logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do dietetyków, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, fizjoterapeutów.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychodietetyka

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Zobacz ulotkę kierunku

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Jolanta Nalewaj

Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia, chorobami onkologicznymi, dietozależnymi i autoimmunologicznymi oraz różnego rodzaju alergiami, a także jak stanowić wsparcie w prawidłowym odżywianiu dla sportowców, kobiet w ciąży i dzieci. Podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z takimi osobami.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe z Psychodietetyki skierowane są do osób o specjalnościach, w których wiedza z zakresu dietetyki i psychologii jest potrzebna do wykonywania zawodu, a co za tym idzie wspieraniu pacjentów w ich terapiach. Studia adresowane są do dietetyków, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, pedagogów, fizjoterapeutów. W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki po odbyciu z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez kierownika studiów.

Cel

Studia bazują na interdyscyplinarnym podejściu do zmiany zachowań zdrowotnych i mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im zarówno efektywniejszą pracę w ramach swojego zawodu, jak również sprawną współpracę z innymi specjalistami. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat możliwości zastosowania elementów terapii poznawczo-behawioralnej w kształtowaniu zachowań zdrowotnych oraz pomocy psychologicznej w obszarze psychodietetyki. Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem/klientem z zaburzeniami jedzenia (otyłość, bulimia, anereksja, uzależnienie od jedzenia), podczas warsztatów z doświadczonymi trenerami słuchacze przećwiczą podstawowe umiejętności potrzebne w kontakcie z taką osobą. Słuchacze zyskają podstawową wiedzę z obszarów: dietetyki, psychologii i aktywności fizycznej, co pozwoli im lepiej rozumieć proces zmiany zachowań zdrowotnych w pracy z pacjentem/klientem.

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia, technologia żywności) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

Czas trwania

Dwa semestry, 186 godzin, 30 punktów ECTS

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11 zjazdów i odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w budynku Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. T. Kutrzeby 10.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i zdanie praktycznego egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

I Blok psychologiczny

 • Psychologia jedzenia i odchudzania (16 godz.)
 • Elementy terapii poznawczo-behawioralnej a zmiana nawyków żywieniowych (18 godz.)
 • Dialog motywujący i warsztaty komunikacji z pacjentem (20 godz.)
 • Umiejętności pracy z grupą (6 godz.)
 • Teoretyczne podstawy zaburzeń odżywiania (6 godz.)
 • Praca w interdyscyplinarnym zespole specjalistów (dietetyk, psycholog, lekarz) (6 godz.)
 • Praca z dzieckiem nad kształtowaniem prawidłowych nawyków żywieniowych (4 godz.)
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem odchudzającym się – psychologiczne studium przypadku (8 godz.)
 • Etyka w zawodzie Psychodietetyka (4 godz.)

II Blok aktywności fizycznej

 • Aktywność fizyczna i jej rola w psychodietetyce (14 godz.)

III Blok podstaw dietetyki

 • Fizjologia żywienia (12 godz.)
 • Podstawy żywienia człowieka (16 godz.)
 • Żywienie człowieka w wybranych chorobach (32 godz.)
 • Edukacja żywieniowa (8 godz.)
 • Projektowanie programów profilaktycznych (6 godz.)
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem dietozależnym – dietetyczne studium przypadku (4 godz.)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń/osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego (dietetyka, psychologia, medycyna, pielęgniarstwo, pedagogika, fizjoterapia) muszą odbyć rozmowę rekrutacyjną.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 600 zł
2 raty 2875 zł
1 rata 5500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę kwalifikacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

a pers

Koordynator kierunku

Alicja Pers
tel. 61 27 11 252
e-mail: apers@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.