logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób pracujących w działach sprzedaży i obsługi klienta, menedżerów sprzedaży oraz przedstawicieli wolnych zawodów mających kontakt z klientem.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia sprzedaży
- studia online

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online.

O studiach

"Zgodnie z danymi Eurosatu za 2018 rok, ponad 16% łącznej liczby zatrudnionych w Unii Europejskiej stanowią pracownicy sektora usług i sprzedaży. Gdyby do tej liczby dodać przynajmniej część z 20% ogółu zatrudnionych stanowiących grupę specjalistów i 10% osób wspierających sprzedawców, okazałoby się ogromna część osób zawodowo czynnych związana jest w taki czy inny sposób ze sprzedażą. To jednak nie wszystko. Dziś bez względu na to czy pracujemy na własny rachunek czy dla dużej korporacji każdy z nas coś sprzedaje, w szerokim znaczeniu tego słowa, próbując przekonać do czegoś i wywierać wpływ na działania innych. Nie tylko przedsiębiorcy, ale także lekarze, prawnicy, psychologowie zabiegają o nowych klientów. Autorzy książek o czytelników. Uczelnie o nowych studentów. Naukowcy o inwestorów i sponsorów. Celebryci o fanów. Szefowie o zaangażowanych i lojalnych pracowników. Można by mnożyć przykłady. Dziś sprzedaż jest wszędzie. Jednocześnie zmieniła się w ostatnich latach bardziej niż przez poprzednie stulecia. Ta oparta na sztuczkach i wyłącznie doskonałej znajomości produktu czy usługi przez sprzedawcę już nie gwarantuje powodzenia w dłuższej perspektywie. Kluczem do sukcesu staje się dziś rozumienie przez sprzedawcę (każdego z nas) i osoby zarządzające sprzedażą otoczenia rynkowego i procesów zakupowych klienta, znajomość podstaw psychologii sprzedaży, ciągły rozwój kompetencji osobistych, znajomość zagadnień psychologii komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Wychodząc naprzeciw takim właśnie wymaganiom współczesności zaprosiłem do współpracy praktyków, ekspertów i doświadczonych trenerów biznesu. Wspólnie przygotowaliśmy program studiów „Psychologia w sprzedaży” obejmujący zestaw wiedzy i umiejętności niezbędny dziś osobom związanym z szeroko pojętą sprzedażą."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594Marek Gliwny, MBA
Kierownik merytoryczny kierunku

 

Adresaci

Głównymi adresatami studiów są:

 • osoby kierujące działami sprzedaży, działami marketingu lub działami obsługi klienta,
 • HR business partnerzy,
 • handlowcy i Key Account Managerowie,
 • opiekunowie i doradcy klientów,
 • właściciele firm,
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw,
 • osoby planujące uruchomienie własnej działalności,
 • przedstawiciele wolnych zawodów (prawnicy, lekarze, architekci, psychologowie) pracujący z klientem,

oraz wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i są zainteresowane tematyką wykorzystania psychologii w sprzedaży.

Cel

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia efektywnej sprzedaży własnej oraz zarządzania zespołem sprzedażowym w oparciu o znajomość psychologicznych mechanizmów sprzedaży, a także ogólną wiedzę biznesową z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena projektu z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas trwania studiów a także wynik testów z wybranych przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną.

Czas trwania

Dwa semestry (180 godzin, 11-13 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-13 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania online odbywają się średnio raz w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Co wyróżnia nasz program:

W ramach zajęć, słuchacze zapoznają się w sposób kompleksowy z trzema perspektywami procesu sprzedaży:

a. Perspektywa klienta koncentruje się na racjonalności dokonywania wyboru i podejmowaniu decyzji zakupowych przez klientów, procesie komunikacji i negocjacji, znajomości specyfiki kulturowej.
b. Perspektywa organizacji skupia się na efektywności sprzedażowej organizacji w kontekście jej modelu biznesowego i strategii, procesie budowania i funkcjonowania skutecznych zespołów handlowych, planowania i egzekwowania realizowania wyników, systemach motywacyjnych i coachingu, rekrutacji i selekcji w oparciu o wybrane narzędzia psychologiczne.
c. Perspektywa pracownika sprzedaży wskazuje na niezbędne kompetencje współczesnego handlowca, prezentuje wybrane techniki sprzedaży, narzędzia budowania marki osobistej, sposoby wykorzystania inteligencji emocjonalnej i rozwoju kompetencji społecznych, techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania energią.

Co wyróżnia nasz program:

Praktyczne podejście

 • Zajęcia w oparciu o studia przypadków
 • Forma warsztatowa
 • Zadania wdrożeniowe między zajęciami

Kadra

 • Doświadczeni trenerzy biznesu i wykładowcy
 • Praktycy biznesu i przedsiębiorcy

Zjazdy

 • Zajęcia podczas weekendów
 • Konsultacje projektowe w trybie on-line

Program obejmuje 180 godzin, na które składa się 11-13 zjazdów po 18-20 godzin. Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I / PODSTAWY PSYCHOLOGII SPRZEDAŻY:

 • Psychologia wywierania wpływu w procesie sprzedaży
 • Radzenie sobie ze stresem i zarządzanie energią
 • Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne w procesie sprzedaży
 • Wybrane zagadnienia współczesnej psychologii związane ze sprzedażą

BLOK II / ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH W SPRZEDAŻY:

 • Praca w kierunku bycia lepszym sprzedawcą z zastosowaniem narzędzi coachingowych
 • Przygotowanie angażującej prezentacji i wystąpienia publiczne
 • Storyteling w biznesie – sztuka opowieści w sprzedaży
 • Personal Branding w sprzedaży – media społecznościowe a budowanie marki osobistej
 • ABC handlowca czyli doskonalenie umiejętności sprzedażowych

BLOK III / WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI W SPRZEDAŻY:

 • Psychologia komunikacji i negocjacji z klientem - budowanie zaufania i relacji.
 • Psychologia podejmowania decyzji zakupowych przez klientów.
 • Klienci z rożnych stron świata - międzykulturowość a proces sprzedaży

BLOK IV / ELEMENTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI:

 • Motywacja i jej wpływ na skuteczność działania sprzedawców
 • Umiejętności coachingowe szefa sprzedaży
 • Rekrutacja i selekcja w oparciu o narzędzia psychologiczne
 • Budowanie efektywnych zespołów – rekrutacja i zarządzanie talentami w zespole sprzedażowym
 • Przywództwo w sprzedaży

BLOK V/ WYBRANE KOMPETENCJE BIZNESOWE W PRACY SPRZEDAWCY:

 • Świadomość biznesowa – tworzenie wartości dodanej dla klienta w oparciu o model biznesowy i strategię sprzedażową
 • Od aktywności do wyników biznesowych – planowanie i zarządzanie sprzedażą

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat  650 zł
2 raty  3000 zł
1 rata  5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.