logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów.

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

  • Rekrutacja trwa.

O studiach

Kierunek dostępny także we Rzeszowie

„Jak donosi FAO podaż żywności na jednego mieszkańca wzrosła od około 2 200 kcal na dzień we wczesnych latach sześćdziesiątych do 3 370 kcal obecnie w krajach europejskich. W dobie nadmiernej konsumpcji kluczowe wydaje się zrozumienie jaką funkcję pełni jedzenie oraz w jaki sposób można pomóc osobom mającym trudności z własnymi nawykami i zachowaniami żywieniowymi. Z uwagi na znaczące zainteresowanie zarówno zasadami zdrowego odżywiania się, jak i nieustannym wzrostem licznych chorób dietozależnych oraz zaburzeń odżywiania istnieje duże zapotrzebowanie społeczne i edukacyjne na studia podyplomowe z zakresu PSYCHODIETETYKI. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą literaturę światową przez wybitnej klasy specjalistów.

SWPS Anna Brytek Materadr hab. Anna Brytek-Matera, prof. Uniwersytetu SWPS
Kierownik studiów Psychodietetyka

O studiach

Z uwagi na rosnącą zapadalność na zaburzenia odżywiania takie jak jadłowstręt psychiczny, bulimia czy zaburzenie z napadami objadania się oraz z powodu narastającego problemu nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w stosunkowo młodej dziedzinie jaką jest psychodietetyka.
Proponowane studia stanowią odpowiedź na powyższe zapotrzebowanie zapewniając kompleksowe i rzetelne przygotowanie specjalistów z tego zakresu.
Słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i dietoterapii. Zaznajomią się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi interakcji między lekami a żywnością, relacji pomiędzy jedzeniem a emocjami, a także metodami leczenia otyłości. Poznają podstawy prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.
Dzięki zajęciom warsztatowym nabędą praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia programów edukacji żywieniowej i profilaktyki żywienia. Poznają metody i techniki pracy z osobami przejawiającymi różny poziom aktywności fizycznej, a także doświadczającymi trudności w kontrolowaniu jedzenia lub zmianie zachowań i nawyków żywieniowych.
Dowiedzą się jak skutecznie komunikować się z pacjentem i udzielić mu pomocy psychologicznej. Nauczą się elementarnych technik poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy z osobami z różnymi nawykami żywieniowymi oraz przejawiającymi zaburzenia odżywiania.
Interdyscyplinarny program studiów (bloki tematyczne z obszaru medycyny, dietetyki, psychologii i kultury fizycznej) daje szansę na rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych oraz możliwość wykorzystania ich w pracy własnej, a także ze specjalistami z innych dziedzin.
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów będą pomocne zarówno w prowadzeniu praktyki prywatnej, jak i pracy w placówkach opieki zdrowotnej.

Adresaci

Studia podyplomowe adresowane są do psychologów, dietetyków, technologów żywności i żywienia człowieka, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, absolwentów studiów wyższych w obszarze nauk społecznych, humanistycznych, medycznych oraz o kulturze fizycznej zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i rozwojem umiejętności w zakresie pracy w obszarze psychodietetyki.

Cel

Interdyscyplinarny program studiów daje słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat:
- wpływu wyborów żywieniowych i stylu jedzenia na (nie)prawidłowe zachowania zdrowotne;
- podstawowych celów działania w obszarze ochrony zdrowia publicznego;
- fizjologii wysiłku fizycznego;
- health literacy (szeroko pojętej świadomości zdrowotnej człowieka);
- aplikacji służących profilaktyce zdrowia, monitorowaniu parametrów zdrowotnych (e-Health i m-Health);
- wskazań do stosowania suplementów diety;
- etiopatogenezy zaburzeń odżywiania i otyłości oraz specyfiki funkcjonowania osób z zachowaniami ortorektycznymi;
- psychologicznych aspektów głodu i sytości a także determinantów wyborów żywieniowych;
- chorób dietozależnych;
- metod pracy w zakresie żywienia różnych grup (np. dzieci, kobiet w ciąży, sportowców) oraz pacjentów (np. choroby układu krążenia, układu pokarmowego, cukrzyca);
- różnorodnych programów leczenia otyłości (m.in. The PEACH™ program, The IDEFICS study);
- regulacji prawnych zawodu dietetyka w Polsce i Europie oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Dietetyka.

Pozwala także na opanowanie umiejętności dotyczących:
- wykorzystania metod psychologicznych w pracy w obszarze psychodietetyki;
- skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie żywienia;
- interdyscyplinarnego ujęcia (medycznego, dietetycznego i psychologicznego) otyłości i sposobów jej leczenia;
- kompetencji komunikacyjnych w pracy z pacjentem (zastosowania odpowiednich narzędzi komunikacyjnych w zależności od sytuacji klinicznej i psychologicznej pacjenta);
- przygotowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie żywienia;
- zaproponowania formy treningu dla pacjenta/klienta;
- zastosowania interwencji psychodietetycznych w pracy z osobami odchudzającymi się;
- doboru odpowiednich technik i narzędzi dialogu motywującego w pracy nad zmianą nawyków żywieniowych;
- zastosowania wybranych technik poznawczych i/lub behawioralnych adekwatnie do potrzeb pacjenta/klienta

Organizacja nauki

Studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są na wydziale SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia studiów poza obecnością na zajęciach jest praca pisemna obejmująca problematykę z zakresu podstaw dietetyki, poradnictwa dietetycznego, chorób dietozależnych oraz interwencji dietetycznych stosowanych w leczeniu otyłości oraz dwa pisemne, semestralne testy wiedzy.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci i absolwentki otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Program studiów obejmuje 216 godzin dydaktycznych z przewagą zajęć warsztatowych. W ramach programu realizowane są następujące bloki i tematy zajęć.

BLOK ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

● Wprowadzenie do nauki o żywieniu
● Biologiczne podstawy żywienia człowieka
● Żywienie wybranych grup
● Żywienie w wybranych chorobach

BLOK DIETETYKA

● Podstawy dietetyki
● Suplementy diety
● Poradnictwo dietetyczne

BLOK DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA

● Dietoprofilaktyka i dietoterapia
● Choroby dietozależne

BLOK ZDROWIE PUBLICZNE

● Wprowadzenie do zdrowia publicznego
● Promocja zdrowia
● Health literacy
● E-health i m-health

BLOK EDUKACJA ŻYWIENIOWA

● Edukacja żywieniowa i zdrowotna
● Gerontologia - edukacja żywieniowa osób starszych

BLOK PREWENCJA I PROFILAKTYKA ŻYWIENIA

● Profilaktyka żywienia
● Tworzenie programów edukacji żywieniowej

BLOK POSTĘPOWANIE MEDYCZNE - ZASTOSOWANIE LEKÓW

● Farmakognozja i farmakoterapia
● Interakcje leków z żywnością

BLOK AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

● Aktywność fizyczna w rozwoju człowieka i zachowaniu zdrowia
● Metody i techniki aktywności fizycznej w wybranych grupach

BLOK PSYCHOLOGIA JEDZENIA

● Psychologia odchudzania
● Modele wyborów żywieniowych
● Nawyki żywieniowe i ich zmiana

BLOK JEDZENIE I EMOCJE

● Jedzenie a regulacja emocji

BLOK PATOLOGIA JEDZENIA

● Prototypowe zaburzenia odżywiania: charakterystyka
● Zaburzenie z napadami objadania się: obraz kliniczny i metody pracy
● Ortoreksja psychiczna - nadmierna koncentracja na zdrowym jedzeniu

BLOK OTYŁOŚĆ I JEJ LECZENIE

● Psychologiczny aspekt otyłości
● Otyłość - interwencje medyczne
● Otyłość - interwencje psychologiczne
● Otyłość - interwencje dietetyczne

BLOK PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY W OBSZARZE PSYCHODIETETYKI

● Metody pracy w zakresie zmiany nawyków żywieniowych
● Metody pracy w zakresie trudności w kontrolowaniu odżywiania

BLOK METODY PRACY W OBSZARZE PSYCHODIETETYKI

● Komunikacja z pacjentem
● Podstawy pomocy psychologicznej
● Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej
● Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentami z różnymi nawykami żywieniowymi
● Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu zaburzeń odżywiania

BLOK PRAWO MEDYCZNE

● Wprowadzenie do prawa medycznego

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

  • Ankieta osobowa
  • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
  • Załączniki do umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach, parafowane na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

  • Oryginału dyplomu ukończenia wyższej uczelni (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
  • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 680 zł
2 raty 3225 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
63 1750 1312 1330 0000 0005 3047
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Koordynator kierunku

marta.ok

Koordynator kierunku

Marta Hefeman
tel. 32 750 63 99, 694 441 713
e-mail: mhefeman@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 10.00-18.00

soboty 10.00-14.00

 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.