logo uswps nazwa 3

Studia

Twoja pasja – Twój atut! Jeśli angażujesz się w ciekawe inicjatywy społeczne, artystyczne, naukowe czy sportowe, opowiedz nam o tym! Wyjątkowo aktywni kandydaci mogą studiować bezpłatnie na wybranych kierunkach w Poznaniu, Katowicach i Sopocie.

Alicja Dobrowolska, studentka Psychokryminalistyki w Katowicach

Poznań, Katowice, Sopot

Zmieniam świat
Program dla kandydatów na studia

Na czym polega program?

Ideą programu Zmieniam Świat jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia I stopnia lub jednolite magisterskie. Dzięki pomocy materialnej najzdolniejsze osoby mają możliwość podjęcia nauki na Uniwersytecie SWPS. Nasza uczelnia przygotowała 3 nagrody na wybrane kierunki w Poznaniu, Katowicach Sopocie

Kto może wziąć udział?

Program Zmieniam Świat skierowany jest do osób, które są aktywne społecznie, angażują się w interesujące przedsięwzięcia, mają dokonania na polu naukowym, artystycznym, kulturalnym lub społecznym. Kandydaci muszą mieć obywatelstwo polskie, legitymować się świadectwem dojrzałości, dyplomem International Baccalaureate lub European Baccalaureate, a także przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

Wyłonienie laureatów

W pierwszym etapie komisja bierze pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości, uzasadnienie wniosku oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia danego kandydata. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Co zyskujesz?

Zwycięzcy programu Zmieniam Świat otrzymują nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość czesnego za pierwszy rok studiów na wybranym kierunku. Jeśli na wyższych latach utrzymają odpowiednio wysoką średnią ocen, będą mogli uzyskać dofinansowanie na cały okres nauki.

Laureatki Programu Zmieniam Świat 2021

 • Ewa Walczak – kierunek: psychologia, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
 • Zofia Rajczyk – kierunek: psychologia, Wydział Psychologii w Katowicach
 • Aurora Manuszewska – kierunek: psychologia, Wydział Psychologii w Sopocie

Zgłoszenia

O nagrodę może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 240 punktów kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o nagrodę powinna dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS w wybranym mieście następujące dokumenty: 

 • komplet dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  Uzasadnienie wniosku powinno zawierać opis dotychczasowych osiągnięć uczestnika, zainteresowań społecznych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, a także opis motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS. Uzasadnienie powinno mieścić się na jednej stronie formatu A4.
 • dokumenty wykazujące dotychczasowe osiągnięcia

Kryteria oceny

Wyłonienie laureatów następuje na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć kandydata i motywacji do podjęcia studiów na Uniwersytecie SWPS, wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników ze świadectwa dojrzałości.

Osoba ubiegająca się o nagrodę powinna uzyskać w procesie rekrutacji co najmniej 240 punktów, biorąc pod uwagę najwyższe wyniki ze świadectwa dojrzałości z części pisemnej egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów. Wyniki te przeliczane są na punkty kwalifikacyjne według reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Kryteria oceny w przypadku matury międzynarodowej i matury europejskiej znajdują się w regulaminie programu.


Kierunki objęte programem Zmieniam Świat
Program jest adresowany kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym

Prawo Szkoła Prawa Uniwersytetu SWPS

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Katowice Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Poznań Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychologia

Sopot Studia:Jednolite magisterskie

Czytaj więcej

Psychokryminalistyka

Katowice Studia:I stopnia

Czytaj więcej