logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanych ze sferą seksualną.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Seksuologia praktyczna

 • Rekrutacja zakończona.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Dla wielu z nas seksualność może stanowić źródło jedynej w swym rodzaju przyjemności, być drogą do pogłębiania bliskości z innymi ludźmi i do lepszego poznania siebie. Pozytywny stosunek do własnej seksualności jest niezbędny do jej zdrowej, pełnej ekspresji. Nie jest on jednak łatwy do osiągnięcia w kulturze, która seksualność wiąże z zagrożeniem – fizycznym, duchowym i społecznym – bądź też nadaje jej wyczynowy charakter, stwarzając nierealistyczne wizje i związane z tym nowe presje.
Terapeuci, lekarze, edukatorzy, którzy mogliby pomóc przezwyciężyć rodzące się wokół seksualności lęki i uprzedzenia, nie mieli do tej pory zbyt dużego wyboru kształcenia w kierunku udzielania wsparcia w zakresie zdrowej seksualności. Istniejące studia z zakresu seksuologii klinicznej przygotowują do pracy z osobami cierpiącymi na medycznie rozpoznane dysfunkcje, lecz nie oferują wiedzy o wspieraniu osób z bardziej codziennymi problemami lub o nietypowych, lecz nieklinicznych, seksualnościach: tożsamościach, praktykach czy preferencjach. Z myślą o osobach wspierających rozwój zdrowej seksualności – zarówno w gabinetach, jak i poprzez edukację - stworzyliśmy studia z seksuologii praktycznej, prowadzone przez osoby nie tylko zawodowo doświadczone, lecz i zaangażowane na co dzień w pracę nad społecznie bardziej świadomym i wychodzącym poza ujęcie medyczne podejściem do seksualności.
Nie pomijamy ważnej tematyki seksuologii klinicznej, lecz stawiamy ją w nowym ujęciu – na tle zmieniających się norm, podejść i sposobów leczenia. Kładziemy nacisk na świadomą, uważną, odpowiedzialną praktykę – dlatego też nasze zajęcia to przede wszystkim warsztaty i seminaria, ćwiczące umiejętności krytycznego, analitycznego myślenia o seksualności i radzenia sobie z możliwie najszerszym spektrum problemów i wyzwań w sferze seksualnej.
Są wśród nas zarówno badacze seksualności, odkrywający kolejne tajemnice i tworzący naukę na światowym poziomie, jak i praktycy - osoby mające setki godzin doświadczeń we wspieraniu i działaniu na rzecz konsensualnej, radosnej seksualności, nie ograniczonej przez tożsamość płciową, orientację seksualną, stopień sprawności i wybór kształtu związku.
Mamy nadzieję, że w czasie studiów obok przekazywanej wiedzy, narzędzi i umiejętności, uda nam się również zaszczepić w słuchaczach nasz entuzjazm, przywiązanie do świadomego i uważnego badania przekazów kultury i otwarte nastawienie, afirmujące zdrowie, bezpieczeństwo i przyjemność seksualną."

Biogramy.BIO Katarzyna Grunt Mejernspdr n. hum. Katarzyna Grunt-Majer
Kierownik merytoryczny kierunku

Partner kierunku

IPS logo

Adresaci

Studia skierowane są do psychologów, pedagogów oraz lekarzy i innych osób pracujących w zawodach medycznych, których praca zakłada podnoszenie jakości życia seksualnego, działanie na rzecz bezpiecznej i zdrowej seksualności, popularyzację wiedzy o seksualności (np. prowadzenie edukacji seksualnej) lub pomoc w radzeniu sobie z typowymi problemami i zaburzeniami związanymi ze sferą seksualną. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki – po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Uczestnicy studiów zostaną wyposażeni w wiedzę w zakresie

 1. Biologicznych podstaw seksualności, różnicowania płciowego i medycyny reprodukcyjnej oraz profilaktyki i leczenia infekcji przenoszonych drogą płciową
 2. Rozwoju psychoseksualnego w dzieciństwie, adolescencji i dorosłości
 3. Seksualności w relacjach, poprawy jej jakości i wspierania rozwoju seksualnego
 4. Przyczyn problemów seksualnych (organicznych, psychologicznych i związanych z funkcjonowaniem w określonej kulturze) oraz problemów psychologicznych wynikających z reakcji środowiska na seksualną atypowość
 5. Pomocy w powyższych problemach
 6. Podstaw diagnozy i opiniowania seksuologicznego
 7. Zmian kulturowych w zakresie norm i zachowań seksualnych oraz zmian w podejściu do płci
 8. Zjawisk mających miejsce w najnowszych podejściach w seksuologii oraz bogactwa zainteresowań seksualnych współczesnych ludzi

Wiedza ta, dzięki licznym warsztatom odbywającym się w trakcie studiów, będzie możliwa do natychmiastowej aplikacji w praktyce. Słuchacz, który skończył studia, będzie

 1. Umiał postawić diagnozę seksuologiczną oraz w przypadkach wymagających pomocy klinicznej, zaplanować i przeprowadzić leczenie samodzielne lub we współpracy z innymi specjalistami (w zależności od bazowego wykształcenia absolwenta w medycynie lub psychoterapii).
 2. Umiał udzielić wsparcia seksuologicznego osobom zdrowym (np. w sytuacji rutyny seksualnej w związku, specyficznych potrzeb partnerów, zwiększania satysfakcji seksualnej i jakości relacji).
 3. Rozumiał specyfikę pracy z osobami o różnorodnych potrzebach oraz tożsamościach płciowych i seksualnych oraz nienormatywnych ekspresjach (m.in. osoby z niepełnosprawnością, LGB, transgenderowe, kinky).
 4. Bardzo dobrze orientował się we współczesnych kierunkach pracy z ludzką seksualnością, nieograniczających się do interwencji medycznych i psychologicznych.
 5. Umiał zaplanować i przeprowadzić warsztat edukacyjny z zakresu seksualności.
 6. Znał założenia pracy interwencyjnej oraz szacowania ryzyka infekcji przenoszonych drogą płciową.
 7. Umiał rzetelnie analizować doniesienia naukowe z dziedziny seksuologii, oceniać je w szerszej perspektywie społecznej oraz merytorycznie poprawnie popularyzować wiedzę o seksualności.

Ponadto wykształcamy w naszych słuchaczach krytyczne, świadome społecznie, kulturowo i historycznie spojrzenie na normy seksualne oraz zjawiska w seksuologii, dzięki czemu absolwent studiów dostrzeże jej związek z innymi systemami normatywnymi i ideologiami. Dzięki warsztatowi oceny postaw wobec seksualności – jedynemu treningowi tego rodzaju w ofercie studiów podyplomowych w Polsce – absolwent rozwinie samoświadomość dotyczącą własnych postaw wobec seksualności i umiejętność regulowania ich wpływu w pracy z klientem.

Cel

Studia podyplomowe „Seksuologia praktyczna" stworzone zostały z myślą o osobach, pragnących uzyskać kompetencje w zakresie kompleksowego podejścia do ludzkiej seksualności, obejmującego sferę biologiczną, psychologiczną i społeczną. Stanowią doskonałe uzupełnienie warsztatu psychoterapeutycznego lub klinicznego, a dla osób które wcześniej nie miały kontaktu z seksuologią kliniczną lub społeczną będą przystępnym wstępem do dalszego kształcenia się w tym kierunku.
Studia oferują pozytywne, krytyczne, kulturowo i społecznie świadome spojrzenie na seksualność. Ich program uwzględnia zarówno metody pracy z seksualnością typową, jak i z mniej widocznymi i przez to pomijanymi w głównonurtowej seksuologii praktykami, tożsamościami i preferencjami.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom rzetelnej wiedzy, integrującej różnorodność perspektyw w obszarze seksuologii, a przede wszystkim aktualnej i zgodnej z najnowszym rozumieniem seksualności. Przywiązujemy szczególną wagę do wykształcenia u słuchaczy umiejętności odpowiedzialnych interwencji terapeutycznych, mieszczących się w zakresie kompetencji osoby pomagającej. Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania w radzeniu sobie z trudnościami w zakresie seksualności, profilaktyki tych trudności oraz wspierania zdrowego rozwoju seksualnego. Natomiast oferowane przez program przygotowanie z zakresu seksuologii kulturowej, metodologii badań dotyczących seksualności oraz analizy współczesnych zjawisk w seksuologii stanowi niezbędną bazę do rzetelnej pracy jako edukator i popularyzator wiedzy o seksualności.
Zajęcia mają przede wszystkim charakter warsztatowy i są nastawione na opanowanie metod pomocowych w zakresie psychoseksuologii, zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej z zakresu seksualności i jej różnorodności oraz pogłębianie świadomości własnych postaw i uwarunkowań związanych z tematem studiów.

Europejski certyfikat psychoseksuologa

- jest to certyfikat wydawany przez European Federation of Sexology i European Society for Sexual Medicine, mogą się o niego ubiegać osoby z tytułem psychologa lub lekarza medycyny (psychiatry lub z innym tytułem, w zależności od odbytego szkolenia w psychoterapii),
- program Podyplomowych Studiów Seksuologii Praktycznej pokrywa się ze znaczną częścią zakresu egzaminu;
- dokładne informacje na temat certyfikacji można uzyskać na stronie:
http://www.essm.org/education-certifications/certifications/efs-essm-certified-psycho-sexologist-ecps/

Czas trwania

dwa semestry (238 godzin, 13-14 zjazdów)
30 punktów ECTS

Organizacja zjazdów

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 13-14 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane głównie w formie online tj. 1 zjazd będzie realizowany w budynku (o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli), pozostałe w formie online.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • minimum 80% obecność na zajęciach,
 • merytoryczna aktywność podczas zajęć,
 • pozytywne zaliczenie trzech testów wiedzy i pracy zaliczeniowej,
 • przygotowanie metody diagnozy oraz leczenia dla kazusu osoby z problemem seksualnym i jego obrona przed komisją egzaminacyjną.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Co wyróżnia nasz program

Wyjątkowa treść

 • Jedyne studia w Polsce rozwijające umiejętności pracy z różnymi grupami klientów – z typowymi wyzwaniami w sferze seksualnej, jak również z osobami o nienormatywnych wyborach, seksualności lub tożsamości.
 • Krytyczna perspektywa, uwzględniająca społeczne i kulturowe rozumienie seksualności oraz zmienność norm i postaw.
 • Blok wspierający rozwój zdrowej seksualności.
 • Wiedza oparta na faktach: uczymy tego, co działa.

Wyjątkowa kadra

 • Zajęcia prowadzone przez osoby znające doskonale temat – seksuologów klinicznych i psychoterapeutów, badaczy seksualności oraz osoby aktywnie i na co dzień działających na rzecz zdrowej i pozytywnej seksualności.
 • Każda z prowadzących osób jest ekspertem w przedmiocie, który prowadzi.

Wyjątkowa forma

 • Bogaty i różnorodny program, obejmujący 238 godzin zajęć.
 • 90% zajęć prowadzonych w formie aktywnego angażowania uczestników: bogactwo przykładów, praktycznych ćwiczeń z kazusami oraz pogłębiania własnej wrażliwości i samoświadomości.
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów, dodatkowe materiały i ćwiczenia na platformie internetowej Uniwersytetu SWPS.

Program obejmuje 238 godzin, na które składa się 13-14 zjazdów. Szczegółowe bloki zajęć:

BLOK I / Podstawy seksuologii

 • Biologiczne podstawy seksualności
 • Różnicowanie płci
 • Wprowadzenie do metod badania seksualności człowieka
 • Jak poprawnie interpretować i popularyzować badania nad seksualnością
 • Norma w seksualności, jej społeczne kształtowanie i zmiany
 • Etyka w praktyce seksuologicznej
 • Seksualność w dzieciństwie i dojrzewaniu
 • Seksualność w dorosłości
 • HIV i inne infekcje przenoszone drogą płciową: drogi zakażenia, leczenie, epidemiologia
 • Zdrowie seksualne i reprodukcyjne
 • Podstawy seksuologii sądowej

BLOK II / Seksuologia kliniczna:

 • Organiczne przyczyny problemów seksualnych i ich leczenie
 • Psychogenne problemy seksualne - wprowadzenie
 • Podejście poznawczo-behawioralne, psychodynamiczne, humanistyczne i integracyjne w leczeniu zaburzeń seksualnych i relacji
 • Praktyczny trening diagnozy seksuologicznej
 • Diagnoza nadużyć seksualnych wobec dzieci
 • Uzależnienie od seksu i niekontrolowanych zachowań

BLOK III / Praca z seksualną i płciową różnorodnością:

 • Seksualność osób z niepełnosprawnościami
 • Transpłciowość – podejście biopsychospołeczne i wsparcie psychologiczne
 • Pomoc psychoseksualna dla osób LGBT
 • Kinky training: Klient z nietypową seksualnością
 • Nienormatywne relacje – poradnictwo psychologiczne

BLOK IV / Wspieranie rozwoju i zdrowia seksualnego:

 • Praca z własną seksualnością- przygotowanie do wykonywania zawodu
 • Trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością
 • Pozytywna praca z kobiecą seksualnością
 • Jak prowadzić warsztat edukacji seksualnej
 • Poradnictwo okołotestowe HIV i szacowanie ryzyka
 • Praca interwencyjna

BLOK V / Psychoseksualność w relacji:

 • Psychologia miłości
 • Przemiany ról płciowych i modeli związków

Studia kończą się złożeniem pracy końcowej i jej publiczną prezentacją przeprowadzoną przed komisją składającą się z wyznaczonych wykładowców prowadzących zajęcia.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 780 zł
2 raty 3650 zł
1 rata 6900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.