logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

  • Dla osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji oraz pomocy psychologicznej w pracy z rodziną.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Mediacje rodzinne
i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny

  • Rekrutacja trwa.
    Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest prof. Hanna Przybyła-Basista

"Studia Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny z jednej strony są wynikiem licznych doświadczeń wyniesionych z poprzednich wielu edycji studiów podyplomowych prowadzonych od 2006 roku w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie w zakresie problematyki mediacji rodzinnych, z drugiej zaś strony są wynikiem nowych przemyśleń na temat potrzeb rozwijania warsztatu praktycznego w zakresie pomocy psychologicznej przez specjalistów pracujących z rodzinami. W ten sposób powstał nowy kierunek kształcenia podyplomowego łączący dwie specjalności: mediacji rodzinnych oraz podstaw pomocy psychologicznej w pracy z rodzinami. Wiedza psychologiczna o mechanizmach funkcjonowania małżeństwa i rodziny, konfliktach i kryzysach rodzinnych oraz wybranych problemach funkcjonowania dzieci i młodzieży łączy się tu z nabywaniem umiejętności praktycznych. Niewątpliwą wartością studiów jest bardzo duża liczba godzin warsztatowych, co pozwala uczestnikom na kształcenie umiejętności, które mogą być wykorzystywane w praktyce wspierania rodziny, w szczególności rodziców w sytuacjach trudnych. Zajęcia prowadzą wykładowcy posiadający duże doświadczenie w pracy akademickiej i jednocześnie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych, udzielania pomocy psychologicznej, a przede wszystkim doświadczeni praktycy. Studia mogą być nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy i nabycia umiejętności, ale też nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami oraz inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego. Zapraszamy.”
dr hab. Hanna Przybyła-Basista
Kierownik kierunku 

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych oraz podstaw pomocy psychologicznej, a także doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie obu specjalności (m.in. psycholodzy, pedagodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek oświatowych: szkół, przedszkoli, pracownicy ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej (MOPS, GOPS, PCPR). Uczestnikami zajęć na studiach mogą być osoby, które ukończyły każdy kierunek studiów wyższych (licencjackich i magisterskich).

Cel

Studia Mediacje Rodzinne i Podstawy Pomocy Psychologicznej dla Rodziny, dają unikalną możliwość nabycia zarówno kompetencji mediacyjnych jak i rozwoju warsztatu pracy z rodziną. Celem studiów jest kształcenie w zakresie obu tych specjalności przydatnych zarówno w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia mającego na celu ochronę więzi rodzinnych (w drodze mediacji sądowych i pozasądowych), jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci. Uczestnicy studiów przygotowywani są przez nauczycieli akademickich, profesjonalistów praktyków pod kątem umiejętności prowadzenia procesu mediacyjnego oraz pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu i wybranych sytuacji problemowych. W ten sposób każdy ze słuchaczy ma możliwość zdobycia zarówno aktualnej wiedzy jak i rozwoju praktycznych umiejętności (m.in. poprzez pracę w małych grupach, symulacjach, dramach, interakcjach z całą grupą), a w szczególności podjęcia na zajęciach prób rozwiązywania wybranych trudności występujących w rodzinie (np. dotyczących konfliktów rozwodowych i porozwodowych, opieki nad dziećmi, podziału zadań rodzicielskich, zmian wzorców funkcjonowania rodzinnego, uzależnienia, zaburzeń rozwojowych i zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży, niepełnosprawności).

Warunki zaliczenia

Zaliczenie studiów następuje na podstawie: (1) zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu przedmiotowego oraz egzaminu końcowego obejmującego wybrane elementy teoretyczne z zakresu dwóch specjalności: mediacji rodzinnych i podstaw pomocy psychologicznej dla rodziny, (2) aktywnego uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz (3) przygotowania projektu teoretyczno-praktycznego w formie prezentacji w ramach seminarium dyplomowego.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Liczba miejsc

25

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2020/2021

Program obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów (ćwiczeń praktycznych, gier symulowanych, analizy studiów przypadków i dyskusji w małych grupach).  
W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

BLOK I – PRZEDMIOTY OGÓLNE
Psychologia małżeństwa i rodziny – celem wykładów jest orientacja w wybranych zagadnieniach psychologii małżeństwa i rodziny, a w szczególności poznanie wiodących koncepcji teoretycznych wyjaśniających funkcjonowanie systemu małżeńskiego i rodzinnego oraz funkcjonowanie w rolach rodzicielskich; rozumienie mechanizmów rozwoju rodziny, czynników wspomagających podtrzymywanie bliskich więzi małżeńskich i rodzinnych, rozumienie mechanizmów rozwoju konfliktów w rodzinie, czynników ryzyka w obliczu konfliktów i zmian życiowych, kryzysów normatywnych i nienormatywnych w cyklu życia rodzinnego, a także dostrzegania zasobów rodzinnych pomocnych w zachowaniu bliskich relacji.
Funkcjonowanie rodziny w ujęciu systemowym – celem wykładów i zajęć warsztatowych jest orientacja w wybranych zagadnieniach psychologii rodziny dotyczących struktury rodziny, granic, ról rodzinnych i procesów rodzinnych. Analiza różnic w funkcjonowaniu systemów rodzinnych oraz możliwościach adaptacji do zmian w cyklu życia. Poznanie kontekstu rodzinnego w procesie rozwoju tożsamości człowieka. W trakcie warsztatu będą rozwijane umiejętności stosowania w praktyce opisu rodziny w ujęciu systemowym oraz rozpoznawania dysfunkcji w systemie rodzinnym, w szczególności posługiwanie się Mapą Przestrzeni Życiowej Rodziny, jako techniką pracy z rodzinami.
Przemoc w rodzinie i interwencja kryzysowa – podstawowe zasady interwencji - celem zajęć warsztatowych jest przekazanie informacji na temat podstawowych zjawisk psychologicznych opisujących przemoc w bliskich, intymnych związkach i przemoc w rodzinie, rozumienie funkcjonowania ofiar i sprawców, poznanie przyczyn i skutków psychologicznych występowania przemocy w bliskich relacjach. Zadaniem zajęć warsztatowych jest kształcenie podstawowych umiejętności pomocnych w budowaniu relacji z osobami w sytuacji kryzysu związanego z przemocą w rodzinie.
Seminarium dyplomowe: Pomoc psychologiczna i mediacje rodzinne w teorii i praktyce - celem zajęć jest przygotowanie własnego projektu teoretyczno-praktycznego na bazie zgromadzonej wiedzy i praktycznych umiejętności warsztatowych.

BLOK II – PODSTAWY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZINY
Podstawy pomocy psychologicznej w pracy z rodzicami – metody i techniki komunikacyjne - celem zajęć warsztatowych jest kształcenie podstawowych umiejętności budowania relacji pomagania w kontekście rozwiązywania problemów i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Trening umiejętności komunikacyjnych rodzica i uwrażliwiania na problemy dziecka.
Pomoc psychologiczna rodzinie w wybranych problemach dzieci i młodzieży - celem poszczególnych zajęć warsztatowych jest przyswojenie sobie wiedzy i praktycznych umiejętności nakierowanych na rozpoznawanie wybranych problemów pojawiających się w rodzinie i zachowaniach dzieci (złość w rodzinie i złość u dziecka; zachowania ryzykowne wśród młodzieży – nowe uzależniania (w tym od nowych substancji psychoaktywnych); zaburzenia odżywiania w okresie adolescencyjnym - anoreksja, bulimia, otyłość; depresja wśród młodzieży i zagrożenia samobójstwem; seksualność w rodzinie a seksualność dziecka). Ponadto, szczegółowym celem jednego z zaplanowanych warsztatów będzie kształtowanie umiejętności budowania kompetencji społecznych i emocjonalnych, jako zasobów rodzica w relacji z dzieckiem.
Warsztaty umiejętności dla rodziców i prowadzenia grupy wsparcia - dynamika pracy z grupą - celem zajęć warsztatowych jest nabycie wiedzy z zakresu pracy grupy, orientacji w fazach i przebiegu dynamiki grupowej oraz zasadach funkcjonowania, jak i rozwój doświadczenia związanego z uczestnictwem w grupie oraz prowadzeniem grupy wsparcia (rozwój kompetencji interpersonalnych, społeczno-emocjonalnych i uwrażliwienie na procesy przebiegające w grupie).
Problemy rodziców i pomoc psychologiczna w praktyce - celem zajęć warsztatowych jest dostarczenie wiedzy oraz wskazówek do pracy z rodziną w wybranych obszarach problemowych: niepełnosprawności w rodzinie (rodzicielstwo wobec dziecka z niepełnosprawnością, rodzic z niepełnosprawnością), samotnego rodzicielstwa, jako skutku migracji zarobkowej, trudności i obaw rozwodzących się rodziców związanych z dziećmi (trening uwrażliwiający dla rozwodzących się rodziców – co powiedzieć dzieciom?).

BLOK III – MEDIACJE RODZINNE
Podstawy kierowania procesem mediacji rodzinnych – etapy, mechanizmy, strategie, techniki - celem zajęć warsztatowych jest poznanie strategii rozwiązywania konfliktów, elementów teorii negocjacji i mediacji oraz kształcenie podstawowych umiejętności pomocnych w prowadzeniu procesu mediacji rodzinnych, poznanie technik pracy mediatora rodzinnego i poszerzenie umiejętności stosowania ich w praktyce. Trening podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu ze stronami, zawierania kontraktu, pisania ugody mediacyjnej.
Zaawansowane strategie pracy mediatora rodzinnego – impas, opór - celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie studentów z problemem nierównowagi sił i strategiami pomocnymi w pracy z parami o wysokim natężeniu konfliktów oraz w sytuacji impasu. Wiedza na temat oporu przed udziałem w mediacjach rodzinnych i jego przyczynach będzie pomocna do budowania wskazówek praktycznych. Poszerzenie warsztatu technik w komunikacji z klientami.
Mediacje rodzinne w konfliktach rozwodowych i porozwodowych – konflikty rodziców o dzieci i alimenty - celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie słuchaczy ze skutkami konfliktu rozwodowego dla dzieci oraz dostarczenie umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych skoncentrowanych wokół spraw dzieci: budowania przez rodziców konstruktywnego planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie oraz podziału kosztów utrzymania dzieci (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących alimentów). Poznanie specyfiki mediacji skoncentrowanych na sprawach dzieci.
Zastosowanie mediacji w konfliktach międzypokoleniowych – w trakcie warsztatu zostanie przekazana podstawowa wiedza z zakresu zasad i strategii pracy mediacyjnej w konfliktach pomiędzy rodzicami a nastoletnimi dziećmi. Kolejnym celem będzie poznanie specyfiki pracy mediacyjnej w konfliktach pomiędzy dorosłym rodzeństwem o opieką nad starszymi rodzicami. Prezentacja przykładów i ćwiczenia praktyczne.
Mediacje rodzinne w praktyce - celem warsztatu jest nabycie umiejętności analizowania procesu mediacji rodzinnych, zastosowanych strategii oraz ocena punktów zwrotnych dla skuteczności rozwiązywania konfliktów w oparciu o zaprezentowane studia przypadków.
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w kontekście mediacji rodzinnych - celem zajęć wykładowych i seminaryjnych jest poznanie wybranych elementów prawa rodzinnego i opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rozwodowego oraz analiza regulacji prawnych dotyczących możliwości wykorzystywania przez sądy instytucji mediacji (zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi), ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych oraz opiekuńczych.

Dlaczego warto?

W ramach studiów:

• zdobędziesz kompetencje mediatora rodzinnego, dzięki czemu możesz podjąć starania o włączenie do grona mediatorów rodzinnych (wpisanie na listy mediatorów rodzinnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych),
• rozwiniesz podstawowe kompetencje potrzebne do udzielania pomocy psychologicznej rodzinom - w szczególności rodzicom - w wybranych problemach rodzinnych, powiązanych z zachowaniami problemowymi dzieci i młodzieży,
• otrzymasz wiedzę specjalistyczną spełniającą standardy krajowe i europejskie,
• spotkasz wielu doświadczonych praktyków - mediatorów rodzinnych i psychologów zajmujących się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią,
• połączysz teorię, popartą najświeższymi badaniami z praktyką (ponad 2/3 zajęć to warsztaty, odgrywanie ról, symulacje, praca w grupie),
• przyswoisz sobie strategie rozwiązywania konfliktów, które możesz wykorzystać w różnych obszarach życia zawodowego i prywatnego (rozwój osobisty),
• rozwiniesz wrażliwość i zyskasz nowe perspektywy rozumienia potrzeb członków rodziny oraz zasobów rodziny niezbędnych do poradzenia sobie z wybranymi problemami.

Zaświadczenie o ukończonym kursie mediacji rodzinnych może stanowić podstawę dla osób starających się o wpis na listy mediatorów rodzinnych prowadzone przez prezesów sądów okręgowych.
Do realizacji programu studiów zostały zaproszone osoby będące praktykami oraz nauczyciele akademiccy posiadający bogate praktyczne doświadczenie w zakresie mediacji rodzinnych i udzielania pomocy psychologicznej rodzinie.


Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 650 zł
2 raty 3000 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

  • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

  • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
  • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.