Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego
strategiczno-rozwojowy
naukowo-badawczy
zakończony

Ustawa 2.0Założenia systemu szkolnictwa wyższego

Hubert Izdebski
kierownik projektu
prof. dr hab.
Hubert Izdebski

wszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat

zobacz biogram
wartość projektu: 299 310 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: nauki prawne
jednostka: Instytut Prawa
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2016 2017

projekt naukowy

Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego

 

 

 

 

Jednostka realizująca UNI SWPS warszawa
Kwota dofinansowania 299 310 PLN
Jednostka finansująca logo MNISW

Okres realizacji projektu: 2016–2017


Prawo o szkolnictwie wyższym wymagało zmiany. Dotychczasowy stan prawny oparty był na założeniach, które utrwalały rzeczywistość. Potrzebne były założenia, które tę rzeczywistość zmienią, pozwolą uczelniom wyższym stosować nowe rozwiązania, nadadzą dynamikę życiu akademickiemu. Gra idzie o nową jakość studiów, nowoczesne zarządzanie i finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, o nową jakość i zadania kadry akademickiej. Zespół prof. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa opracował założenia do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Cele projektu

Założenia nowego ustawodawstwa

Celem projektu było przedstawienie założeń (w rozumieniu przepisów dotyczących legislacji rządowej) nowego ustawodawstwa o szkolnictwie wyższym. Zadania tego nie można było wykonać bez uwzględnienia związku wskazanego zakresu z przedmiotem unormowania innych ustaw, w szczególności o stopniach naukowych i tytule naukowym, o zasadach finansowania nauki, a także o systemie oświaty.

Założenia miały objąć przedstawienie celu projektowanej ustawy, a zatem także ocenę dotychczasowego stanu, istoty proponowanych rozwiązań oraz zakresu regulacji i zasadniczych kwestii wymagających uregulowania. Objęły również test regulacyjny przedstawiający wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, w tym informacje o konsultacjach. W ramach projektu przeprowadzono konsultacje w dwóch formach: ankiety skierowanej do reprezentatywnej grupy oraz trzech konferencji z udziałem przedstawicieli uczelni różnych typów i instytutów PAN.

ppt ico Pobierz prezentację
PDF icon25px Wystąpienia prof. Huberta Izdebskiego

Wyzwania, przed którym stoją polskie uczelnie

Mając świadomość tego, że podstawowym wyzwaniem, przed którym stoją polskie uczelnie – publiczne i niepubliczne, jest rozwój wysokiej jakości kapitału ludzkiego w korespondencji z potrzebami cywilizacyjnymi, potrzebami narodowej gospodarki oraz zglobalizowanego rynku pracy, badania ukierunkowano na wypracowanie sposobów wyjścia naprzeciw tym wyzwaniom w sferze organizacji, zarządzania, finansowania, zapewnienia odpowiedniego poziomu kadr oraz kształcenia i badań, w tym badań stosowanych.

Przyjęto założenie zasadniczej jednolitości systemu uczelni (co nie oznacza braku potrzeby ich funkcjonalnej kategoryzacji), szanowania autonomii uczelni, co oznacza zasadność ustawowego regulowania tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny ze względu na interes publiczny, oraz pozostawienia w zakresie regulacji maksymalnej swobody wyboru odpowiednich rozwiązań przez uczelnie, jak również zapewniania łączenia kształcenia i badań oraz teorii z praktyką.

Konsultacje społeczne

Konferencje i badanie opinii środowiska traktowaliśmy nie tyle jako konsultacje gotowych założeń, ile szeroki społeczny udział w ustalaniu ich ostatecznej treści. W związku z tym założenia do projektu „Ustawy 2.0” zostały sporządzone na podstawie stopniowo prezentowanych i rozwijanych tez, po zakończeniu wskazanego procesu konsultacji.

Izdebski, Hubert kierownik zespołu badawczego
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
prof. dr hab.
Imię i nazwisko
Hubert Izdebski
Miasto
warszawa
Dyscyplina
nauki-prawne
Specjalizacja
Prawnik, radca prawny, adwokat
Stanowisko
profesor
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Katedra Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego","Nazwa odmieniona":"Katedry Prawa Publicznego i Mi\u0119dzynarodowego"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Prawa","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Prawa w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Prawa
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
prof. dr hab. Hubert Izdebskiwszechstronny prawnik, radca prawny, adwokat

Organizowane konferencje

W ramach procesu konsultacji zorganizowano konferencje w formie paneli dyskusyjnych, obejmujących kluczowe zagadnienia opracowywanej ustawy. Każda z konferencji odbyła się z udziałem przedstawicieli zaproszonych według klucza miejsca w rankingu edukcyjnego „Perspektyw” uczelni poszczególnych rodzajów oraz organizacji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego.

  • Pierwsza konferencja Ustrój szkolnictwa wyższego” odbyła się 26 października 2016 roku. Konferencja była poświęcona zagadnieniom pożądanego modelu zarządzania szkołami wyższymi w ramach systemu szkolnictwa wyższego.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji
  • Druga konferencja Badania, status kadry badawczej i dydaktycznej uczelni” odbyła się 23 listopada 2016 roku. Konferencja poświęcona była zagadnieniom badań oraz zatrudniania i awansów kadry dydaktycznej i naukowej szkół wyższych.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji

  • Trzecia konferencja odbyła się 14 grudnia 2016 roku. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia kształcenia na poziomie kwalifikacji od 6 do 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym finansowanie kształcenia.

    PDF icon25px Pobierz sprawozdanie z konferencji

Badania opinii środowiska

W dniach 23 września – 27 października 2016 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło metodą wywiadów bezpośrednich w technice PAPI badania opinii środowiska akademickiego na temat przepisów prawa regulujących funkcjonowanie nauki w Polsce. Na ogólnopolskiej losowej próbie 500 pracowników uczelni wyższych, warstwowanej ze względu na cechy, takie jak: stopień naukowy badanego, dyscyplina naukowa i typ uczelni.

PDF icon25px Zobacz raport z badań

Zespół badawczy

prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel
biolog, neurofizjolog, specjalista w zakresie farmakologii behawioralnej oraz dobrostanu zwierząt, członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych
dr hab., prof. WSIZ Paweł Chmielnicki
prawnik, wykładowca WSIZ w Rzeszowie, autor ok. 130 publikacji naukowych, interesuje go m.in.  geneza, tworzenie i efektywność prawa, ustroju administracji publicznej, kontroli i nadzoru w administracji
dr, prof. WSIZ Wojciech Misiąg
biolog, neurofizjolog, wykładowca WSIZ w Rzeszowie, członek Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz szeregu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych
dr hab., prof. CC Paweł Ruszkowski
socjolog, wykładowca Collegium Civitas, członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, pełnił funkcje doradcze m.in. w ministerstwie zdrowia (2003) oraz ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego (2006 i 2007)
dr Jan Kiebała
specjalista w zakresie prawa szkolnictwa wyższego oraz prawa finansowego, adwokat, wykładowca WSiZ w Rzeszowie, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego X i XI kadencji, ekspert PKPP Lewiatan
r.pr. Jan Zieliński
prawnik, specjalizuje się w dziedzinie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, prawa pracy oraz w zagadnieniach legislacji, jest autorem lub współautorem wielu projektów ustaw oraz opracowań naukowych