logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla trenerów biznesu, menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Trenerów Biznesu

 • Rekrutacja trwa. 
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ Z PRZEWAGĄ ZAJĘĆ STACJONARNYCH.

O studiach

"Jaka jest różnica pomiędzy czujnym Indianinem stąpającym uważnie po górskiej ścieżce a zarośniętym człowiekiem z dynamitem polującym na ryby, taka też jest przepaść pomiędzy uważnym biznesowym trenerem a miernym szkoleniowcem. Skuteczność i przewaga tego pierwszego nad drugim w połowach i polowaniu bywała niepomiernie większa. A skuteczność i świadomość oddziaływań jest niezbędna w prowadzeniu efektywnych i inspirujących szkoleń biznesowych. Przez pryzmat 10. lat rynkowej egzystencji Laboratorium Arkanów Biznesu i 8. letnich doświadczeń firmy w kompleksowej edukacji trenerów biznesu, we współpracy z Uniwersytetem SWPS zapraszam na wyjątkową przygodę w odkrywaniu swojej ścieżki trenerskich fascynacji."

borowiak maleDariusz Borowiak
Kierownik merytoryczny kierunku, tel. 504 271 339

PARTNER STUDIÓW

LAB logo wersje 1

Adresaci

Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany.

Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia ułatwiają certyfikację zawodową (certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez Stowarzyszenie MATRIK i potwierdzany Pearson Edexcel i BTEC Professional Qualifications).

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywać się będzie w trakcie 4. dniowego zjazdu tj. czwartek, piątek, sobota, niedziela, 1. dniowy warsztat procesu grupowego oraz kończący studia zjazd zaliczeniowy organizowany w trybie 3 dniowym – piątek, sobota, niedziela. Udział w treningu interpersonalnym, warsztacie procesu grupowego i zjeździe szkoleń pokazowych (zaliczeniowym) jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, w tym następujących elementów zaliczeniowych: obecności na zajęciach, testów wiedzy trenerskiej, zadań praktycznych, próbnej etiudy trenerskiej, pracy śródrocznej, praktycznego sprawdzianu końcowego – etiudy zaliczeniowej.

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program

Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 9. weekendowych zjazdów. 40-godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego będzie przeprowadzony w czasie dwóch następujących po sobie zjazdów – 4. i 1. dniowego. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych. 

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie.
 • Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami.
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym.
 • Trening interpersonalny.
 • Warsztat procesu grupowego.
 • Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera.
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji.
 • Projektowanie szkoleń.
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej.
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Ewaluacja szkoleń.
 • Projektowanie własnego szkolenia – seminarium.
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 720 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.