hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Zespół Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zbadał liczebność artystów, twórców i wykonawców, z jednoczesnym poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Projekt dotyczył osób związanych z takimi branżami, jak: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa.

projekt naukowy

Szacowanie liczebności artystów, twórców i wykonawców w Polsce

 

Jednostka realizująca UNI SWPS
Jednostka finansująca NCN

Okres realizacji projektu: 2018

Zespół Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS kierowany przez prof. Dorotę Ilczuk zbadał liczebność artystów, twórców i wykonawców, z jednoczesnym poznaniem sytuacji zawodowej i opinii tej grupy społecznej. Projekt dotyczył osób związanych z takimi branżami, jak: sztuki wizualne, architektura, muzyka, teatr, taniec, film, literatura oraz twórczość ludowa. 

Opis projektu

Założenia

Głównym celem projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie dotyczące liczebności artystów, twórców i wykonawców na terenie całej Polski. Charakter przedsięwzięcia nosił silne znamiona badań eksploracyjnych, których uprzednio nie podjęto w takim zakresie w żadnym ośrodku naukowym bądź statystycznym. Dodatkowymi celami badania były m.in. pobudzanie aktywności środowiska w kwestii wprowadzania rozwiązań systemowych dotyczących wsparcia artystów oraz zdobycie danych szczegółowych, które pozwolą w systematyczny sposób analizować sytuację artystów, twórców i wykonawców w Polsce.

Te badania wynikały nie tylko z potrzeby eksploracji teoretycznej, lecz przede wszystkim z realnego zapotrzebowania – bez znajomości liczebności środowiska niemożliwe jest obliczenie kosztów projektowanego systemu wsparcia dla artystów, a tym samym wprowadzenie systemowych zmian w polityce kulturalnej w Polsce. 

Przeprowadzone badanie liczebności artystów, twórców i wykonawców już przy pierwszych podsumowaniach okazało się bezcenne, a jego wyniki ciekawe. Dotychczasowe badania tej grupy zawodowej podejmowane były w sposób incydentalny i na podstawie odmiennych założeń badawczych.

Byt artysty cechuje niepewność – metaforyczna i dosłowna. Jestem dumna, że – kapitalizując wyniki wieloletnich badań rynku pracy artystów i twórców – udało się zrealizować niezwykle trudne przedsięwzięcie oszacowania liczebności środowiska artystów zawodowych. Potencjał naszego zespołu – naukowców i artystów – przełożył się na realizację unikalnych badań, mających zastosowanie w praktyce. 

prof. dr hab. Dorota Ilczuk, kierownik badania

Badanie

W ciągu pięciu miesięcy wytężonej pracy badawczej wykonano szereg pionierskich czynności. Pierwszą, przy braku możliwości czerpania inspiracji z przeszłości, było stworzenie autorskiej metody badawczej. Drugą – zmierzenie się z rozproszonymi bazami danych i niejednorodnymi definicjami dotyczącymi zawodów czy pracy na rynku artystycznym. Trzecią i być może najtrudniejszą – mobilizacja środowiska artystycznego i twórczego w Polsce. 

Piętnastoosobowy zespół badawczy dotarł bezpośrednio do 616 podmiotów, spośród których 69 posłużyło również jako dostawcy danych – nieocenione w swojej istotności, lecz niezwykle niejednorodne źródło informacji. Stworzone zostały dwie główne bazy danych agregujące informacje oraz szereg baz pobocznych związanych z przeprowadzonymi czynnościami (parsowanie danych internetowych, liczenie ręczne).

Środowisko artystów niezwykle zmobilizowało się do udziału w badaniu. Z uwagi na specyficzną cechę badanej grupy, jaką jest wielozawodowość (łączenie zawodu artystycznego z pozaartystycznym czy wykonywanie wielu zawodów artystycznych), uzupełniono badanie ankietą CAWI, mającą na celu m.in. zweryfikowanie listy zawodów, rozpoznanie skali wielozawodowości i specyfiki sytuacji zawodowej tej grupy.

W okresie od 1 września do 10 listopada 2018 r. w badaniu wzięło udział aż 5019 artystów, twórców i wykonawców. Pytania wykorzystane w ankiecie dotyczyły m.in. doświadczenia zawodowego, proporcji dochodów z pracy twórczej, dochodów z pozostałych źródeł, form pracy, przynależności do organizacji branżowych, warunków wykonywania zawodu i opinii na temat propozycji związanych z tzw. statusem artysty.

Wyniki i publikacja 

Liczba artystów w Polsce to ok. 60 tys. osób. To nie jest duża grupa zawodowa. W potocznym wyobrażeniu artystów wydaje się być więcej. Wpływa na to powszechnie występujące w tej grupie zjawisko wielozawodowości, której współczynnik 2,5 oznacza, że grupa ta szacowana jest na około 2,5 raza większą, nawet na 150 tys. osób. 

– Potencjał naszego zespołu – naukowców i artystów – przełożył się na realizację unikalnych badań, mających zastosowanie w praktyce. Oszacowanie liczebności środowiska artystów, twórców i wykonawców pozwoliło na ocenę kosztów proponowanych rozwiązań. Czekamy na planowane na 2021 r. wdrożenie rozwiązań w formie „Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego” – mówi prof. Dorota Ilczuk.

Zapoznaj się z publikacją:

pdf ico „Policzone i policzeni! Artystki i artyści w Polsce”

Zespół badawczy

Ilczuk

prof. dr hab.

Dorota Ilczuk

kierownik projektu
ekonomistka, teoretyk zarządzania w kulturze i przemysłach kreatywnych
biogram »

Zespół z Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS:
Emilia Cholewicka, doktorantka, Uniwersytet SWPS
Ewa Gruszka-Dobrzyńska, Uniwersytet SWPS
Wojciech Hazanowicz, JM Poland, Polska Rada Muzyczna (koordynator procesu badawczego)
Michał Jabłoński, badacz niezależny
Anna Karpińska, CBnGK Uniwersytet SWPS (koordynatorka projektu)
Monika Makuch, studentka, Uniwersytet SWPS
Justyna Mencel, Instytut Badawczy IPC
Antoni Rosochacki, prawnik, Brothers in Arts
dr Ziemowit Socha, Instytut Badań Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Krzysztof Sokołowski, student, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dominika Stachniałek, badacz niezależny
Stanisław Trzciński, doktorant, Uniwersytet SWPS, STX Jamboree
Katarzyna Wierzbicka, badacz niezależny
Ewa Wysocka, badacz niezależny

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Lokalizacja
Projekty - Organizacja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji