hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla projektantów, konsultantów oraz badaczy User Experience/Usability/Information Architecture

Kontakt

Katowice, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

User Experience Design

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Partnerzy studiów

Morae  axure  Deloitte Digital Logo

hubert anyzewski

 „Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi nas otaczające. Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów i badaczy, tworzących użyteczne i wartościowe produkty i usługi elektroniczne” 

Hubert Anyżewski
Kierownik studiów 

Kierunek dostępny także we Wrocławiu i Warszawie

Pobierz program w formacie PDF

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów).

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (sobota, niedziela). Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i obrona projektu na zakończenie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Opis kierunku

Pobierz program w formacie PDF

Opis studiów

User Experience Design to pierwsze w Polsce studia zajmujące się całościowo tematyką projektowania doświadczeń z korzystania z produktów i usług (UX, oraz aspektami CX i Service Design).
Tegoroczne studia to już 6 edycja kierunku, obecnie dostępnego w trzech miastach: Wrocławiu, Warszawie, Katowicach.
Pomysłodawcą i kierownikiem studiów UX Design jest Hubert Anyżewski, który wraz z kierownikami lokalnymi Basią Rogoś-Turek we Wrocławiu oraz Dominikiem Paszkiewiczem w Katowicach dbają o organizację i merytoryczny poziom studiów.
Kadra to najlepsi polscy specjaliści z obszaru UX z wieloletnim doświadczeniem oraz sprawdzeni dydaktycy.
Na studiach występują zagraniczni goście reprezentujący środowisko projektowe.

„Kierunek dedykowany jest dla osób z pasją, ciekawością świata, które chcą tworzyć, projektować i zmieniać produkty i usługi nas otaczające.”

Cel

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiąznia elektroniczne.
Kierunek składa się z 6 bloków tematycznych, które tworzą tematykę UX. Charakterystyczny dla studiów jest model realizacji projektu dyplomowego i pracy w zespołach projektowych pod okiem mentora, od pierwszych zajęć.
Ponad połowa zajęć odbywa się w trybie warsztatowym, w grupach projektowych. Podczas studiów słuchacze poznają proces projektowy, techniki i narzędzia potrzebne do realizacji projektu.
Etapy cząstkowe projektu są oceniane przez ekspertów obszarowych i publikowane na forum grupy.
Studia kończą się obroną projektu i oceną składającą się z finalnego projektu, prototypu oraz obrony projektu.

„Naszym celem jest praktyczne kształcenie projektantów i badaczy, tworzących użyteczne i wartościowe produkty i usługi elektroniczne”

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które zaczynają swoją przygodę z projektowaniem jak również osób doświadczonych, które na co dzień badają i projektują rozwiązania elektroniczne.

Zasady przyjęcia na studia

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oprogramowanie i książki

Podczas studiów słuchacze otrzymują edukacyjną wersję oprogramowania Axure Pro oraz zniżkę na komercyjną wersję oprogramowania. Do dyspozycji słuchaczy jest również zbiór książek UX. Słuchacze UX Design otrzymują także zniżki na konferencje UX Poland (www.uxpoland.com)

Mentorzy*:

 • Monika Mikowska
 • Agata Nowak
 • Maciej Płonka

* Liczba i skład osobowy mentorów może się zmienić.

Program

Pobierz program w formacie PDF

Tematyka i organizacja zajęć

Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów i interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry (16 zjazdów), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Podczas zjazdu odbywa się średnio 6 godzin zajęć dziennie w formie seminariów i warsztatów oraz zajęć w pracowniach komputerowych. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Większość zajęć prowadzonych jest w trybie warsztatowo-projektowym przez praktyków rynkowych. Na zajęcia zapraszani są Goście z Polski i zagranicy. Spotkania te realizowane są w formie warsztatów online lub paneli dyskusyjnych.

Podczas zajęć wykorzystywane są metody projektowe oraz narzędzia służące do projektowania i analizy skuteczności rozwiązań elektronicznych. W trakcie studiów uczymy oraz pracujemy z oprogramowaniem badawczym Morae i projektowym Axure Pro, Basecamp oraz pakietem Google.

Moraeaxurebasecamp logogoogle

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest frekwencja na zajęciach powyżej 80%, zaliczenie testu wiedzy oraz przygotowanie i obrona projektu dyplomowego realizowanego w grupie pod okiem mentora. Mentorzy w formie konsultacji wspierają grupę projektową przy realizacji poszczególnych etapów cząstkowych projektu. Projekty dyplomowe realizowane są w grupach 5-osobowych z wyznaczonym liderem grupy.
Grupa podczas toku studiów realizuje etapy produktu od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu.
Etapy realizacji projektu są omawiane i oceniane przez ekspertów tematycznych, a efekty prac publikowane na forum. Finalnym etapem studiów jest przygotowanie i oddanie projektu dyplomowego, który oceniany jest przez grono ekspertów i mentora.
Projekt dyplomowy i obrona projektu przed gronem ekspertów stanowią ocenę finalną jaką otrzymuje zespół na koniec studiów.
Test z wiedzy, jaki każdy słuchacz pisze indywidualnie na koniec studiów składa się z ok. 30 pytań w formie zamkniętej.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 910 zł
2 raty 4425 zł
1 rata 8600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj