logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorców oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia w biznesie

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

„Na skuteczność działań, zarówno w biznesie, jak i w psychologii ma wpływ wiele elementów. W biznesie ciężko o dobre efekty, jeśli nie ma odpowiedniego planowania, skutecznego kalkulowania, szybkiego podejmowania decyzji, ale również korekty i wnioskowania. W psychologii dobre efekty są wówczas, gdy jest odpowiednia wiedza, przefiltrowane doświadczenia praktyczne oraz właściwe poznanie i odczuwanie, tak samego siebie, jak i innych ludzi oraz jest wyjście poza „mędrca szkiełko i oko”. Psychologia w biznesie na Uniwersytecie SWPS oferuje właśnie te elementy kładąc nacisk na odpowiednią wiedzę, dobre wykorzystanie doświadczeń zaczerpniętych od praktyków oraz korzystanie z technik i narzędzi, które pozwolą poznać i wykorzystać te elementy ludzkiej natury, których nie da się jedynie zmierzyć i zważyć.
Dziś, tak jak w sporcie do sukcesu nie wystarczy już tylko dobry sprzęt czy trening ciała, tak w biznesie nie wystarczy jedynie zarządzanie finansami - w jednym i drugim niezbędna jest psychologia."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.m kochanowskinsp 685dr Marcin Kochanowski
Kierownik kierunku

Adresaci studiów

Studia są adresowane do kierujących własnymi małymi i średnimi firmami oraz menedżerów i specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm. Zapraszamy osoby, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności zastosowania osiągnięć psychologii społecznej w biznesie.

Cel

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy szerokiej i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Udoskonalone na studiach kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami. Trenowane umiejętności wspomogą również rozwój własny słuchaczy, pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie.

Czas trwania

2 semestry, 182 godziny, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 10 zjazdów i trwają zazwyczaj od piątku (od godz. 16.00) do niedzieli. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest zdanie dwóch testów wiedzy, na koniec każdego semestru oraz minimum 80% obecności na zajęciach. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.
Ocena na świadectwie jest średnią ocen z dwóch testów wiedzy.

Program

Program zajęć obejmuje 182 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów, treningów oraz interaktywnych wykładów oraz ćwiczeń.
Słuchacze uczestniczą w zajęciach obejmujących cztery obszary zdobywanych kompetencji:

I. PSYCHOLOGIA MENEDŻERA- umiejętności intrapersonalne i interpersonalne

 1. Autodiagnoza- poznanie własnych mocnych i słabych stron. (8 godz.)
 2. Budowanie i praca zespołu- warsztat (12 godz.)
 3. Radzenie sobie ze stresem w firmie (8 godz.)
 4. Identyfikacja i prewencja wypalenia zawodowego w organizacji (8 godz.)
 5. Brainfitness- sprawny umysł a zdrowy styl życia (8 godz.)
 6. Autoprezentacja - sztuka wyrażania siebie w relacjach z innymi (14 godz.)
 7. Umysł menedżera style poznawcze i analiza informacji (6 godz.)

II. PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA LUDŹMI

 1. Rekrutacja pracowników- jak ocenić predyspozycje psychiczne kandydata (8 godz.)
 2. Świadome przywództwo- jak diagnozować kompetencje i motywować podwładnych (12 godz.)
 3. Komunikacja bez przeszkód- jak skutecznie się komunikować i unikać gier (16 godz.)
 4. Konflikt i zmiana w organizacji - jak wykorzystać potencjał, który ze sobą niosą (8 godz.)
 5. Budowanie strategii biznesowej (16 godz.)
 6. Zarządzanie zmianą w firmie w czasach niepewności i turbulencji (10 godz.)

III. PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA I FINANSOWA

 1. Psychologia pieniądza (8 godz.)
 2. Podejmowanie decyzji – metody racjonalnego wyważania ryzyka (8 godz.)

IV. PSYCHOLOGIA RYNKU I RELACJI Z KONSUMENTEM

 1. Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich (8 godz.)
 2. Wywieranie wpływu społecznego (8 godz.)
 3. Negocjacje w biznesie – jak osiągnąć zamierzony cel (16 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

balicka w

Koordynator kierunku

Weronika Balicka
tel. 61 27 11 251
e-mail: wbalicka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.