logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować z seniorami, a także osób sprawujących opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów.

Kontakt

Sopot, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychogerontologia
Specjalista d/s seniorów

 • Rekrutacja trwa

O studiach

Kierownikiem studiów jest dr Dorota Kalka

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z seniorem. Planowane studia dotykają dwóch obszarów – zarówno opieki, jak i aktywizacji potencjału. Większość proponowanych w Polsce studiów/szkoleń z tego zakresu koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z opieką.

ADRESACI

Adresatem studiów podyplomowych są osoby pracujące lub chcące pracować z seniorami, a także osoby sprawujące opiekę nad seniorami, w tym rodziny seniorów. Kierunek adresowany jest również do absolwentów kierunków takich jak: polityka społeczna, politologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, pielęgniarstwo, promocja zdrowia, zdrowie publiczne, fizjoterapia, a także pracowników przychodni i ośrodków zdrowia, domów i ośrodków opieki społecznej, pracowników uzdrowisk i organizacji turystycznych, pracowników organizacji pozarządowych.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE W TRAKCIE STUDIÓW

Wiedza:
W ramach studiów słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z seniorem zarówno w trakcie sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania aktywizacji potencjału. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych okresu późnej dorosłości, prawnych aspektów opieki nad osobami starszymi, podstaw żywienia w tym okresie, podstawowych zasad opieki i aktywizacji osób chorych i niepełnosprawnych, znajomości zasad komunikacji „osoba wspierająca-pacjent terminalny", a także specyfiki pracy z żałobą. W trakcie studiów zostanie przekazana również wiedza dotycząca prowadzenia zajęć aktywizujących twórcze myślenie oraz rozwój poznawczy seniorów, a także zajęć wykorzystujących taniec, ruch i muzykę.

Umiejętności:
Słuchacze nabędą podstawowe umiejętności niezbędne w trakcie pracy z seniorem – zarówno w kontekście opieki, jak i aktywizacji potencjału seniorów. Do umiejętności tych należą między innymi: planowanie żywienia w okresie późnej dorosłości, wykonywanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, aktywizowanie potencjału poznawczego (wraz z umiejętnością diagnozowania zasobów pamięciowych), planowanie zajęć z arteterapii, planowanie aktywności fizycznej w tym z wykorzystaniem tańca czy kinezygerontoprofilaktyki.

Liczba miejsc

25

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Na zaliczenie składa się zaplanowanie i zrealizowanie projektu w ramach przedstawionych na zajęciach obszarach tematycznych, test wiedzy oraz obecność na warsztatach i seminariach.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ

Uniwersytet SWPS Sopot, ul. Polna 16/20
lub
kampus PG w Gdańsku (przy ul. Siedlickiej)

Program

Program studiów obejmuje 226 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, seminariów oraz warsztatów.

 • Psychologia rozwoju w okresie dorosłości 12h
 • Seksualność osób starszych 4h
 • Odżywianie w późnej dorosłości 16h
 • Komunikacja międzypokoleniowa 16h
 • Potrzeby osób starszych w kontekście procesu uczenia się 8h
 • Społeczna i kulturowa aktywizacja seniorów 8h
 • Aktywizacja poznawcza seniora 16h
 • Terapia ruchem, tańcem i muzyką w pracy z seniorem 16h
 • Arteterapia i twórczość w pracy z seniorem 16h
 • Aktywność fizyczna w późnej dorosłości 16h
 • Okres późnej dorosłości w ujęciu biologicznym – geriatria i psychogeriatria 16h
 • Prawne aspekty opieki nad osobami starszymi 8h
 • Podstawy pielęgnowania osób starszych 16h
 • Podstawy kinezygerontoprofilaktyki – rekreacja ruchowa seniorów 16h
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 16h
 • Problem straty i praca z żałobą 16h
 • Seminarium projektowe 6h

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Sopocie, ul. Polna 16/20, pok. 01.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Sopocie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 510 zł
2 raty 2375 zł
1 rata 4400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator kierunku

s.draczSOP

Koordynator kierunku

Sławek Draczyński
tel. 58 72 14 690
e-mail: studium.sopot@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki, wtorki, środy, piątki:
9.00 - 16.00
czwartki: 10.00 - 18.00


 

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.