logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zarządzają obszarem HR, pracują w działach personalnych lub planują podjęcie takiej pracy.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Strategiczne zarządzanie talentami i rozwojem w firmie

 • Rekrutacja zakończona.

O studiach

Patron kierunku

 PSZK Logo  
   

Partnerzy kierunku

 Strenghts Community PODSTAWOWE single biale tlo  ebmasters  house of skills logo Cmykpantone OK
 personelizarzadzanie    lightness awers v2
 

„Zapraszamy Państwa do udziału w studiach podyplomowych, które zaprojektowałyśmy wspólnie z zespołem Ekspertów realizujących program. Cieszymy się, że jest on:

ujęty w wymiarze strategicznym – wskazuje jak łączyć zarządzanie talentami i rozwojem ludzi ze strategią firmy,
ułożony w podejściu procesowym od strategii firmy poprzez budowanie kultury organizacyjnej wspierającej jej realizację, projektowanie i wdrażanie programów rozwojowych, talentowych,
systemowy – wskazuje powiązania, wzajemne wpływy między poszczególnymi procesami, działaniami związanymi z rozwijaniem ludzi, tak by wspierały się wzajemnie i dawały szansę na budowanie trwałości i efektywności w długofalowej perspektywie,
praktyczny – przygotowany i realizowany przez zespół Ekspertów – pasjonatów – mających wieloletnie doświadczenie i wiedzę, którymi będą dzielić się z Państwem.

Mamy nadzieję, że udział w naszych studiach będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem rozwojowym przygotowującym do jak najlepszego pełnienia roli związanej z tworzeniem warunków umożliwiających pracownikom efektywny rozwój i pracę z zaangażowaniem”.

Kierownictwo merytoryczne kierunku

SabinaNikodemskaSabina Nikodemska

zdanowiczmiraMira Zdanowicz

Adresaci

Program studiów powstał z myślą o wszystkich osobach, które zarządzają obszarem HR, pracują w działach personalnych lub planują podjęcie takiej pracy. Dostarcza kompleksowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej na temat budowania strategii zarządzania potencjałem, Talentami i rozwojem ludzi w organizacjach. Pozwala przygotować się do pełnienia ról zawodowych poszukiwanych obecnie przez rynek pracy:
Learnig & Development Manager, Talent Acquisition Manager lub HR Business Partner.

Cel

 • Nabycie wiedzy i umiejętności pozwalającej na sprawne i efektywne zarządzanie rozwojem ludzi w organizacji.
 • Poznanie najlepszych praktyk w zarządzaniu Talentami. 
 • Rozwój umiejętności korzystania z narzędzi wykorzystywanych w procesach zarządzania Talentami. 
 • Rozwój umiejętności projektowania, wdrażania i zarządzania programami „Talent Management”.

Korzyści dla Uczestników:

 • Zapoznasz się z założeniami budowania koncepcji rozwoju wspierających strategię firmy.
 • Dowiesz się, jak definiować i selekcjonować Talenty.
 • Dowiesz się jak pozyskać i utrzymać Talenty w organizacji.
 • Zobaczysz, jak powinien być skonstruowany efektywny system zarządzania Talentami. 
 • Nauczysz się jak budować programy rozwoju Talentów. 
 • Poznasz, od czego zależy sukces systemu zarządzania Talentami w organizacji. 
 • Zaprojektujesz program rozwoju Talentów dla swojej firmy. 
 • Nauczysz się diagnozować potrzeby rozwojowe i tworzyć plany rozwoju. 
 • Poznasz w jaki sposób budować system zarządzania ścieżkami karier pracowników.
 • Dowiesz się jak zarządzać zaangażowaniem pracowników by zatrzymać w organizacji najlepszych.

Ale również:

 • Odkryjesz swoje mocne strony i talenty oraz dowiesz się jak je rozwijać i czerpać z nich satysfakcję.

W gronie prowadzących zajęcia spotkasz ludzi z pasją – wysokiej klasy ekspertów i praktyków: osoby z dużym doświadczeniem, zarówno w strategicznym planowaniu rozwoju ludzi w różnych organizacjach, jak i specjalistów w zakresie indywidualnej lub grupowej pracy szkoleniowo-rozwojowej. Większość zajęć realizowana będzie w formule warsztatowej lub treningowej, sprzyjającej wymianie doświadczeń i uczeniu się poprzez projektowanie różnych rozwiązań i narzędzi możliwych do wykorzystania w obecnym lub przyszłym miejscu pracy.

Dlaczego warto

Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwować można znaczne zmiany w zakresie pełnienia funkcji personalnej w organizacjach. Role specjalistów i menedżerów HR zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Szeroko implementuje się w organizacjach funkcja HR Business Partnera, jako osoby wspierającej menedżerów w zarządzaniu ludźmi oraz role związane z pozyskiwaniem Talentów, ich rozwojem i zatrzymaniem w organizacji. Jednocześnie na rynku pracy widoczna jest duża liczba osób posiadających ogólne przygotowanie lub doświadczenie w obszarze ZZL oraz mało wykwalifikowanych ekspertów, którzy mają wiedzę i znają współczesne trendy związane z identyfikowaniem potencjału i Talentów oraz zarządzaniem ich rozwojem w organizacji. O wzroście znaczenia i wadze ich roli świadczą m.in. aktualne raporty płacowe, które pokazują,
że stanowiska te znajdują się w czołówce rankingów płacowych w obszarze ZZL. Zdobycie wiedzy i potwierdzenie kwalifikacji z tego zakresu może stanowić ważny element budowania swojej przyszłości i ścieżki kariery.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie projektu dotyczącego zarządzania Talentami w organizacji (praca zespołowa).

Przygotowanie kompleksowej koncepcji programu zarządzania talentami dla wybranej organizacji. Określenie celów, zaplanowanie poszczególnych etapów, propozycja narzędzi selekcji Talentów oraz monitorowania wskaźników efektywności programu.
Obrona przygotowanej koncepcji – rozmowa przed Komisją w skład której wejdą osoby odpowiedzialne za kierownictwo merytoryczne kierunku: Mira Zdanowicz, Sabina Nikodemska oraz dwoje Ekspertów z grona Wykładowców.

Czas trwania

Dwa semestry, 200 godzin dydaktycznych

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020.

Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń w tym ok. 18 godzin własnej pracy rozwojowej (m.in. w ramach warsztatu „Odkryj swoje talenty” oraz sesji oceny kompetencji – Development Center).

I. WPROWADZENIE DO ZINTEGROWANEGO / STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA TALENTAMI

1. Zarządzanie Talentami powiązane ze strategią firmy.
2. Kultura organizacyjna i jej wpływ na zarządzanie rozwojem pracowników.
3. Zarządzanie zmianą w organizacji.
4. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników. 
5. Rola Employer Brandingu w procesie pozyskiwania i rozwoju Talentów.
6. Zastosowanie nowych technologii w procesach zarządzania Talentami.
7. Pozyskiwanie Talentów z rynku pracy.
8. Przyszłość talentów – trendy i perspektywy.

II. PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA TALENTAMI - KONTEKST ORGANIZACYJNY

1. Czynniki sukcesu i skuteczności systemu zarządzania Talentami w firmie:

 • Zbieżność ze strategią i celami strategicznymi firmy
 • Budowanie wspierającej kultury organizacyjnej
 • Zaangażowanie różnych szczebli zarządzania w proces rozwoju Talentów
 • Przygotowanie kadry menedżerskiej do wspierania Talentów w procesie rozwoju – rozwijanie stylu zarządzania poprzez feedback, coaching, mentoring

2. Ryzyko i zagrożenia we wdrażaniu programów rozwoju Talentów – jak mu przeciwdziałać.

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE – OD STRATEGII DO PRAKTYKI

1. Projektowanie programu zarządzania Talentami w organizacji – od rekrutacji po monitorowanie efektywności:

 • Definiowanie celów programu
 • HR analytics jako pomoc w wyznaczaniu kierunków zarządzania Talentami
 • Interesariusze i różne role w programie zrządzania Talentami (mapa ról)

                 - Miary efektywności programu (KPI i sposoby pomiaru)

 • Zarządzanie talentami jako projekt – planowanie i monitorowanie efektów.

2. Jak rozwijać i modyfikować programy rozwoju Talentów?

III. TALENT – KOGO I PO CO SZUKAMY?

1. Kim jest osoba z potencjałem, jak rozpoznać talent? Przegląd współczesnych teorii i koncepcji.
2. Profilowanie, identyfikacja i selekcja Talentów. 
3. Kryteria diagnozy potencjału i Talentów.
4. Narzędzia identyfikacji i selekcji osób z wysokim potencjałem wewnątrz organizacji (m.in. narzędzia psychometryczne, AC|DC, dokumenty organizacyjne, karty oceny, testy, wywiad kompetencyjny, wewnętrzne narzędzia selekcyjne, etc.). 
5. Pozyskiwanie Talentów w organizacji i z rynku pracy.
6. Planowanie sukcesji i budowanie ścieżek karier w organizacji.

IV. ROZWIJANIE TALENTÓW – PERSPEKTYWA ORGANIZACJI (SYSTEMOWA)

1. Współpraca z firmami doradczo-szkoleniowymi podczas przygotowania i realizacji programu Zarządzania Talentami.
2. Wspieranie rozwoju – działania organizacji.
3. Sztuka dialogu w systemowym podejściu do rozwoju.
4. Platformy i nawigatory jako narzędzia ułatwiające zarządzanie talentami.

V. ROZWIJANIE TALENTÓW – PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA

1. Diagnoza własnych talentów i potencjału uczestników studiów:

 • Test Instytutu Gallupa – StrengthsFinder połączony z warsztatem „Odkryj swoje talenty”
 • Development Center – sesja indywidualnej diagnozy potencjału i talentów w grupie uczestników studiów podyplomowych – Strategiczne Zarządzanie Talentami i Rozwojem w firmie

2. Praca z motywacją i aspiracjami Talentów. 
3. Budowanie indywidualnych planów rozwoju.
4. Coaching i mentoring.
5. Dobre, ale wymagające praktyki: stay interview, learning expedition, program challenger, thinktanks.
6. Programy specjalne – projekty, wyjazdy zagraniczne (buble assignment), cross-traning, coaching.
7. Odpowiedzialność za rozwój – struktura, narzędzia i codzienna praktyka.

VI. KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA TALENTAMI

1. Komunikacja i PR programów zarządzania talentami. 
2. Utrzymywanie motywacji i zaangażowania wszystkich interesariuszy. 
3. Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji.

Forma zajęć:

1. Wykłady, seminaria, konwersatoria.
2. Warsztaty:

 • Od strategii do praktyki. Jak zbudować programy zarządzania Talentami?
 • HR analytics jako pomoc w wyznaczaniu kierunków zarządzania talentami.
 • Od A do Z – Autorytet, Rola, Zmiana – w procesach rozwoju ludzi w organizacji
 • Sztuka dialogu w systemowym podejściu do rozwoju
 • Wspieranie rozwoju – budowanie planów rozwoju
 • Wspieranie rozwoju – coaching i mentoring
 • Wspieranie rozwoju – działania organizacji
 • Odkryj swoje talenty

3. *Udział w grupowej sesji Development Center (DC) zakończonej przygotowaniem indywidualnego planu rozwoju (raport oraz sesja informacji zwrotnej po sesji).
4. Diagnoza swoich talentów i potencjału – Test Instytutu Gallupa – StrengthsFinder połączony z warsztatem „Odkryj swoje talenty”.

* Dla osób, które nie będą zainteresowane skorzystaniem z sesji DC, będzie możliwość skorzystania np. z sesji coachingowych lub z dodatkowego warsztatu.
Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia podyplomowe

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 1160 zł
2 raty 5625 zł
1 rata 10900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

czarne

Koordynator kierunku

Anna Stefańska
tel. 22 517 99 36
e-mail: astefanska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00