hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 955920

Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWP i dr Dovilė Jonavičienė z Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

kie

CEEYouth

Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Kwota dofinansowania 955 920 PLN
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2021


Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS dr Dovilė Jonavičienė Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt CEEYouth ma na celu zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, których doświadczają młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu oraz przeanalizować wpływ kolejnych konsekwencji Brexitu na trajektorie życia Polaków i Litwinów, ze szczególnym naciskiem na zmiany w zakresie wzorców wchodzenia w dorosłość. W czasie projektu przeprowadzone zostaną analizy porównawcze procesu społecznego zakotwiczenia (social anchoring) młodych Polaków i Litwinów w Wielkiej Brytanii jak również porównana zostanie mobilna populacja migrantów z Polski i Litwy (movers) z ich rówieśnikami, którzy pozostali w krajach pochodzenia (stayers). Ponad to celami projektu jest też analiza i porównanie trendów w zakresie migracji powrotnych młodych Polaków i Litwinów oraz zróżnicowanie zachowań migracyjnych etnicznych Polaków i Litwinów oraz etnicznych Litwinów z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii.

Projekt CEEYouth zakłada, że efektem toczącego się procesu Brexitu będzie mocniejsze odczucie ryzyka przez młodych migrantów z Polski i Litwy, co spowoduje wepchnięcie ludzi w instytucjonalną próżnię, wywoła niepewność i napięcia odczuwalne nie tylko przez samych migrantów, ale również przez ich rodziny i przyjaciół w Polsce i na Litwie, a w dalszej kolejności wpłynie na procesy ich społecznego zakotwiczenia. Kolejnymi możliwymi efektami Brexitu będzie zrewidowanie prawa własności w Wielkiej Brytanii oraz zmniejszenie zaufania migrantów wobec edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa opiekuńczego jako systemów gwarantujących bezpieczną realizacje podstawowych potrzeb. W projekcie założono również zachwianie procesu akumulacji kapitału ludzkiego (jako kompensacja dla społeczeństw postkomunistycznych), obniżenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz zamknięcie drogi powrotu do kraju pochodzenie Litwinom, którym nadano brytyjskie obywatelstwo.


Badacze sformułowali również kilka praktycznych założeń, według których młodzi migranci będą wykorzystywali wszystkie instrumenty instytucjonalne, w tym aplikowanie o status rezydenta i obywatelstwo, aby zostać w Wielkiej Brytanii jak najdłużej. Migranci zwiększą swoje wysiłki w sferze ekonomicznej, aby unikać „dryfowania” na rynku pracy oraz będą w szybkim tempie dążyli do nabywania i formalizowania nabytych kompetencji i kwalifikacji. Ponad to, migranci zaczną formalizować związki mieszane lub podejmą decyzje o powrocie do kraju pochodzenia lub wyjazdu do innego kraju niż kraj wysyłający.

CEEYouth [gra słów: see you] to wyjątkowy projekt porównawczy na temat młodych migrantów z Polski i Litwy – dwóch najbardziej mobilnych społeczeństw Europie Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku. Ten projekt jest filmem społecznym, który „nakręcimy” przy użyciu różnych technik badawczych, w tym wywiadu asynchronicznego oraz szerokich analiz ilościowych, w kontekście wydarzenia społeczno-historycznego, jakim jest Brexit. Będziemy mogli opowiedzieć, co jest ukryte w liczbach. Projekt jest prezentem na 15 rocznicę (w 2019 roku) obecności Polski i Litwy w UE..

dr hab. Izabela Grabowska, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik projektu

Metodologia i użyteczność wyników

Badanie będzie prowadzone w ujęciu mieszanym (mix-methods). Badacze przeprowadzą analizę porównawczą danych z Labor Force Survey i innych dostępnych źródeł. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostaną innowacyjne badania jakościowe oparte na wywiadach asynchronicznych przeprowadzonych z 50 migrantami przez okres dwóch lat. Wywiady pozwolą na zebranie danych w ujęciu dynamicznym i w perspektywie podłużnej. Kolejną metodą badawczą będzie CAWI, (ang. Computer-Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad w języku ojczystym migrantów, dzięki któremu badacze będą chcieli dotrzeć do młodych migrantów z Polski i Litwy przebywających w Wielkiej Brytanii oraz niedawnych migrantów powrotnych. Badanie zakłada przeprowadzenie 600 wywiadów, po 300 wywiadów z migrantami z Polski i z Litwy, z czego w próbie uwzględnionych ma być od 50 do 100 migrantów powrotnych.

Badanie dotyczy zmiany społecznej dziejącej się „na naszych oczach”. Konsekwencje Brexity nie są do tej pory znane, a badania oddziaływania wyniku Referendum na trajektorie życiowe młodych Polaków i Litwinów pojawiają się po raz pierwszy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompleksowej interdyscyplinarności na przecięciu dwóch dyscyplin: studiów nad młodymi i studiów migracyjnych.

Zespół badawczy

Zespół polski

258 izabela grabowska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Izabela Grabowska

kierownik projektu
biogram »

czeranowska

dr

Olga Czeranowska

badaczka post-doc

trabka

dr

Agnieszka Trąbka

badaczka

someone

mgr

Iga Wermińska-Wiśnicka

stypendystka

 Dominika Blachnicka-Ciacek

dr

Dominika Blachnicka-Ciacek

członkini zespołu badawczego

258 justyna sarnowska

dr

Justyna Sarnowska

badaczka
biogram »

winogrodzka

mgr

Dominika Winogrodzka

współpracowniczka

Zespół litewski

Dr Dovilė Jonavičienė, kierownik zespołu litewskiego
Dr Egidijus Barcevičius, badacz
Irma Budginaitė-Mačkinė,  badacz
Luka Klimavičiūtė, członek zespołu badawczego
Justė Vežikauskaitė, członek zespołu badawczego

Eksperci zewnętrzni

Dr Violetta Parutis, University of Essex
Prof. Louise Ryan, University of Sheffield
Prof. Aleksandra Grzymala-Kazłowska, Uniwersytet Warszawski

Publikacje

  1. Blachnicka-Ciacek, D. Grabowska I., Hekiert D., Pustułka P., Sarnowska J., Trąbka A., Wermińska-Wiśnicka I., Barcevicius E., Budginaite-Mackine I., Jonaviciene D., Klimaviciute L., Vezikauskaite J., Parutis, V. (2019). The comparative study of young migrants from Poland and Lithuania in the context of Brexit. Combining public statistics, web survey and asynchronous interviewing, Warsaw: SWPS University of Social Sciences and Humanities, „Youth Working Papers”, 10/2019, ISSN: 2543-5213. doi: 10.23809/7
  2. Trąbka, A, Pustułka P. (2020) Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Online First, https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1
  3. Grabowska I. (2020). The 2004 EU enlargement as an outcome of public policies: The impact of intra-EU mobility on Central and Eastern European sending countries. „Social Policy and Society”, 1-17. doi: 10.1017/S147474642000024X
  4. Klimavičiūtė L., Parutis V., Jonavičienė D., Karolak M., Wermińska-Wiśnicka I. The Impact of Brexit on Young Poles and Lithuanians in the UK: Reinforced Temporariness of Migration Decisions. „Central Eastern European Migration Review”, 127-142. doi: 10.17467/ceemr.2020.06
  5. Trąbka A., Wermińska-Wiśnicka I. (2020), Niejednoznaczny wpływ Brexitu na życie młodych Polaków w Wielkiej Brytanii, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4 (178): 49–70. doi: 10.4467/25444972SMPP.20.038.12775
  6. Blachnicka-Ciacek D., Trąbka A., Budginaite-Mackine I., Parutis V., Pustułka P. (2021), Do I deserve to belong? Migrants' perspectives on the debate of deservingness and belonging, „Journal of Ethnic and Migration Studies”. doi: 10.1080/1369183X.2021.1932444
  7. Czeranowska O., Wermińska-Wiśnicka I. (2021) Nostalgiczne powroty Polaków i Litwinów w kontekście brexitu i pandemii. Nota badawcza na podstawie wyników sondażu porównawczego na próbie litewskich oraz polskich migrantów powracających z Wielkiej Brytanii, [w:] Zmiana społeczna w XXI wieku, IFiS PAN.
  8. Grabowska I., Jastrzębowska A. (in press). Migration and the Transfer of Informal Human Capital. Insights from Central Europe and Mexico. London: Routledge.

Jednostka koordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

Wyszukaj inne projekty

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji