logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Funkcjonariusze publiczni, przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii, właściciele i pracownicy gospodarstw rolnych, absolwenci prawa i administracji.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Prawo weterynaryjne i sanitarne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Michał Rudy

Adresaci

 • Funkcjonariusze publiczni (osoby piastujące funkcje organów administracji weterynaryjnej i sanitarnej oraz pracownicy administracji rządowej);
 • Przedstawiciele zawodów medycznych i lekarze weterynarii w szczególności związani z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych administracji rządowej oraz pracownicy samorządu terytorialnego i zawodowego;
 • Absolwenci prawa i administracji;
 • Absolwenci innych studiów, którzy chcą się specjalizować w prawie weterynaryjnym i sanitarnym.

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%!

Cel

Podstawowym założeniem dla powstania idei i stworzenia koncepcji studiów „Prawo weterynaryjne i sanitarne" było przygotowanie specjalistycznego programu kształcenia z zakresu poddziału prawa administracyjnego, jakim jest prawo weterynaryjnego wraz z elementami prawa sanitarnego oraz ochrony zwierząt dla osób zawodowo zajmujących się weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego. Obecnie prawo weterynaryjne jest jednym z najszybciej rozwijających się poddziałów wspólnotowego i krajowego prawa administracyjnego. Założyliśmy, że celem studiów będzie pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie prawnych aspektów wykonywania zadań publicznych, w tym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz samorządu terytorialnego i zawodowego oraz prowadzenia działalności podstawowej (rolniczej) i gospodarczej w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz utrzymywania zwierząt. Kierując się doświadczeniem nabytym w trakcie I edycji studiów, w trakcie zajęć nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań praktycznych związanych z weterynaryjną i sanitarną ochroną zdrowia publicznego.

We wskazanym zakresie słuchacze zostaną zapoznani z:

 • rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć;
 • współczesnymi przesłankami tej ochrony;
 • źródłami prawa;
 • regulacjami w prawie międzynarodowym oraz we wspólnotowym prawie europejskim;
 • ochroną w konstytucji oraz innych normach prawa krajowego.

Studia obejmują też problematykę:

 • procedur kontrolnych, administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie weterynaryjnej i sanitarnej ochrony zdrowia publicznego;
 • kryteriów wzajemnej zgodności (cross compliance);
 • weterynaryjnych produktów leczniczych;
 • humanitarnej ochrony zwierząt.

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych przedmiotów w ramach studiów i napisanie pracy dyplomowej.

Czas trwania

dwa semestry

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019

Program obejmuje 180 godzin zajęć. Wykład stanowi nie więcej niż 1/3 ogólnej liczby godzin przeznaczonych na przedmiot.

PLAN STUDIÓW

Historia oraz źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego

 • Wstęp do sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Polsce 
 • Historia prawa sanitarnego i weterynaryjnego w Unii Europejskiej i na świecie 
 • Wspólnotowe i międzynarodowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 
 • Krajowe źródła prawa sanitarnego i weterynaryjnego 

Organizacja sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego w Polsce i Unii Europejskiej

 • Podmioty realizujące ochronę zdrowia publicznego w sferze sanitarnej i weterynaryjnej 
 • Prawne formy działania w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Rozwój prawa, struktur i form działania a skuteczność ochrony 
 • Postępowania kontrolne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w sferze sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego 
 • Wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance) 
 • Odpowiedzialność karna i wykroczeniowa w zakresie sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia zwierząt 

Prawo sanitarne 

 • Prawo o chorobach zakaźnych (zakażeniach) i chorobach zawodowych 
 • Prawo higieny środowiska 

Prawo weterynaryjne 

 • Administracyjne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 
 • Handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego 
 • Rejestracja i identyfikacja zwierząt 
 • Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego 
 • Weterynaryjne produkty lecznicze 

Prawo ochrony zwierząt 

 • Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym 
 • Sytuacja zwierzęcia w prawie administracyjnym 
 • Humanitarna ochrona zwierząt 
 • Procedury uśmiercania zwierząt 

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 640 zł
2 raty 3075 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej przewidziana jest zniżka w wysokości 15%.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

anna godlewska

Koordynator kierunku

Anna Godlewska
tel. 22 517 98 55
e-mail: anna.godlewska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00


Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.