logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Osoby zainteresowane pracą tłumacza konferencyjnego.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych
tłumaczenie konferencyjne

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Doskonały wybór dla osób zainteresowanych karierą tłumacza konferencyjnego. Charakter studiów, program i metodologia zajęć są oparte na wytycznych International Association of Conference Interpreters (AIIC). Warsztaty prowadzą doświadczeni tłumacze ustni i dydaktycy przekładu, a do dyspozycji naszych studentów oddajemy profesjonalny sprzęt do tłumaczenia symultanicznego – taki sam, z jakiego korzystają centra konferencyjne na całym świecie. Program skupia się na aspektach pracy tłumacza ustnego takich, jak tłumaczenie podczas międzynarodowych konferencji, wystąpień politycznych, negocjacji biznesowych itp. Nasze studia podyplomowe to praktyczne wykształcenie w realistycznych warunkach, pod okiem doświadczonych przedstawicieli zawodu."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.szwednsp 634Marcin Szwed
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Oferta kierowana jest do osób z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej oraz osób z biegłą znajomością języka angielskiego i polskiego, zainteresowanych pracą w charakterze tłumacza konferencyjnego (ustnego) w jego głównych trybach, tj. następczym (konsekutywnym) i symultanicznym. Ponieważ charakter i program nauczania są zgodne z wytycznymi Association of Conference Interpreters (AIIC), studia stanowią atrakcyjną ofertę dla tłumaczy zainteresowanych unijną akredytacją i pracą w strukturach Unii Europejskiej. Obecnie brak jest na rynku szerokiej oferty edukacyjnej w zakresie przekładu konferencyjnego, między innymi ze względu na konieczność poniesienia wysokich nakładów na sprzęt. Uniwersytet SWPS w Warszawie dysponuje profesjonalnymi kabinami do tłumaczenia symultanicznego, które pozwalają na stworzenie realistycznych warunków szkolenia i zapoznanie słuchaczy z prawdziwymi narzędziami pracy współczesnego tłumacza konferencyjnego.

Cel

W trakcie studiów słuchacz zdobędzie szeroki wachlarz kompetencji potrzebnych samodzielnemu, profesjonalnemu tłumaczowi konferencyjnemu, w tym umiejętności w zakresie tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność efektywnej notacji w przebiegu tłumaczenia konsekutywnego, umiejętność tłumaczenia symultanicznego w różnych sytuacjach i warunkach, znajomość wymogów i standardów branżowych, wiedzę na temat spotkań międzynarodowych różnego szczebla.

Dlaczego warto?

 • Ćwiczenia na nowoczesnym, profesjonalnym sprzęcie do tłumaczenia symultanicznego;
 • Zajęcia prowadzone przez doświadczonych, zawodowych tłumaczy ustnych;
 • Praktyczne warsztaty przekładu konferencyjnego w różnych sytuacjach;
 • Tłumaczenie ustne w strukturach Unii Europejskiej;
 • Warsztaty rozwoju osobistego i walki ze stresem;
 • Gwarantowane niewielkie grupy.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby punktów na zaliczeniu końcowym każdego z przedmiotów. Egzamin końcowy ma charakter zbiorczy i odbywa się podczas ostatniego zjazdu. W ramach egzaminu słuchacze dokonują przekładu ustnego w trybie symultanicznym i konsekutywnym kilku różnych tekstów.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje ogółem 200 godzin dydaktycznych, w tym głównie warsztaty przekładu konferencyjnego, ale także wykłady w zakresie teorii przekładu ustnego, notacji w tłumaczeniu konsekutywnym, wiedzy o instytucjach UE zatrudniających tłumaczy oraz znajomości protokołu dyplomatycznego. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Opis przedmiotów

Wykład wspólny – Gramatyka i stylistyka języka polskiego [12].

1. Moduł podstawowy:

 • Teoria przekładu konferencyjnego
 • Podstawy tłumaczenia w trybie konsekutywnym z notacją
 • Podstawy tłumaczenia w trybie symultanicznym

2. Moduł specjalistyczny - tłumaczenie ustne podczas konferencji, wizyt zagranicznych i spotkań międzynarodowych:

 • Tłumaczenie w trybie konsekutywnym w różnych sytuacjach komunikacyjnych
 • Tłumaczenie w trybie symultanicznym w różnych sytuacjach komunikacyjnych

3. Moduł specjalistyczny: negocjacje i biznes:

 • Rola i charakter negocjacji w biznesie i polityce
 • Tłumaczenie konsekutywne podczas negocjacji
 • Tłumaczenie ustne w innych trybach dla biznesu – a vista, liaison, tłumaczenie szeptane

4. Moduł specjalistyczny: tłumacz w świecie polityki

 • Wprowadzenie do prawa i ustroju Polski, protokół dyplomatyczny, instytucje i organy UE
 • Tłumaczenie symultaniczne podczas wystąpień politycznych wysokiego szczebla

5. Moduł zawodowy: rozwój kariery tłumacza ustnego:

 • Tłumacz w strukturach UE: wymogi, standardy, akredytacja, formy zatrudnienia
 • Rozwój osobisty i planowanie własnej kariery
 • Metody radzenia sobie ze stresem i przemawiania publicznego

Sposób Prowadzenia

W ramach kursu przewidziano niewielką ilość wykładów (w tym: gramatyka i stylistyka języka polskiego, teoria przekładu ustnego, ścieżki kariery tłumacza ustnego, standardy i wymogi pracy, znajomość protokołu dyplomatycznego i instytucji UE), natomiast znakomita większość zajęć ma charakter warsztatów z tłumaczenia ustnego w różnych sytuacjach i środowiskach tematycznych. Dodatkowo przewidziano 6 godzin ćwiczeń z profesjonalnym trenerem rozwoju osobistego w zakresie rozwoju kariery tłumacza i metod radzenia sobie ze stresem, który jest głównym czynnikiem zniechęcającym tłumaczy do wykonywania tego zawodu.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu sprawdzenie predyspozycji do wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego. Przeprowadzana jest w języku angielskim.

Do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują:

- absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska.
- absolwenci studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim.
- absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia na innym kierunku, posługujący się językiem angielskim na poziomie min. C1.

Osoby zwolnione z rozmowy kwalifikacyjnej:

- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia angielska.
- absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana z językiem angielskim.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 720 zł
2 raty 3350 zł
1 rata 6300 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.