Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Oceny komisji akredytacyjnych

Polska Komisja Akredytacyjna
działa na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Jakość kształcenia na Uniwersytecie SWPS oceniana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), która jest instytucją działającą niezależnie na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). Działalność Komisji obejmuje ewaluację jakości kształcenia na studiach.

Podstawowymi celami działań PKA są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Kryteria oceny
podczas ewaluacji jakości kształcenia

PKA dokonując ewaluacji jakości kształcenia na studiach, sprawdza w ramach oceny programowej:

  • sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia (m.in. koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się)
  • realizację programu studiów (m.in. treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizację zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizację procesu nauczania i uczenia się)
  • warunki przyjęć na studia i weryfikacji uzyskiwanych efektów uczenia się, również na etapie zaliczenia poszczególnych semestrów i lat oraz egzaminu dyplomowego
  • poziom kompetencji i doświadczenia kadry prowadzącej kształcenie (m.in. kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry)
  • dostosowanie infrastruktury wykorzystywanej do realizacji programu studiów do potrzeb i celów kształcenia
  • relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów (m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku)
  • stopień umiędzynarodowienia kształcenia (m.in. warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku)
  • jakość wsparcia studentów w procesie uczenia się (m.in. wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia)
  • dostępność i jakość informacji o studiach (publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach)
  • sposoby doskonalenia jakości kształcenia i ich skuteczność (m.in. politykę jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów)

Przyznane oceny
Nasze kierunki docenione przez PKA

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny ewaluacji jakości kształcenia w Uniwersytecie SWPS na następujących kierunkach studiów:

 

Skontaktuj się
z nami

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia

 

Dane teleadresowe

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa