logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować z dziećmi i młodzieżą i chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wspomagania rozwoju.

Kontakt

Sopot, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia dzieci i młodzieży
wspomaganie rozwoju

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu psychologii dzieci i młodzieży zarówno w kontekście prawidłowego rozwoju, jak i odstępstw od niego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nie tylko na większą optymalizację rozwoju podopiecznych, ale także na bardziej efektywne rozwiązywanie różnych problemów pojawiających się w tym czasie.

ADRESACI

Grupa potencjalnych adresatów studiów jest różnorodna i stosunkowo duża. Coraz większy odsetek rodziców poszukuje informacji mogących pomóc im być świadomymi rodzicami.
Osoby pracujące/opiekujące się dziećmi i nastolatkami coraz częściej zwracają uwagę na wiele istotnych obszarów, w których niezbędna jest fachowa wiedza i umiejętności. Pedagodzy i nauczyciele, a także pracownicy służby zdrowia zgłaszają niedostateczne przygotowanie pod kątem wiedzy i umiejętności psychologicznych ważnych zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i radzenia sobie (rozpoznawania i wspierania) w sytuacjach trudnych, jakie występują nie tylko w przypadku pojawienia się zaburzeń rozwojowych czy też zaburzeń zachowania, ale także w okresie normatywnych kryzysów rozwojowych, kiedy to zachowanie dziecka może być niezrozumiałe dla wszystkich.

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA NABYTA W TRAKCIE STUDIÓW

Wiedza:
Podczas zajęć słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę (opartą na aktualnych badaniach naukowych) o prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a także o odstępstwach od tych prawidłowości. Okres dzieciństwa i adolescencji zostanie ukazany przez pryzmat zadań rozwojowych realizowanych w poszczególnych fazach życia. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą zarówno potencjału, jak i zagrożeń rozwojowych. Szczególną uwagą zostaną objęte kryzysy rozwojowe, w których postępowanie z dzieckiem/adolescentem wymaga szczególnego uwrażliwienia. Omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z trudnościami w nauce, depresją dzieci i młodzieży, sytuacjami trudnymi związanymi z nieprawidłowym zachowaniem, uzależnieniami, zaburzeniami jedzenia, ale także z komunikacją międzypokoleniową czy znaczeniem aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju.

Umiejętności:
Podczas zajęć studenci zdobędą umiejętności istotne zarówno dla stymulowania rozwoju, jak i niezbędne w skutecznym radzeniu sobie z różnymi problemami pojawiającymi się w okresie dzieciństwa i dorastania. Duży nacisk położony będzie na umiejętność odróżniania wczesnych objawów zaburzeń oraz podejmowania działań wspierających. Słuchacze zdobędą umiejętność różnicowania symptomów kryzysów rozwojowych i objawów zaburzeń. Uzyskają również umiejętności dotyczące między innymi tego, jak stymulować twórcze myślenie, jak radzić sobie ze stresem i jak uczyć dziecko/nastolatka radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy też jak rozmawiać o seksie.

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka (prodziekan sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS). Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu SWPS i innych placówek naukowych oraz doświadczeni praktycy i konsultanci.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

Zajęcia dotyczą następujących tematów:

 • Okres dzieciństwa i adolescencji – potencjał i ryzyko rozwojowe 20h
 • Psychopatologia dzieci i młodzieży 20h
 • Jeśli dziecko ma trudności z nauką – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Depresja u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać zaburzenie i wspierać 16h
 • Trudne zachowania w kontekście rozwoju – ADHD i zaburzenia zachowania – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Uzależnienia chemiczne i niechemiczne – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci i młodzieży – jak wstępnie rozpoznać i wspierać 16h
 • Stymulowanie twórczego myślenia 20h
 • Praca ze stresem - techniki i metodyka prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 16h
 • Edukacja seksualna – jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksie 16h
 • Aktywność fizyczna – medycyna jutra 16h
 • Czemu czasem nie możemy się „dogadać" – komunikacja międzypokoleniowa 16h
 • Konsultacje projektowe 6h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kierownik kierunku

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 540 zł
2 raty 2575 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

soboty zjazdowe: 9.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.