logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Specjalista ds. HR

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

"Zarządzanie zasobami ludzkimi to młoda i dynamicznie rozwijająca się dziedzina, ściśle związana z nowocześnie rozumianym zarządzaniem. Praca w HR to praca dla osób ambitnych, poszukujących wyzwań i możliwości zawodowej samorealizacji."

Suchar małedr Marek Suchar
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia są adresowane do osób chcących zdobyć kwalifikacje i rozwijać umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w działach HR lub w specjalistycznych firmach doradczych.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, oraz stworzenie im szansy zdobycia praktycznych umiejętności, potrzebnych do pracy w charakterze specjalisty d/s HR. Część zajęć poświęcona będzie rozwijaniu osobistych umiejętności w zakresie: współpracy, komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów oraz kierowania zespołami.
Udział w studium ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy i praktycznych, a także osobistych umiejętności, pozwalających na samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych oraz tworzenie i wprowadzanie: systemów ocen pracowniczych, systemów wynagrodzeń, planów rozwoju pracowników,a także organizację szkoleń oraz na skuteczną współpracy z menedżerami liniowymi i kadrą menedżerską we wdrażaniu procesów HR-owych w firmie.

Ilość miejsc

24

Wyróżniki

Oferowany w ramach studium program jest wyjątkowy, gdyż oprócz zagadnień wchodzących w skład kanonu wiedzy i praktyki ZZL:

 • zawiera również rozbudowany blok zajęć poświęconych rozwijaniu osobistych umiejętności związanych z ZZL (prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i oceniających, techniki negocjacji i mediacji, umiejętności związane z kierowaniem),
 • obejmuje najnowocześniejsze rozwiązania i najbardziej aktualne tematy z zakresu ZZL, m.in.:
  • employer branding,
  • coaching,
  • zarządzanie kompetencjami,
  • model HR Biznes Partnera,
  • zarządzanie wiekiem,
  • kontroling personalny.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie zespołowego projektu badawczego.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS przewidziane ustawą.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedleckiej)

Program

Program obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie warsztatów, wykładów oraz interaktywnych seminariów. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Godzina akademicka zajęć to 45 min.

Szczegółowa tematyka zajęć:

A. Zajęcia seminaryjno- warsztatowe:

 • Organizacja i funkcjonowanie działu HR.
 • Rekrutacja i selekcja.
 • Systemy wynagrodzeń.
 • Motywowanie i systemy ocen okresowych.
 • Zarządzanie kompetencjami.
 • Zarządzanie karierą.
 • Organizacja i prowadzenie szkoleń.
 • Prawne i etyczne podstawy działalności personalnej.
 • Outplacement.
 • Employer branding.
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji.
 • Zarządzanie wiekiem.
 • Kontroling personalny.

B. Zajęcia warsztatowo- treningowe:

 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Rozmowa oceniająca.
 • Metody rozwiązywania konfliktów.
 • Metody podejmowania decyzji.
 • Gra negocjacyjna.
 • Gra kierownicza.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 560 zł
2 raty 2675 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • Stosowana Analiza Zachowania,
 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii).

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
90 1750 1312 1330 0000 0005 3046
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00

soboty zjazdowe: 9.00 - 12.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.