Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

WSZJK, czyli co?
Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) to zbiór procedur, zasad i instrukcji umożliwiających systematyczne doskonalenie procesów kształcenia studentów na wszystkich kierunkach i poziomach studiów wyższych na naszej uczelni. Procedury i zasady dotyczą najistotniejszych kwestii studenckich, takich jak ewaluacja zajęć, tworzenie i doskonalenie programów studiów, hospitacji zajęć, metod i sposobów realizacji efektów uczenia się, a także rozwoju kompetencji nauczycielek i nauczycieli akademickich.

Po co nam rozwiązanie systemowe

Uniwersytet tworzy system po to, aby monitorować proces kształcenia, zbierać i gromadzić dane i wykorzystywać je do doskonalenia jakość edukacji osób studiujących.

Potrzebujemy spójnego systemu, który pozwoli nam scalić dobre praktyki i rozwiązania z poszczególnych wydziałów, zastosowane w ramach określonych kierunków, a także ujednolicić standardy zapewniające jakość kształcenia np. w obszarze tworzenia nowych kierunków studiów.

Potrzebujemy tego, aby myśląc o Uniwersytecie SWPS, wystarczyło stwierdzenie: ta uczelnia oznacza wysoką jakość kształcenia.

Nasz system ma być odpowiedzią na pytanie, jak z rekrutowanych studentów wykształcić najlepszych absolwentów, a także jakie procedury czy instrukcje są potrzebne, by wspierać studentów w ścieżce kształcenia.

Jaki jest nasz cel nadrzędny

Uporządkowanie i rozwój procesów organizujących dydaktykę w całym Uniwersytecie. Uspójnienie i ujednolicenie procedur, instrukcji wspierajacych i doskonalących jakość kształcenia w ramach wszystkich prowadzonych kierunków.

Jaki ma być WSZJK na Uniwersytecie SWPS
Sprawnie zarządzany, spójny i stale doskonalący się

 1. Sprawne zarządzanie: to koordynacja działań wewnątrz- i międzywydziałowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia.
 2. Kompleksowy i spójny: system jest zbiorem powiązanych ze sobą celowych procesów, procedur i zasad zapewniających jakość kształcenia; spójny z misją i strategią Uniwersytetu SWPS.
 3. Stale ewaluowany: cykliczne poddawanie autorefleksji przygotowanych procedur i analiza uzyskanych z ich pomocą danych (np. dane z ewaluacji czy hospitacji zajęć) pod kątem celów związanych z doskonaleniem jakości kształcenia.

Mapa procesów

WSZJK koncentruje się wokół osoby studiującej. Pracownicy pionu akademickiego i pionu organizacyjnego Uniwersytetu SWPS analizują procesy kształcenia obejmujące pełen cykl życia studenta, zaczynający się od rekrutacji i trwający aż do dyplomowania – Główne Procesy Kształcenia.

Jednocześnie w systemie pojawiają się Procesy Wspierające i Wspomagające związane z doskonaleniem kompetencji kadry akademickiej, podnoszeniem poziomu umiędzynarodowienia na poszczególnych kierunkach studiów, infrastrukturą uczelni oraz dostępem do zasobów bibliotecznych. Wraz z tymi procesami realizowane są działania w obszarze Procesów Monitoringu i Kontroli, które pozwalają na analizę wyników monitoringu i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących. Są to również działania realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, związane z tworzeniem i doskonaleniem programów studiów poprzez dostosowanie do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy, a także z oceną warunków i sposobów podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Główne Procesy Kształcenia

 1. Tworzenie i doskonalenie programów studiów
 2. Rekrutacja studentów
 3. Onboarding studentów
 4. Organizacja dydaktyki: obsada, wskazanie terminów i miejsc zajęć, rozliczenie zajęć
 5. Realizacja dydaktyki, w tym: weryfikacja osiągania efektów uczenia się
 6. Zarządzanie indywidualnym przebiegiem procesu uczenia się studentów
 7. Organizacja i rozliczanie praktyk studenckich
 8. Dyplomowanie

Procesy Wspierające i Wspomagające

 1. Rekrutacja kadry dydaktycznej
 2. Rozwój kadry dydaktycznej: szkolenia, aktywność naukowa, eksperckość
 3. Pozadydaktyczne wspieranie rozwoju studentów: organizacje studenckie (koła naukowe), stypendia naukowe, VISy, projekty społeczne, konferencje
 4. Wspieranie funkcjonowania studentów: stypendia socjalne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, oferta sportowa, wydarzenia networkingowe
 5. Zapewnianie infrastruktury i wyposażenia
 6. Zapewnienie dostępu do zasobów bibliotecznych

Procesy Monitoringu i Kontroli

 1. Zapewnianie spójności procesów dydaktycznych ze środowiskiem prawnym
 2. Zapewnienie prawidłowego (terminowego) obiegu dokumentacji (sylabusy, protokoły, modyfikacje programów) + procedura odwoływania zajęć + archiwizacja
 3. Monitorowanie procesu dydaktycznego (ankiety/ hospitacje), weryfikacja i monitorowanie efektów uczenia się (oceny semestralne, przegląd prac cząstkowych, prac dyplomowych)
 4. Ewaluacja programów kształcenia: zgodność z wymogami MEiN/ PKA, ewaluacja biznesowa, losy absolwentów, monitorowanie programów nauczania zgodnie z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego (stypendia socjalne, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, oferta sportowa, wydarzenia networkingowe)

Zapraszamy do kontaktu
Masz pytanie dotyczące WSZJK? Napisz do nas?