hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Magistrzy psychologii

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psycholog jako biegły sądowy
w postępowaniu karnym i cywilnym

 • Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

O studiach

"Zapotrzebowanie na dobrych ekspertów-psychologów w obszarze stosowania prawa, jest wciąż ogromne. Wymaga się, aby psycholog pełniący konkretne zadania ekspertalno-opiniodawcze zarówno w procesie karnym, jak i cywilnym był do tego przygotowany. Profesjonalne zadania biegłego psychologa mieszczą się w warsztacie praktycznych umiejętności dokonywania: diagnozy klinicznej, neuropsychologicznej, prognostycznej, funkcjonalnej, sporządzania ekspertyzy i opinii. W wielu dziedzinach prawa oczekuje się od biegłych określonej specjalizacji (np. przesłuchania dzieci, przesłuchania szczególnych kategorii świadków). Pojawiają się nowe obszary aplikacji psychologii do praktyki wymiaru sprawiedliwości - profilowanie psychologiczne, nowe sprawy wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych."

D Rodeb lachdr hab. Danuta Rode i dr Bogdan Lach
Kierownicy kierunku

Kierunek dostępny również w Rzeszowie

Studia „Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym" dają możliwość nabywania przez psychologów koniecznych kompetencji zawodowych i etycznych niezbędnych w pracy jako biegły sądowy. Pozwalają na zdobycie i pogłębienie wiedzy, ale także na rozwój specjalistycznych umiejętności w procesie diagnozy i zadaniach opiniodawczych.
Brak ustawy o biegłych sądowych i związany z tym brak uregulowanych przepisami prawa wymagań dotyczących kompetencji biegłych, w tym biegłych z zakresu psychologii, przyczynia się do podejmowania zadań biegłego przez osoby nieprzygotowane formalnie i merytorycznie do wypełniania tej roli. W rezultacie biegli psychologowie niejednokrotnie wykonują zadania powierzone im przez wymiar sprawiedliwości w sposób nierzetelny, nie oparty na wiedzy psychologicznej, naruszający zasady etyczne zawodu psychologa. Równocześnie wzrasta oczekiwanie organów procesowych pod adresem psychologów. Psychologowie są powoływani do wydawania opinii w sprawach karnych (od chwili rozpoczęcia śledztwa do zakończenia procesu sądowego), w sprawach cywilnych, rodzinnych. Stale pojawiają się nowe problemy prawne, których rozwiązanie wymaga wiedzy psychologicznej.

Studia obejmują zagadnienia:

 • Problemów diagnozy wiarygodności zeznań dzieci.
 • Psychologicznych aspektów oceny zeznań (treść zeznań i jej cechy, metody i zasady przesłuchania małoletnich świadków).
 • Psychologicznych problemów szczególnych kategorii świadków (świadkowie w wieku podeszłym (procesy inwolucyjne), wykazujący upośledzenie intelektualne lub zaburzenia.
 • Neuropsychologicznej oceny zeznań świadków.
 • Psychologii pracy dochodzeniowo-śledczej.
 • Profilowanie w różnych typach przestępstw. Czynników wpływających na profilowanie. Modeli i struktura profilu.
 • Metodologii i metodyki postępowania diagnostycznego w sprawach opiekuńczych i rozwodowych. Struktury badania, badanie dzieci, dorosłych, procesu diagnozy- klinicznej, funkcjonalnej, prognostycznej.
 • Zasady konstrukcji opinii, formułowania wniosków.
 • Psychologicznego opiniodawstwa sądowego w procedurze cywilnej. Diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej w oświadczeniu woli i sporządzenia testamentu. Problemów diagnostycznych w ubezwłasnowolnieniu. Odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę, postępowania cywilnego o zapłatę.
 • Diagnozy osobowości -procesów motywacyjnych sprawców czynów zabronionych. Diagnozy motywacji dorosłych sprawców przestępstw, diagnozy osobowości nieletniego. Diagnozy zniekształceń poznawczych.
 • Mobbingu-problemów diagnozy, metodyki badania, doboru narzędzi, analizy materiału badawczego, formułowania opinii.
 • Psychologia sali sądowej. Wystąpienia biegłego na sali sądowej. Zasady i zakres obowiązków biegłego wobec organu procesowego. Konfrontacja opinii biegłych.

Adresaci

Są przeznaczone dla psychologów, którzy zamierzają podjąć czynności biegłego sądowego oraz dla psychologów pełniących już tę funkcję, w celu pogłębienia ich umiejętności praktycznych.
Na studia zapraszamy także psychologów praktyków zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, chcących wyspecjalizować się w konkretnym obszarze psychologii sądowej.

Cel

Program ma na celu przygotowanie metodologiczne i warsztatowe uczestników w zakresie możliwości aplikowania wiedzy psychologicznej do praktycznych zagadnień wymiaru sprawiedliwości tj. przygotowania do realizowania zadań opiniodawczo-ekspertalych w postępowaniach sądowych. W tym ujęciu studia są przeznaczone dla kandydatów na biegłych sądowych. Pogłębienie umiejętności praktycznych psychologów pracujących, jako biegli sądowi, w obszarze takich subdyscyplin jak: neuropsychologiczna ocena zeznań świadków, profilowanie psychologiczne (modele, struktura profilu), psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach wynikających z prawa pracy (mobbing), ubezpieczeń społecznych (oświadczenie woli, odpowiedzialność za wyrządzoną krzywdę).

Dlaczego warto

 • Program studiów zapewniający kompleksowe podejście do zadań wykonywanych przez biegłych psychologów sądowych.
 • Zajęcia prowadzone w sposób wyposażający słuchaczy w umiejętności praktyczne.
 • Kompetentna kadra szkoląca, składająca się z dydaktyków posiadających specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenia praktyczne.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów:

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2016/2017

Studia obejmują 195 godzin dydaktycznych z przewagą zajęć o charakterze warsztatowym.

MODUŁ I
PSYCHOLOGICZNO-PRAWNY

 • Podstawy prawoznawstwa.
 • Psycholog jako biegły. Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego.

MODUŁ II
PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ ŚWIADKÓW I WYJAŚNIEŃ PODEJRZANYCH/OSKARŻONYCH- DIAGNOZA, NARZĘDZIA

 • Problemy diagnozy wiarygodności zeznań dzieci. Psychologiczne aspekty oceny zeznań.
 • Problemy psychologiczne szczególnych kategorii świadków.
 • Neuropsychologiczna ocena zeznań świadków.

MODUŁ III
PROFILOWANIE NIEZNANYCH SPRAWCÓW.PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA

 • Pojęcie i rodzaje profilowania.
 • Modele i struktura profilu. Czynniki wpływające na profilowanie.
 • Profilowanie w rożnych typach przestępstw oraz możliwości weryfikacji.

MODUŁ IV
PSYCHOLOGICZNE OPINIODAWSTWO SĄDOWE W PROCEDURZE CYWILNEJ- MODEL, DIAGNOZA, NARZĘDZIA

 • Metodologia i metody postępowania diagnostycznego w sprawach rodzinnych: opiekuńczych i rozwodowych.
 • Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna w oświadczeniu woli, sporządzenie testamentu.
 • Problemy diagnostyczno-proceduralne w ubezwłasnowolnieniu. Ocena funkcji wykonawczych.
 • Odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną szkodę, postępowania cywilne o zapłatę.

MODUŁ V
DIAGNOZA OSOBOWOŚCI - PROCESÓW MOTYWACYJNYCH, SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH

 • Diagnoza procesów motywacji dorosłych sprawców przestępstw.
 • Diagnoza zniekształceń poznawczych.
 • Diagnoza osobowości nieletniego i nieprzystosowania psychicznego.
 • Mobbing, problemy diagnozy, metodyka badania.

MODUŁ VI
PSYCHOLOGIA SALI SĄDOWEJ

 • Psycholog na sali sądowej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów jest zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia:

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Oryginału lub kserokopii dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Katowicach z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Zapisz się i dostarcz dokumenty do 30 czerwca 2017 otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat590 zł
2 raty2825 zł
1 rata5400 zł
Opłata rekrutacyjna300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni. Zapisz się do 30 czerwca 2017 roku - otrzymasz zniżkę 300 zł w czesnym!
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek: 8.00 - 16.00
wtorek i czwartek: 8.00 - 18.00
soboty: 9.00 - 14.00 (poza lipcem i sierpniem)

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj