logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować z seniorami, a także osób sprawujących opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychogerontologia
Specjalista ds. seniorów

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z seniorem. Planowane studia dotykają dwóch obszarów – zarówno opieki, jak i aktywizacji potencjału. Większość proponowanych w Polsce studiów/szkoleń z tego zakresu koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z opieką.

ADRESACI

Adresatem studiów podyplomowych są osoby pracujące lub chcące pracować z seniorami, a także osoby sprawujące opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Kierunek adresowany jest również do absolwentów kierunków takich jak: polityka społeczna, politologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, a także pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej, pracowników uzdrowisk i organizacji turystycznych, pracowników organizacji pozarządowych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W TRAKCIE STUDIÓW

Wiedza:
W ramach studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z seniorem zarówno w trakcie sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania aktywizacji potencjału. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych okresu późnej dorosłości, prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, podstaw żywienia w tym okresie, podstawowych zasad opieki i aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych, znajomości zasad komunikacji „osoba wspierająca-pacjent terminalny", a także specyfiki pracy z żałobą. W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca prowadzenia zajęć aktywizujących twórcze myślenie oraz rozwój poznawczy seniorów, a także zajęć wykorzystujących taniec, ruch i muzykę.

Umiejętności:
Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie pracy z seniorem – zarówno w kontekście opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów. Do umiejętności tych należą między innymi: planowanie żywienia w okresie późnej dorosłości, wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie potencjału poznawczego (wraz z umiejętnością diagnozowania zasobów pamięciowych), planowanie zajęć z arteterapii, planowanie aktywności fizycznej w tym z wykorzystaniem tańca czy kinezygerontoprofilaktyki.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Filia Uniwersytetu SWPS w Sopocie, przy ul. Polnej 16/20 lub w innym budynku wynajmowanym przez Uczelnię.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Program studiów obejmuje 214 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów w następujących obszarach tematycznych:

 • Psychologia rozwoju w okresie dorosłości 
 • Seksualność osób starszych 
 • Odżywianie w późnej dorosłości 
 • Komunikacja międzypokoleniowa 
 • Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się 
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów 
 • Aktywizacja poznawcza seniora 
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem 
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem 
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości 
 • Okres późnej dorosłości w ujęciu biologicznym – geriatria i psychogeriatria 
 • Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi 
 • Podstawy pielęgnowania osób starszych 
 • Podstawy kinezygerontoprofilaktyki – rekreacja ruchowa seniorów 
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 • Problem straty i praca z żałobą 
 • Seminarium projektowe 

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 600 zł
2 raty 2750 zł
1 rata 5100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 9.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 12.00

Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.
W przypadku potrzeby wizyty bezpośredniej w Biurze wymagane jest wcześniejsze telefoniczne/mailowe ustalenie dnia i godziny wizyty.