logo uswps nazwa 3

Studia
 

Certyfikat Języka Polskiego
jako obcego

 • Poziom: B1, B2, C1
 • Nie organizujemy egzaminu w terminie 17-18 listopada 2018 r.

Certyfikacja języka polskiego jako obcego

Certyfikat z języka polskiego jest warunkiem niezbędnym do uzyskania polskiego obywatelstwa. Jest także atutem w rozwoju zawodowym dla obcokrajowców pracujących w Polsce.

Uniwersytet SWPS jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce uprawnionych do przeprowadzania certyfikowanych egzaminów języka polskiego jako obcego.

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie posiadanych kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutetgo 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

CJP logo

Kto może zdawać egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. 

Poziomy egzaminu

Egzaminy certyfikatowe na Uniwersytecie SWPS są przeprowadzane na następujących poziomach zaawansowania językowego:

 • B1 – progowy
 • B2 – średni ogólny
 • C1 – efektywna biegłość użytkowa

Podczas egzaminu oceniane są następujące sprawności:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Poprawność gramatyczna
 • Pisanie
 • Mówienie

Jak się przygotować?

Ważne terminy

8 czerwca 2018 r.
— termin rejestracji kandydatów na egzamin

21-22 lipca 2018 r.
EGZAMIN (2 termin) — poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

Opłaty za egzamin
rejestracyjna
poziom B1 150 EUR
poziom B2 150 EUR
poziom C1 180 EUR
poegzaminacyjna
wydanie certyfikatu 20 EUR

Koordynator Centrum Kultury i Języka Polskiego

Rejestracja krok po kroku

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy.
  • Podczas rejestracji niezbędny jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 2. Zapłać opłatę za egazmin:
  • Opłatę należy wnieść do 7 dni od wypełnienia/przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później niż dnia 8 czerwca.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty prosimy przesłać do pani Miłosławy Słaboń-Kędzierskiej na adres mailowy: mslabon-kedzierska@swps.edu.pl.
 3. Odbierz informację o zakwalifikowaniu do udziału w egzaminie.
  • Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 10 osób.

Konto

Wpłaty za przystapienie do egazaminu oraz wydanie certyfikatu prosimy kierować na konto:

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa
72 1750 0009 0000 0000 2770 8207

Wpłatę (egzamin + certyfikat) należy dokonać jednorazowo, w jednym przelewie w złotych polskich; zgodnie ze średnim kursem euro NBP z OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA.

Przy wpłacie należy podać:
imię, nazwisko, opłata za egzamin i certyfikat 21-22 lipca 2018 r.