logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą tłumacza konferencyjnego.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 36
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
tłumaczenie konferencyjne

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Doskonały wybór dla osób zainteresowanych karierą tłumacza konferencyjnego. Charakter studiów, program i metodologia zajęć są oparte na wytycznych International Association of Conference Interpreters (AIIC). Warsztaty prowadzą doświadczeni tłumacze ustni i dydaktycy przekładu, a do dyspozycji naszych studentów oddajemy profesjonalny sprzęt do tłumaczenia symultanicznego – taki sam, z jakiego korzystają centra konferencyjne na całym świecie. Program skupia się na aspektach pracy tłumacza ustnego takich, jak tłumaczenie podczas międzynarodowych konferencji, wystąpień politycznych, negocjacji biznesowych itp. Nasze studia podyplomowe to praktyczne wykształcenie w realistycznych warunkach, pod okiem doświadczonych przedstawicieli zawodu."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej oraz osób z biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego, zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza konferencyjnego (ustnego) w jego głównych trybach, tj. następczym (konsekutywnym) i symultanicznym. Ponieważ charakter i program nauczania są zgodne z wytycznymi Association of Conference Interpreters (AIIC), studia stanowią atrakcyjną ofertę dla tłumaczy zainteresowanych unijną akredytacją i pracą w strukturach Unii Europejskiej. Obecnie brak jest na rynku szerokiej oferty edukacyjnej w zakresie przekładu konferencyjnego, między innymi ze względu na konieczność poniesienia wysokich nakładów na sprzęt. Uniwersytet SWPS w Warszawie dysponuje profesjonalnymi kabinami do tłumaczenia symultanicznego, które pozwalają na stworzenie realistycznych warunków szkolenia i zapoznanie słuchaczy z prawdziwymi narzędziami pracy współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Cel

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji potrzebnych samodzielnemu, profesjonalnemu tłumaczowi konferencyjnemu, w tym umiejętności w zakresie tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność efektywnej notacji w przebiegu tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność tłumaczenia symultanicznego w różnych sytuacjach i warunkach, znajomość wymogów i standardów branżowych, wiedzę na temat spotkań międzynarodowych różnego szczebla.

Dlaczego warto?

 • Ćwiczenia na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie do tłumaczenia symultanicznego;
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych, zawodowych tłumaczy ustnych;
 • Praktyczne warsztaty przekładu konferencyjnego w różnych sytuacjach;
 • Tłumaczenie ustne w strukturach Unii Europejskiej;
 • Warsztaty rozwoju osobistego i walki ze stresem;
 • Gwarantowane niewielkie grupy.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów na zaliczeniu końcowym każdego z przedmiotów. Egzamin końcowy ma charakter zbiorczy i odbywa się podczas ostatniego zjazdu. W ramach egzaminu słuchacze dokonują przekładu ustnego w trybie symultanicznym i konsekutywnym kilku różnych tekstów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje ogółem 200 godzin dydaktycznych, w tym głównie warsztaty przekładu konferencyjnego, ale także wykłady w zakresie teorii przekładu ustnego, notacji w tłumaczeniu konsekutywnym, wiedzy o instytucjach UE zatrudniających tłumaczy oraz znajomości protokołu dyplomatycznego.

Opis przedmiotów

Wykład wspólny – Gramatyka i stylistyka języka polskiego [12].

1. Moduł podstawowy:

 • Teoria przekładu konferencyjnego
 • Podstawy tłumaczenia w trybie konsekutywnym z notacją
 • Podstawy tłumaczenia w trybie symultanicznym

2. Moduł specjalistyczny - tłumaczenie ustne podczas konferencji, wizyt zagranicznych i spotkań międzynarodowych:

 • Tłumaczenie w trybie konsekutywnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Tłumaczenie w trybie symultanicznym w różnych sytuacjach komunikacyjnych

3. Moduł specjalistyczny: negocjacje i biznes:

 • Rola i charakter negocjacji w biznesie i polityce
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas negocjacji
 • Tłumaczenie ustne w innych trybach dla biznesu – a vista, liaison, tłumaczenie szeptane

4. Moduł specjalistyczny: tłumacz w świecie polityki

 • Wprowadzenie do prawa i ustroju Polski, protokół dyplomatyczny, instytucje i organy UE
 • Tłumaczenie symultaniczne podczas wystąpień politycznych wysokiego szczebla

5. Moduł zawodowy: rozwój kariery tłumacza ustnego:

 • Tłumacz w strukturach UE: wymogi, standardy, akredytacja, formy zatrudnienia
 • Rozwój osobisty i planowanie własnej kariery
 • Metody radzenia sobie ze stresem i przemawiania publicznego

Sposób Prowadzenia

W ramach kursu przewidziano niewielką ilość wykładów (w tym: gramatyka i stylistyka języka polskiego, teoria przekładu ustnego, ścieżki kariery tłumacza ustnego, standardy i wymogi pracy, znajomość protokołu dyplomatycznego i instytucji UE), natomiast znakomita większość zajęć ma charakter warsztatów z tłumaczenia ustnego w różnych sytuacjach i środowiskach tematycznych. Dodatkowo przewidziano 6 godzin ćwiczeń z profesjonalnym trenerem rozwoju osobistego w zakresie rozwoju kariery tłumacza i metod radzenia sobie ze stresem, który jest głównym czynnikiem zniechęcającym tłumaczy do wykonywania tego zawodu.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Podstawowym warunkiem jest biegła znajomość języka angielskiego i polskiego. Wcześniejsze wykształcenie filologiczne nie jest wymagane. Osoby z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej nie przechodzą egzaminu wstępnego, natomiast dla osób bez wykształcenia filologicznego przewidziano egzamin ustny.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 660 zł
2 raty 3175 zł
1 rata 6100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.