logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia społeczna
w praktyce

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Psychologia społeczna dotyczy funkcjonowania każdego człowieka dotyka bowiem najważniejszych zagadnień związanych z obcowaniem z innymi ludźmi, funkcjonowania grup społecznych, których członkami jesteśmy oraz oddziaływania jednostki na grupę. Studia na tym kierunku dają doskonałą możliwość zapoznania się z podstawowymi, ale też najciekawszymi aspektami psychologii, poczynając od mechanizmów wpływu społecznego, oddziaływania reklamy, budowania wizerunku oraz radzenia sobie z trudnymi aspektami budowania relacji interpersonalnych. Studenci będą mieli również możliwość poznać podstawy teoretyczne zagadnień związanych z inteligencją emocjonalną, radzeniem sobie ze stresem oraz analizą transakcyjną a także praktycznie przećwiczyć umiejętności negocjacyjne, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów. Program ułożony jest w taki sposób, by po zakończeniu studiów słuchacze nie tylko potrafili w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje w życiu osobistym i zawodowym, ale także wiedzieli jakie dziedziny psychologii chcą zgłębiać na drodze dalszego rozwoju"

kolasinska szkutnikDominika Kolasińska-Szkutnik
Opiekun merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych różnych kierunków, których interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych, a szczególnie do osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych. Adresatami studiów są również osoby doceniające rolę miękkich, społecznych umiejętności związanych z wywieraniem wpływu, rozwiązywaniem konfliktów, negocjowaniem i autoprezentacją.

Cel

Studia są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy z dziedziny szeroko pojętej psychologii społecznej. W czasie studiów słuchacze nauczą się rozumieć mechanizmy rządzące naszymi decyzjami i motywacją. Zdobędą ponadto podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności z zakresu budowania zespołów i rozwiązywania konfliktów. Studia będą też okazją do samorozwoju, poprzez naukę świadomego kreowania własnego wizerunku i wystąpień publicznych, a treningi kreatywności, asertywności oraz opanowywania stresu z pewnością przydadzą się w wielu sytuacjach zawodowych oraz w życiu prywatnym.

Dlaczego warto

PRZYDATNOŚĆ
To kierunek, który dostarcza nie tylko wiedzy z zakresu psychologii społecznej, ale także rozwija umiejętności interpersonalne oraz osobiste kompetencje społeczne.

PRAKTYKA
Ważnym elementem programu studiów są zajęcia warsztatowe, które umożliwiają praktyczne przećwiczenie rozwijanych i doskonalonych kompetencji i umiejętności.

KADRA
Zespół prowadzących tworzą eksperci z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Ich długoletnie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne gwarantuje wysoką jakość zajęć.

Czas trwania

2 semestry, 181 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest pozytywne zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach.
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 9-10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Program

I BLOK: Psychologia społeczna

1. Wstęp do psychologii (5 h)

 • Miejsce psychologii społecznej wśród innych dziedzin psychologii
 • Kierunki i badania w psychologii
 • Główne zagadnienia psychologii społecznej
 • Stres, emocje i podstawowe zagadnienia psychopatologii

2. Procesy grupowe (8 h)

 • Grupy niespołeczne- jak obecność innych wpływa na nas
 • Grupowe decyzje- zjawisko myślenia grupowego
 • Interakcje w grupie- konflikt, rywalizacja, współpraca
 • Kiedy grupa staje się zespołem- role zespołowe i skuteczność zespołu
 • Efektywna komunikacja w grupie- przełamywanie barier

3. Reklama społeczna (8 h)

 • Przygotowanie, przeprowadzenie i badanie efektywności kampanii reklamowej
 • Pisanie planu kampanii przy wykorzystaniu różnych środków masowego przekazu
 • Wykorzystanie emocji negatywnych w reklamowych kampaniach społecznych

4. Wywieranie wpływu na ludzi - wykład (8 h)

 • Zjawisko hiperuległości
 • Sekwencyjne techniki wpływu społecznego
 • Techniki bazujące na dynamice interakcji
 • Postawy i ich zmiana
 • Bezrefleksyjność- stan zwiększający podatność na wpływ społeczny

5. Psychologia motywacji (10 h)

 • Podstawowe teorie motywacji
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Relacja emocji i motywacji
 • Hierarchia i rodzaje potrzeb
 • Podnoszenie motywacji własnej

6. Psychologia miłości i atrakcyjności interpersonalnej (10 h)

 • Efekt częstości kontaktów
 • Atrakcyjność fizyczna
 • Związki oparte na podobieństwach i przeciwieństwach
 • Ingracjacja i teoria wymiany społecznej
 • Style przywiązania

II BLOK: Relacje interpersonalne

1. Rozwiązywanie konfliktów (10 h)

 • Istota konfliktów
 • Źródła konfliktów
 • Rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów
 • Zarządzanie konfliktami

2. Negocjacje w życiu społecznym (12 h)

 • Typy negocjacji
 • Przydatne narzędzia komunikacyjne
 • Negocjacje nastawione na współpracę
 • Targowanie
 • Trudne sytuacje w negocjacjach

3. Budowanie zespołu (10 h)

 • Czynniki sprzyjające integracji grupy
 • Dynamika grupowa
 • Sposoby pomocy grupie w przejściu przez fazy rozwoju
 • Radzenie sobie z kryzysem i konfliktem w trakcie rozwoju grupy
 • Role grupowe
 • Czynniki zaburzające rozwój grupy
 • Rola lidera w rozwoju grupy

4. W co grają ludzie?- analiza relacji międzyludzkich (10 h)

 • wprowadzenie do analizy transakcyjnej
 • charakterystyka stanów Ja Rodzic, Dorosły, Dziecko- analiza funkcjonalna
 • typy transakcji
 • analiza gier życia codziennego

5. Inteligencja społeczna i emocjonalna (8 h)

 • kompetencje społeczne
 • kompetencje emocjonalne
 • emocje a procesy poznawcze

6. Mózg a relacje (8 h)

 • biologiczne podstawy funkcjonowania psychicznego
 • postrzeganie i kształtowanie relacji z innymi a działanie mózgu
 • neuroplastyczność mózgu
 • relacja pomiędzy stanami umysłu a działaniem i czuciem

7. Patologie społeczne (10h)

 • Agresja i przemoc w sytuacjach społecznych
 • Molestowanie seksualne- jak reagować
 • Interwencja kryzysowa oraz skuteczne poszukiwanie pomocy
 • Zmarginalizowane grupy społeczne
 • Tzw. Trudna młodzież

III BLOK: Osobiste kompetencje społeczne

1. Autoprezentacja - jak spostrzegają nas inni (12 h)

 • Strategie i mechanizmy budowania wizerunku
 • Rozpoznawanie i rozumienie zachowań autoprezentacyjnych ludzi w sytuacjach społecznych
 • Etyczne problemy kreowania i promocji wizerunku publicznego
 • Sposoby opanowywania stresu podczas wystąpień publicznych

2. Stres a zdrowie- psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem (12 h)

 • czym jest stres
 • sposoby redukcji stresu
 • osobisty styl reagowania na stres
 • medycyna psychosomatyczna – podstawy
 • choroby psychosomatyczne
 • elementy treningu radzenia sobie ze stresem- techniki
 • Wyzwanie czy zagrożenie- od stresu do optymalnego doświadczenia

3. Podejmowanie decyzji (10 h)

 • Jak podejmować decyzje- czym się kierować zależnie od sytuacji
 • Osobiste preferencje przy podejmowaniu decyzji
 • Najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji
 • Syndrom grupowego myślenia

4. Kreatywne myślenie- trening twórczości (8 h)

 • Teorie twórczości
 • Neurologiczne podstawy twórczości
 • Bariery blokujące kreatywność
 • Trening kreatywności

5. Uczenie się i zapamiętywanie- trening umiejętności poznawczych (10 h)

 • Uczenie się- koncepcje poznawcze i behawioralne
 • Cykl uczenia się
 • Specyfika uczenia się dorosłych
 • Uwaga i motywacja w procesie uczenia się
 • Charakterystyka magazynów pamięciowych
 • Podstawy społecznego uczenia się

6. Sztuka wyrażania siebie w kontaktach z innymi- rozwój kompetencji interpersonalnych – asertywność (12 h)

 • Tworzenie więzi poprzez otwartość
 • Świadome budowanie kontaktu
 • Dbanie o zachowywanie granic
 • Asertywność
 • Budowanie zaufania
 • Przyznawanie się do błędów
 • Odmawianie
 • Przyjmowanie pochwał i krytyki
 • Empatia

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Czas trwania: 2 semestry ( 181 h)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.