hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla trenerów biznesu, menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Akademia Trenerów Biznesu

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

Partnerem studiów są Nowe Motywacje

NoweMotywacje logo kolor czarny text

atb"Jaka jest różnica pomiędzy czujnym Indianinem stąpającym uważnie po górskiej ścieżce a zarośniętym człowiekiem z dynamitem polującym na ryby, taka też jest przepaść pomiędzy uważnym biznesowym trenerem a miernym szkoleniowcem. Skuteczność i przewaga tego pierwszego nad drugim w połowach i polowaniu bywała niepomiernie większa. A skuteczność i świadomość oddziaływań jest niezbędna w prowadzeniu efektywnych i inspirujących szkoleń biznesowych. Przez pryzmat 10. lat rynkowej egzystencji Laboratorium Arkanów Biznesu i 8. letnich doświadczeń firmy w kompleksowej edukacji trenerów biznesu, we współpracy z SWPS zapraszam na wyjątkową przygodę w odkrywaniu swojej ścieżki trenerskich fascynacji."

Dariusz Borowiak
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są propozycją kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych i edukacyjnych.

CEL

Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany.

Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia ułatwiają certyfikację zawodową (certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawany przez Stowarzyszenie MATRIK i potwierdzany Pearson Edexcel i BTEC Professional Qualifications).

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Wyjątek stanowi trening interpersonalny, który odbywać się będzie w trakcie 4. dniowego zjazdu tj. czwartek, piątek, sobota, niedziela, 1. dniowy warsztat procesu grupowego oraz kończący studia zjazd zaliczeniowy organizowany w trybie 3 dniowym – piątek, sobota, niedziela. Udział w treningu interpersonalnym, warsztacie procesu grupowego i zjeździe szkoleń pokazowych (zaliczeniowym) jest obowiązkowym wymogiem studiów.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów, w tym następujących elementów zaliczeniowych: obecności na zajęciach, testów wiedzy trenerskiej, zadań praktycznych, próbnej etiudy trenerskiej, pracy śródrocznej, praktycznego sprawdzianu końcowego – etiudy zaliczeniowej.

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Program

Program dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin zajęć realizowanych podczas 9. weekendowych zjazdów. 40-godzinny trening interpersonalny wraz z warsztatem procesu grupowego będzie przeprowadzony w czasie dwóch następujących po sobie zjazdów – 4. i 1. dniowego. Zajęcia będą prowadzone w różnych formach edukacyjnych ze zdecydowaną dominacją formuły warsztatowej. Efektywnie ukończone studia będą wymagały zaangażowanej postawy uczestników zajęć i aktywnej realizacji zadań im stawianych.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

 • Rola trenera w organizacji oraz obszary kompetencji trenera – wprowadzenie.
 • Koncepcje psychologiczne wyznaczające standardy pracy z małymi grupami.
 • Komunikacja trenera w procesie szkoleniowym.
 • Trening interpersonalny.
 • Warsztat procesu grupowego.
 • Filozofia jako element budowania wyobraźni – trening twórczości dla trenera.
 • Przegląd koncepcji zarządzania i rozwoju organizacji.
 • Projektowanie szkoleń.
 • Prowadzenie zajęć - narzędzia pracy trenerskiej.
 • Prowadzenie zajęć - sytuacje trudne w pracy trenera.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych.
 • Ewaluacja szkoleń.
 • Projektowanie własnego szkolenia – seminarium.
 • Szkolenia pokazowe – etiudy zaliczeniowe uczestników – warsztat i sesja informacji zwrotnych.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń oraz rozmowa weryfikacyjna (telefoniczna lub bezpośrednia).

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 620 zł
2 raty 2975 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj