Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy
naukowo-badawczy
realizowany

CEEYouthBadanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu

Izabela Grabowska
kierownik projektu
dr hab.
Izabela Grabowska

socjolog i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych

wartość projektu: 955 920 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021


Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej w 2004 roku mobilność młodych Polaków i Litwinów znacząco wzrosła, a Wielka Brytania stała się nowym domem dla wielu z nich. Sytuacja zmieniła się w czerwcu 2016 roku kiedy ogłoszone zostały wyniki referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Międzynarodowy projekt pod kierownictwem dr hab. Izabeli Grabowskiej, prof. Uniwersytetu SWPS dr Dovilė Jonavičienė Public Policy and Management Institute z Litwy ma na celu zbadanie rodzajów ryzyka, na które narażeni są młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu.

Opis projektu

Założenia i cele

Projekt CEEYouth ma na celu zidentyfikować różne rodzaje ryzyka, których doświadczają młodzi migranci z Polski i Litwy w kontekście Brexitu oraz przeanalizować wpływ kolejnych konsekwencji Brexitu na trajektorie życia Polaków i Litwinów, ze szczególnym naciskiem na zmiany w zakresie wzorców wchodzenia w dorosłość. W czasie projektu przeprowadzone zostaną analizy porównawcze procesu społecznego zakotwiczenia (social anchoring) młodych Polaków i Litwinów w Wielkiej Brytanii jak również porównana zostanie mobilna populacja migrantów z Polski i Litwy (movers) z ich rówieśnikami, którzy pozostali w krajach pochodzenia (stayers). Ponad to celami projektu jest też analiza i porównanie trendów w zakresie migracji powrotnych młodych Polaków i Litwinów oraz zróżnicowanie zachowań migracyjnych etnicznych Polaków i Litwinów oraz etnicznych Litwinów z Polski przebywających w Wielkiej Brytanii.

Projekt CEEYouth zakłada, że efektem toczącego się procesu Brexitu będzie mocniejsze odczucie ryzyka przez młodych migrantów z Polski i Litwy, co spowoduje wepchnięcie ludzi w instytucjonalną próżnię, wywoła niepewność i napięcia odczuwalne nie tylko przez samych migrantów, ale również przez ich rodziny i przyjaciół w Polsce i na Litwie, a w dalszej kolejności wpłynie na procesy ich społecznego zakotwiczenia. Kolejnymi możliwymi efektami Brexitu będzie zrewidowanie prawa własności w Wielkiej Brytanii oraz zmniejszenie zaufania migrantów wobec edukacji, opieki zdrowotnej oraz państwa opiekuńczego jako systemów gwarantujących bezpieczną realizacje podstawowych potrzeb. W projekcie założono również zachwianie procesu akumulacji kapitału ludzkiego (jako kompensacja dla społeczeństw postkomunistycznych), obniżenie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz zamknięcie drogi powrotu do kraju pochodzenie Litwinom, którym nadano brytyjskie obywatelstwo.


Badacze sformułowali również kilka praktycznych założeń, według których młodzi migranci będą wykorzystywali wszystkie instrumenty instytucjonalne, w tym aplikowanie o status rezydenta i obywatelstwo, aby zostać w Wielkiej Brytanii jak najdłużej. Migranci zwiększą swoje wysiłki w sferze ekonomicznej, aby unikać „dryfowania” na rynku pracy oraz będą w szybkim tempie dążyli do nabywania i formalizowania nabytych kompetencji i kwalifikacji. Ponad to, migranci zaczną formalizować związki mieszane lub podejmą decyzje o powrocie do kraju pochodzenia lub wyjazdu do innego kraju niż kraj wysyłający.

CEEYouth [gra słów: see you] to wyjątkowy projekt porównawczy na temat młodych migrantów z Polski i Litwy – dwóch najbardziej mobilnych społeczeństw Europie Środkowo-Wschodniej po rozszerzeniu UE w maju 2004 roku. Ten projekt jest filmem społecznym, który „nakręcimy” przy użyciu różnych technik badawczych, w tym wywiadu asynchronicznego oraz szerokich analiz ilościowych, w kontekście wydarzenia społeczno-historycznego, jakim jest Brexit. Będziemy mogli opowiedzieć, co jest ukryte w liczbach. Projekt jest prezentem na 15 rocznicę (w 2019 roku) obecności Polski i Litwy w UE..

Grabowska, Izabela kierownik projektu
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr hab.
Imię i nazwisko
Izabela Grabowska
Specjalizacja
Socjolożka, ekonomistka
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab. Izabela Grabowskasocjolog i ekonomistka, specjalizuje się w badaniach kapitału ludzkiego, rynku pracy, migracji i karier zawodowych

Metodologia i użyteczność wyników

Badanie będzie prowadzone w ujęciu mieszanym (mix-methods). Badacze przeprowadzą analizę porównawczą danych z Labor Force Survey i innych dostępnych źródeł. Podczas trwania projektu przeprowadzone zostaną innowacyjne badania jakościowe oparte na wywiadach asynchronicznych przeprowadzonych z 50 migrantami przez okres dwóch lat. Wywiady pozwolą na zebranie danych w ujęciu dynamicznym i w perspektywie podłużnej. Kolejną metodą badawczą będzie CAWI, (ang. Computer-Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad w języku ojczystym migrantów, dzięki któremu badacze będą chcieli dotrzeć do młodych migrantów z Polski i Litwy przebywających w Wielkiej Brytanii oraz niedawnych migrantów powrotnych. Badanie zakłada przeprowadzenie 600 wywiadów, po 300 wywiadów z migrantami z Polski i z Litwy, z czego w próbie uwzględnionych ma być od 50 do 100 migrantów powrotnych.

Badanie dotyczy zmiany społecznej dziejącej się „na naszych oczach”. Konsekwencje Brexity nie są do tej pory znane, a badania oddziaływania wyniku Referendum na trajektorie życiowe młodych Polaków i Litwinów pojawiają się po raz pierwszy. Projekt przyczyni się do rozwoju kompleksowej interdyscyplinarności na przecięciu dwóch dyscyplin: studiów nad młodymi i studiów migracyjnych.

Publikacje

Pełna lista publikacji i wystąpień na konferencjach 

Zespół badawczy

Czeranowska, Olga
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Olga Czeranowska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":"Katedry Socjologii"}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Olga Czeranowskasocjolożka
Trąbka, Agnieszka
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Agnieszka Trąbka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Socjolog
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr Agnieszka Trąbkazajmuje się socjologią i psychologią migracji, zwłaszcza migracjami poakcesyjnymi, procesami tożsamościowymi, problematyką socjologii przestrzeni/miejsca
Blachnicka-Ciacek, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Dominika Blachnicka-Ciacek
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
Instytut
Array
dr Dominika Blachnicka-Ciaceksocjolożka
Sarnowska-Wilczyńska, Justyna
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"prodziekan ds. dydaktycznych","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie","Nazwa odmieniona":"Wydzia\u0142u Nauk Spo\u0142ecznych w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Socjologii","Nazwa odmieniona":""}}
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Justyna Sarnowska-Wilczyńskasocjolożka, specjalizuje się w tematach związanych z przejściem z edukacji na rynek pracy
Pustułka, Paula
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Paula Pustułka
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Specjalizacja
Socjolożka
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Spo\u0142ecznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-instytucie1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Nauk Humanistycznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Centrum Badawcze M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB","Nazwa odmieniona":"Centrum Badawczego M\u0142odzi w\u00a0Centrum LAB"}}
Obszar zainteresowania
socjologia
Instytut
Array
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Paula PustułkaSocjolożka. Kierowniczka ośrodka badawczego Młodzi w Centrum Lab oraz Koordynatorka studiów I st. na kierunku Życie publiczne.
Hekiert-Małozięć, Daniela
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Daniela Hekiert-Małozięć
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Spo\u0142ecznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-spoleczna
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Instytut Psychologii
Funkcja w Centrum
[]
dr Daniela Hekiert-Małozięćpsycholog międzykulturowy
Winogrodzka, Dominika
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Imię i nazwisko
Dominika Winogrodzka
Tytuł
mgr
Specjalizacja
socjolożka, badaczka społeczna
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-socjologiczne
Stanowisko
asystent
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"M\u0142odzi w Centrum Lab","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja na Wydziale
[]
Funkcja w Katedrze
[]
mgr Dominika Winogrodzkasocjolożka, badaczka społeczna
Mateusz Karolak
Iga Wermińska-Wiśnicka

Zespół litewski

  • dr Egidijus Barcevičius, badacz
  • Irma Budginaitė-Mačkinė,  badacz
  • Luka Klimavičiūtė, członek zespołu badawczego
  • Justė Vežikauskaitė, członek zespołu badawczego

Eksperci zewnętrzni

  • Dd Violetta Parutis, University of Essex
  • prof. Louise Ryan, University of Sheffield
  • prof. Aleksandra Grzymala-Kazłowska, Uniwersytet Warszawski

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]