logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Stosowana analiza zachowania
(kształtowanie zachowań dzieci w terapii)

  • Rekrutacja trwa.
    Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Monika Zielińska

Adresaci

Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych nabyciem wiadomości teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA).
Adresatami studiów są więc psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele – terapeuci, psychiatrzy i terapeuci, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania (m.in.. autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami wydalania, mutyzmem wybiórczym, czy zaburzeniami ekspresji słownej).

Cel

Głównym celem SAZ jest odpowiednia modyfikacja zachowań i ukierunkowanie ich w pożądany sposób, dlatego analityków zachowania zatrudnia się w firmach (np. podnoszenie motywacji), placówkach oświatowych (np. poprawa efektywności uczenia się i nauczania), ośrodkach zajmujących się profesjonalnym szkoleniem i tresurą zwierząt (np. tresura i szkolenie psów przewodników, policyjnych, ratowników). Oprócz poznania głównych założeń Stosowanej Analizy Zachowań, program studiów dotyczyć będzie głównie terapii behawioralnej, która od lat z powodzeniem wykorzystywana jest w terapii osób z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami psychicznymi.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Cztery semestry.

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminów cząstkowych, zaliczenie praktyki i egzaminu praktycznego, obecność na warsztatach. Szczegółowe warunki zaliczenia omawiane są przez kierowniczkę na spotkaniu organizacyjnym.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Osoby spełniające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli uzyskują kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Organizacja i tematyka zajęć

Program studiów obejmuje cztery semestry zajęć - 310 godzin dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i warsztatów oraz 350 godzin stażu odbytego w Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych. Staż obejmować będzie obserwację, a następnie naukę pracy z pacjentem prowadzoną pod opieką doświadczonych superwizorów i terapeutów głównych w/w Centrum. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli okazję poznać pacjentów z zaburzeniami rozwoju i zachowania (m.in. autyzm dziecięcy, zespół Aspergera, zespół Retta, alalia [zaburzenia ekspresji słownej], nerwiakowłóknikowatość, mutyzm selektywny, nerwica obsesyjno-kompulsywna, tiki ruchowe i głosowe, niepełnosprawność umysłowa, opóźniony rozwój psychomotoryczny u dzieci do lat 3). Zajęcia są organizowane w weekendy (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych, średnio dwa razy w miesiącu). Absolwent studiów nabędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania osób z w/w zaburzeniami, metod terapii i diagnozy, pracy z rodziną oraz analizy i redukcji zachowań niepożądanych.
Ukończenie studiów pozwala na zdobycie umiejętności i kwalifikacji dodatkowych do prowadzenia zajęć z dziećmi z wymienionymi powyżej zaburzeniami w nurcie behawioralnym. Absolwent nabywa przygotowanie do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęcia specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, rewalidacyjnym czy korekcyjno – kompensacyjnym oraz pracy osoby wspomagającej edukację (nauczyciel wspomagający, terapeuta – cień).

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik spotkania rekrutacyjnego.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

  • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia wyższej uczelni

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie spotkanie rekrutacyjne.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 580 zł
2 raty 2650 zł
1 rata 4900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Studia trwają 2 lata.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

]

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.