logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które interesuje rozwój umiejętności społecznych i psychologicznych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia transportu

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

"Wielkimi krokami zbliża się stulecie polskich badań nad sprawnością psychomotoryczną w transporcie lądowym i czas reformatorskich zmian w badaniach psychologicznych kierowców. Ostatnie pięćdziesiąt lat to zaś okres intensywnego rozwoju obszarów powiązanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na świecie. Jednocześnie, w polskich realiach, to czas wytężonej pracy nad stworzeniem trafnego i rzetelnego systemu doboru i oceny psychologicznej kierowców, ale także i kształtowania właściwych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego. W oparciu o tak mocne korzenie historyczne i jednocześnie o to, co współczesne i technologicznie zaawansowane funkcjonować winna współczesna psychologia transportu i ruchu drogowego.
Badania w zakresie psychologii transportu stanowią jeden z istotnych elementów składowych systemu bezpieczeństwa w transporcie. W polskich realiach wciąż jednak brakuje ludzi chcących i potrafiących mówić o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – specjalistów budujących samoświadomość polskiego kierowcy. Cóż więc możemy zrobić? Może warto się pochylić nad tematyką bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym? I wyjść poza utarte schematy postrzegania psychologa transportu przez pryzmat badań kierowców?"

gostynski malePaweł Gostyński
kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci studiów

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa drogowego skierowana jest do zorientowanych na rozwój dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zainteresowanych treściami kierunkowymi dyplomowanych psychologów-praktyków (z min. dwuletnim doświadczeniem w pracy zawodowej) pragnących rozszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności praktycznych z omawianych dziedzin. 

Cel

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii transportu, z uwzględnieniem elementów psychologii i medycyny pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, a także metodyki badań, prawa, przedsiębiorczości i promocji wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów.
Ustawa o kierujących pojazdami z 2013 roku zrewolucjonizowała badania psychologiczne w obszarze psychologii transportu, co znajduje odzwierciedlenie w programie studiów. Studia dają, według wytycznych ustawowych, możliwość ubiegania się o formalne uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Uprawnienia do badania osób kierujących pojazdami wydawane są przez Marszałka Województwa po spełnieniu wymogów formalnych, m.in. ukończenia studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu. Szczegółowe informacje na temat uprawnień do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu odnaleźć można w „Ustawie o kierujących pojazdami", której zapisy w pełnej formie obowiązują od 19 stycznia 2013 roku.

Czas trwania

dwa semestry, 180 godzin, 30 puntktów ECTS

Organizacja nauki

Studia trwają 9 miesięcy. Zajęcia odbywają się w trakcie zjazdów co trzy, cztery tygodnie, soboty (od 9.00) i niedziele (do 16.00) w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię. Studia są planowane w formie hybrydowej tj. 5-6 zjazdów będą realizowanych w formie online, a pozostałe w budynku, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli. 

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia studiów jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz pozytywne zaliczenie testu wiedzy i zdanie praktycznego egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

I. WIADOMOŚCI, KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE (68 godz.)

1.Wprowadzenie do psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (14 godz.)
2.Mechanizmy regulacji zachowań (20 godz.) w tym:

 • moduł „Emocje, motywacja, stres" (4 godz.)
 • moduł „Temperament i osobowość" (6 godz.)
 • moduł „Wzrok i procesy poznawcze" (8 godz.), w tym:

a) „Procesy poznawcze” (6 godz.)
b) „Wzrok a bezpieczeństwa ruchu drogowego" (2 godz.)

 • moduł „Inteligencja" (2 godz.)

3. Procesy starzenia się, zaburzenia poznawcze i psychoorganiczne a funkcjonowanie kierowcy (8 godz.), w tym:

 • moduł „Procesy starzenia się i zaburzenia psychoorganiczne" (5 godz.)
 • moduł „Zaburzenia poznawcze" (3 godz.)

4. Neuropsychologiczne aspekty uczestnictwa w ruchu drogowym (4 godz.)
5. Etyka (2 godz.)
6. Stres, PTSD i terapia ofiar wypadków drogowych (4 godz.)
7. Metodologia badań psychologicznych w psychologii transportu (6 godz.)
8. Medycyna pracy i psychologia kolejowa. Współpraca psychologa z lekarzem specjalistą. Wpływ leków na prowadzenie pojazdów (10 godz.)

II. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE (52 godz.)

1. Psychopatologia – klasyfikacja i diagnostyka (4 godz.)
2. Psychologia i diagnostyka uzależnień (6 godz.)
3. Propedeutyka badań kierowców (6 godz.)
4. Wywiad swobodny jako metoda zbierania informacji (6 godz.)
5. Psychologiczne narzędzia diagnostyczne (10 godz.)
6. Badanie sprawności psychomotorycznej (20 godz.)

III. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE (60 godz.)

1. Warsztat integracyjny (4 godz.)
2. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy kierowcy (4 godz.)
3. Wypadki drogowe – przyczyny, rekonstrukcja, skutki i profilaktyka (6 godz.)
4. Kierowca a bezpieczeństwo w ruchu drogowym (8 godz.), w tym:

 • moduł „Kierowca pojazdu osobowego i kierowca w sporcie motorowym" (4 godz.)
 • moduł „Kierowca pojazdu ciężarowego i autobusu" (4 godz.)

5. Podstawy przedsiębiorczości, czyli jak założyć i utrzymać własną pracownię (8 godz.)
6. Wychowanie komunikacyjne i promocja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego (6
godz.), w tym:

 • moduł „Wychowanie komunikacyjne" – 2 godz.
 • moduł „Promocja zasad BRD" – 2 godz.
 • moduł „Programy profilaktyczne w nauczaniu dzieci i dorosłych” 2 godz.

7. Akty prawne w psychologii transportu. Ochrona danych. Archiwizacja. (10 godz.)
8. Co dalej, psychologu transportu? Czyli możliwości i wyzwania psychologii transportu w Polsce (8 godz.)
9. Procedury administracyjne w psychologii transportu (2 godz.)
10. Godziny do dyspozycji kierowników studiów podyplomowych – konsultacje indywidualne ze studentami (4 godz.) 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Wymagania rekrutacyjne

Podstawą do przyjęcia na studia jest dopełnienie wszystkich formalności, w tym przedstawienie dokumentów ukończenia magisterskich studiów z zakresu psychologii, wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dla kierunku „Psychologia transportu" wraz z oświadczeniem o przebiegu minimum 2-letniej kariery zawodowej (doświadczenie zawodowe z obszaru psychologii nie jest wymagane), na podstawie której kierownik merytoryczny kwalifikuje kandydata do programu studiów.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura Biura Centrum Studiów Podyplomowych w Poznaniu:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;

W przypadku wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie dnia i godziny wizyty. W lipcu i sierpniu Biuro stacjonarne będzie czynne od wtorku do czwartku w godz. 10.00-14.00.