logo uswps nazwa 3

Studia

Finansowanie studiów

Stypendia
naukowe

Stypendia za osiągnięcia naukowe

Stypendia za osiągnięcia naukowe, społeczne, artystyczne bądź sportowe przyznawane są przez uczelnie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także samorządy terytorialne. Kwoty wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – warto zatem sprawdzić, jakie są możliwości, i złożyć dokumenty w odpowiednim terminie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów, uzyskali wysoką średnią ocen lub posiadają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym).

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października. Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

***
Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze Stypendium Rektora nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendium Ministra dla najlepszych studentów

Dla kogo: dla studentów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce lub posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe (np. publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, udział w konkursach i projektach artystycznych, udział w międzynarodowych zawodach sportowych). Więcej informacji »

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena. Wnioski oceniane są metodą punktową. Przy ocenie osiągnięć Zespół kieruje się rangą danego osiągnięcia i jego wybitnymi cechami, mając na uwadze prestiżowy charakter stypendium. W przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych oceniane są wyłącznie osiągnięcia o dużej randze, wysokim poziomie innowacyjności lub szczególnym nowatorstwie.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Diamentowy Grant

Dla kogo: dla absolwentów studiów I stopnia lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Co roku MNiSW przyznaje granty na badania 100 najlepszym studentom w Polsce. Więcej informacji »

Wśród laureatów Diamentowego Grantu znalazło się dziesięcioro studentów Uniwersytetu SWPS – Zofia Szczuka, Pamela Sobczak, Kamil Fuławka, Wojciech Zajkowski, Aleksandra Kołodziej, Marta Wrońska, Aleksandra Jaskółowska, Adrian Morawiak, Kamil Szymański oraz Dominik Lenda – którzy dzięki wsparciu promotorów naukowych naszej uczelni zdobyli wysokie dofinansowanie na realizację ciekawych projektów badawczych.

Ile: wysokość grantu wynosi do 220 tys. zł.

Jak aplikować: wnioski należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Systemów Finansowania), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW.

Stypendia z jednostek samorządu terytorialnego

Dla kogo: stypendia te są przyznawane przez gminy, powiaty i województwa. Mogą o nie wnioskować studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Ile: wysokość stypendiów oraz ich liczba są ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak aplikować: kandydaci powinni złożyć wniosek w jednostce samorządu terytorialnego. Termin upływa zazwyczaj na początku października.

Stypendia
sportowe

Stypendia za osiągnięcia sportowe

Studenci reprezentujący uczelnie w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych mogą liczyć na wsparcie finansowe. W zależności od osiągnięć mogą ubiegać się o stypendia przyznawane są przez MNiSW oraz naszą uczelnię. Więcej informacji »

Stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe

Dla kogo: dla studentów, którzy zaliczyli rok studiów i mają osiągnięcia sportowe (wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym). Więcej informacji na Wirtualnej Uczelni (dostępnej po zarejestrowaniu na studia).

Jak aplikować: wnioski o Stypendium Rektora należy składać na uczelni do końca października

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe

Dla kogo: dla studentów, którzy posiadają wybitne osiągnięcia sportowe (np. udział w międzynarodowych zawodach sportowych).

Za wysokie osiągnięcie sportowe uważa się:

 • udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy lub w zawodach tej rangi dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie przez studenta od pierwszego do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski lub mistrzostwach Polski osób niepełnosprawnychh.

Jak aplikować: dokumenty należy składać do Dziekana wydziału. Wnioski pozytywnie zaopiniowane przez Radę Wydziału są przekazywane do MNiSW, gdzie następuje ich ocena.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym ze Stypendium Ministra nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia
socjalne

Stypendia socjalne

Stypendia socjalne przysługują studentom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1051,70 zł. Wysokość stypendium zależy od poziomu dochodu w rodzinie studenta – im niższy dochód, tym wyższa stawka stypendialna.

W roku akademickim 2020/21 studenci mogli otrzymać w ciągu roku akademickiego:

 • 8850 zł (przy dochodzie poniżej 650 zł na osobę)
 • 8100 zł (przy dochodzie od 650,01 do 850 zł na osobę)
 • 7500 zł (przy dochodzie od 850,01 do 1051,70 zł na osobę)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.

Zapomoga

Zapomoga przysługuje studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności o swoje sprawy.

Student ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapomogę dwa razy w czasie jednego roku akademickiego. O wysokości przyznanej pomocy decyduje komisja stypendialna.

***

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ze stypendium socjalnego i zapomogi nie mogą skorzystać absolwenci studiów licencjackich, którzy rozpoczynają kolejne studia licencjackie, oraz osoby z tytułem magistra, które realizują kolejne studia.

Stypendia
specjalne

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet SWPS oferuje swoim studentom i doktorantom szereg programów stypendialnych, w tym stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Przysługuje ono wyłącznie studentom studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i doktorantom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności. Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 9 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) nie stanowi podstawy do przyznania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.

Preferencyjne
kredyty

Preferencyjne kredyty

Osoby, które potrzebują wsparcia finansowego, mogą skorzystać z preferencyjnego kredytu dla studentów i doktorantów. Zgodnie z nowym systemem, obowiązującym od 1 stycznie 2019 roku, o kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Na czym polega kredyt studencki?

W ramach rządowego programu pomocy materialnej studenci oraz doktoranci mogą otrzymać preferencyjne kredyty ze środków Funduszu Kredytów Studenckich. Kredyty te są udzielane na okres studiów, maksymalnie na 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – na 4 lata. Do okresu studiów nie wlicza się urlopów udzielonych studentowi – wypłata kredytu zostaje na ten czas zawieszona.

Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończenia studiów. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz (przykładowo: 20 transz kredytu oznacza 40 rat spłaty).

Preferencyjne warunki dla studentów i doktorantów to przede wszystkim:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne zasady przyznawania kredytu,
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu,
 • odroczona spłata na dwa lata od ukończenia studiów,
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki.
Kto może się ubiegać o kredyt?

Zgodnie z nowym systemem kredytów studenckich, kredyt może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia.

Wniosek o kredyt może złożyć także osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia albo do szkoły doktorskiej, z tym że przed podpisaniem umowy kredytowej musi dostarczyć do instytucji kredytującej zaświadczenie potwierdzające, że jest odpowiednio studentem lub doktorantem.

Podstawowym warunkiem zawarcia kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do otrzymania kredytu ustalana jest co roku przez MNiSW. W roku akademickim 2020/21 wynosi 3000 zł (kwota netto)

Które banki udzielają kredytu?

O kredyt możesz ubiegać się w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt?

Krok 1: wybrać bank – przed podjęciem decyzji należy sprawdzić, jakie wymagania stawia dany bank: jakie dokumenty należy dostarczyć dla celów oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia spłat kredytu, jakie warunki muszą spełniać twoi poręczyciele.

Krok 2: złożyć wniosek w formie papierowej lub internetowej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O kredyt można ubiegać się przez cały rok. Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny za poprzedni rok,
 • zaświadczenie o odbywaniu studiów albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej. Dokument ten otrzymasz w swoim dziekanacie/biurze rekrutacji,
 • dokumenty wymagane przez instytucję udzielająca kredytu w celu oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu – jeżeli nie jesteś w stanie sprostać wymaganiom banku, możesz skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dotyczy osób zamieszkujących na obszarze wiejskim).


We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić od 400 zł do 1000 zł.

Krok 3: zawarcie umowy. Szczegółowe warunki wypłaty i spłaty kredytu określi umowa, w której zawarte będą m.in.:

 • okres, na jaki instytucja kredytująca udzieliła kredytu studenckiego,
 • data rozpoczęcia wypłaty transz,
 • sposób w jaki instytucja kredytująca zweryfikuje posiadanie statusu studenta albo doktoranta,
 • harmonogram spłaty,
 • wysokość odsetek od kredytu studenckiego.
Kiedy można skorzystać z umorzenia kredytu?

Wysokość miesięcznej raty kredytu może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej, spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia labo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może zostać umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej , bądź trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

finansowe info 2020