Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hc1"

Kierunek dostępny także w:

Poznaniu.

O studiach

Psychologia uzależnień to kierunek, który dostarcza kompleksową wiedzę na temat substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Przekazujemy najnowsze informacje z dziedziny medycyny, psychologii klinicznej, psychologii społecznej i pedagogiki oraz psychoterapii dotyczącej obszaru uzależnienia. Pokazujemy jak podjąć skuteczną formę pomocy terapeutycznej i prawnej.

Tematyka studiów dotyczy również zagadnień związanych z profilaktyką, podstawami interwencji kryzysowej, dialogiem motywacyjnym, chorobami zakaźnymi oraz współistniejącymi zaburzeniami psychicznymi.

Większość zajęć na charakter warsztatowy. Słuchacze mają możliwość przećwiczyć kompetentne diagnozowanie i reagowanie w kontakcie z osobą używającą substancji lub uzależnioną. Nasi absolwenci swobodnie poruszają się w tematyce biologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

Więcej informacji o studiach

Badania pokazują, że blisko 20% polskiej populacji miało w swoim życiu kontakt z substancjami psychoaktywnymi (np. narkotykami, alkoholem, dopalaczami). Wiele zawodów związanych jest z pracą w relacji z drugim, często młodym człowiekiem i właściwie niemożliwe jest uniknięcie kontaktu z problemem zażywania narkotyków, picia alkoholu czy hazardu. Nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pracownicy socjalni czy policjanci często nie czują się przygotowani do pracy z osobami, które miały kontakt z używkami. Studia z psychologii uzależnień mają być źródłem kompleksowej wiedzy dotyczącej problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

Czy to studia dla ciebie?

Studia skierowane są do osób, które chcą poznać metody pracy i komunikacji z osobami używającymi, nadużywającymi lub uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych.

To kierunek dla:

 • nauczycieli
 • psychologów
 • pracowników socjalnych
 • policjantów
 • pedagogów
 • lekarzy
 • kuratorów
 • terapeutów

Dlaczego warto?

 1. Kompleksowa wiedza na temat legalnych i nielegalnych środków psychoaktywnych oraz teoretycznych koncepcji uzależnień
 2. Interdyscyplinarne podejście, obejmujące społeczne, biologiczne i psychologiczne aspekty funkcjonowania osób zażywających substancje psychoaktywne
 3. Nauka skutecznych działań profilaktycznych oraz formy pomocy terapeutycznej i prawnej
 4. Kadra złożona ze specjalistów, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi
 5. Praktyczny wymiar zajęć, z przewagą zajęć o charakterze warsztatowym
 6. Rozwój osobistych kompetencji, takich jak: nauka motywowania, umiejętność pomagania, interweniowanie w kryzysie

Program studiów

Blok tematyczny

Teoria uzależnień

(80 godz.)

Teoretyczne koncepcje uzależnienia (12 godz.)

m.in. główne teorie wyjaśniające uzależnienie; przyczyny sięgania po środki psychoaktywne; skutki uzależnienia, nadużywania oraz używania substancji psychoaktywnych; typy osobowości szczególnie narażone na uzależnienie; analiza studiów przypadków osób uzależnionych od narkotyków; umiejętność wstępnego zdiagnozowania uzależnienia oraz wyjaśnienia jego etiologii

Uzależnienia behawioralne (12 godz.)

m.in. współczesna definicja uzależnień behawioralnych i ich charakterystyka (hazard, uzależnienie od komputera/gier/internetu, pracoholizm, seksoholizm, zakupoholizm, zaburzenia odżywiania); przyczyny uzależnień behawioralnych; trendy w profilaktyce, czynniki ryzyka i czynniki chroniące w rozwoju uzależnienia; podejścia w terapii oraz specyfika kontaktu terapeutycznego z osobą uzależnioną behawioralnie

Rodzina z problemem uzależnienia (12 godz.)

m.in. funkcjonowanie rodziny z problemem uzależnienia; koncepcja współuzależnienia; konsekwencje współuzależnienia (zaniedbanie potrzeb emocjonalnych, przemoc, zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne, zaburzenia funkcjonowania społecznego); dorosłe dziecko alkoholika – koncepcja DDA, wyjaśnienie pojęcia i kontrowersje wokół tego terminu; formy pomocy osobom współuzależnionym; motywacja do podjęcia leczenia i efektywność psychoterapii osób współuzależnionych

Legalne i nielegalne substancje psychoaktywne (8 godz.)

m.in. dostępne na polskim rynku substancje psychoaktywne; m.in.: marihuana, amfetamina, mefedron, metamfetamina, opiaty, leki psychotropowe, dopalacze, substancje lotne oparte na rozpuszczalnikach; rośliny o działaniu odurzającym nie będące pod restrykcją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; działanie substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na organizm człowieka; pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania określonych substancji

Profilaktyka uzależnień od narkotyków i alkoholu (16 godz.)

m.in. założenia współczesnej profilaktyki uzależnień; najważniejsze elementy stylu pracy profilaktyka; skuteczny program profilaktyczny a skuteczny profilaktyk; czynniki chroniące; czynniki ryzyka; model tradycyjny a model współczesny w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych

Formy pomocy osobom uzależnionym oraz podstawy prawne i etyczne (8 godz.)

m.in. formy pomocy osobom uzależnionym: charakterystyka dostępnych form leczenia: leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, punkty konsultacyjne, dzienne ośrodki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnie leczenia uzależnień, ośrodki terapii krótko i długoterminowej; nowe podejścia w leczeniu uzależnień – Dialog Motywujący oraz podejście w oparciu o redukcję szkód wg. Andrew Tatarsky’ego; ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. oraz ustawa o ochronie danych osobowych (informacje objęte szczególnymi środkami ochrony); kodeks etyczny w pracy zawodowej. Uniwersalne zasady etyczne w pracy z osobami używającymi lub/i uzależnionymi, współuzależnionymi, chorymi psychicznie, ofiarami przemocy oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Alkohol – geneza uzależnienia, formy pomocy i terapia (12 godz.)

m.in. geneza uzależnienia od alkoholu; podstawowe formy terapii; pojęcie redukcji szkód w kontekście uzależnienia od alkoholu; koncepcja nałogowego mechanizmu regulacji uczuć wg Mellibrudy; wpływ alkoholu na organizm człowieka; długotrwałe skutki używania/uzależnienia od alkoholu

Blok tematyczny

Biopsychospołeczne funkcjonowanie osób uzależnionych

(66 godz.)

Choroby zakaźne występujące u osób stosujących środki odurzające (10 godz.)

m.in. epidemiologia, patogeneza i manifestacja kliniczna, m.in.: zakażenia wirusem HIV, zakażenia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV, HCV), chorób przenoszonych drogą płciową (kiła, rzeżączka, NGU, inne), wybranych chorób skóry; odległe powikłania chorób zakaźnych; możliwości leczenia oraz zapobiegania przedstawionym jednostkom chorobowym

Współwystępujące zaburzenia psychiczne – podstawy psychopatologii (12 godz.)

m.in. epidemiologia zaburzeń psychicznych wśród pacjentów placówek uzależnień oraz rozpowszechnienie uzależnienia od substancji wśród pacjentów psychiatrycznych; etiologia współwystępowania zaburzeń, diagnostyka i postępowanie w przypadku wybranych zaburzeń; zaburzenia zachowania; wybrane zaburzenia osobowości (borderline, antyspołeczne, narcystyczne, unikowe i zależne); ADHD i inne zaburzenia ze spektrum neuroatypowości; zespół abstynencyjny; farmakologia w uzależnieniach; PTSD, c-PTSD, zaburzenia związane ze stresem

Podwójna diagnoza (8 godz.)

m.in. definicja pojęcia podwójna diagnoza; podwójna diagnoza: zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania najczęściej występujące u osób uzależnionych, w tym m. In.: schizofrenia; zaburzenia nastroju (zaburzenia depresyjne, zaburzenie dwubiegunowe), zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

Neurobiologiczne mechanizmy uzależnień (12 godz.)

m.in. neuroprzekaźnictwo synaptyczne i anatomia układu nerwowego; przewodzenie sygnału i układ nerwowy w ujęciu chemicznym; obwody nagrody i zaburzenia układu nagrody; uzależnienie od substancji psychoaktywnych – biologiczne mechanizmy uzależnień: nikotyna, alkohol, opiaty, środki psychostymulujące, leki o działaniu uspokajającym, marihuana, środki halucynogenne i narkotyki klubowe

Relacje społeczne a uzależnienie (16 godz.)

m.in. rozwój grupy i procesy socjalizacji, normy i role grupowe, procesy grupowe, myślenie grupowe; metody analizy struktury grupy; grupowe podejmowanie decyzji; publiczny konformizm a prywatna akceptacja; czynniki kształtujące postawy, metody ich zmiany i uodpornienie na zmianę postaw

Blok tematyczny

Kompetencje osobiste

(56 godz.)

Zdrowie i budowanie odporności psychicznej (10 godz.)

Warsztat interpersonalny (16 godz.)

m.in. integracja uczestników; poszerzenie świadomości swoich zasobów i deficytów w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi; większa otwartość w wyrażaniu swoich uczuć i myśli; nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; rozwój umiejętności przyjmowania wsparcia i pomocy; weryfikacja możliwości zmiany swoich zachowań; lepsze rozumienie zachowań własnych i innych osób w grupie

Podstawowe umiejętności pomagania (10 godz.)

m.in. rozwijanie kompetencji służących pomaganiu: Kompetencje interpersonalne: aktywne słuchanie, odzwierciedlanie, klaryfikowanie, prowadzenie (zadawanie pytań), konfrontowanie, interpretowanie, podsumowywanie; Kompetencje emocjonalne: empatia, wspieranie, niedopuszczanie do pewnych zachowań, świadomość własnych emocji; Kompetencje intelektualne: diagnozowanie, kreatywność, elastyczność, samoświadomość; pomaganie bez oporu (wg. Johna Enrighta)

Dialog Motywujący w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (20 godz.)

m.in. podstawowe założenia Dialogu Motywującego; transteoretyczny model zmiany; cztery zasady Dialogu Motywującego – wyrażanie empatii, rozwijanie rozbieżności, wykorzystywanie oporu i rozwijanie rozbieżności; nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej (OARS); typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlenie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia); rozpoznawanie mowy zmiany i mowy podtrzymania; praca z oporem; praca z ambiwalencją; wzmacnianie wiary we własne możliwości; doskonalenie umiejętności Dialogu Motywującego w praktyce zawodowej

Interwencja w kryzysie (10 godz.)

m. in. istota kryzysu, traumy i ludzkiej rezyliencji. interwencja kryzysowa i w obliczu traumy - jej historia, istota i obszary jej zastosowań, strategie i techniki interwencji kryzysowej uwzględniająca interwencje poznawcze, relacyjne i neurobiologiczne (ze szczególnym uwzględnieniem pracy na zasobach), interwencja kryzysowa w przypadku osoby uzależnionej i jej rodziny

Podstawy interwencji w kryzysie: Zadania w interwencji kryzysowej; Ocena w interwencji kryzysowej (rozpoznanie i ocena kryzysu, rozpoznanie i ocena stanów transkryzysowych); Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej; Narzędzia pomagania w interwencji kryzysowej; Procedura interwencji wobec osoby uzależnionej

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 202 godziny dydaktyczne zajęć w formie wykładów, warsztatów i seminariów. Zjazdy odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu.

Zajęcia są realizowane w trakcie 12-13 zjazdów przez 9 miesięcy.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że minimum 7 zjazdów odbędzie się w formie online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w siedzibie Uniwersytetu SWPS lub w innym budynku wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Warunki zaliczenia

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zdanie dwóch testów z wiedzy na koniec każdego semestru
 • Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej na wybrany temat

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadząca zajęcia to praktycy, którzy znają specyfikę kontaktu z osobami uzależnionymi lub współuzależnionymi, ponieważ na co dzień z nimi pracują.

  Autorka programu kierunku

 •  
  Dominika Kolasińska
   
  psycholog, trener biznesu oraz certyfikowany psychoterapeuta

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych, CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, list motywacyjny, w którym uzasadnisz wybór tego kierunku, oraz minimum dwie pisemne rekomendacje od osób znających Twoją pracę (pracodawca, klient, współpracownik).

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

 • Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na dwa tygodniei przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 730 PLN 7 300 PLN
Zapłać w 2 ratach 3 400 PLN 6 800 PLN
Zapłać w 1 racie 6 400 PLN 6 400 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj