logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla menedżerów i praktyków ZZL.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Kinga Padzik

ZZLlogo3

 

 

 

2019/2020 to dla ZZL na Uniwersytecie SWPS rok względnego spokoju, czego nie można powiedzieć o pozaszkolnych doświadczeniach naszej ekipy jako wykładowców. Duże projekty, nowa wiedza i doświadczenia wyniesione z nieustannych zderzeń z wciąż zaskakującą rzeczywistością ogromnych zmian.
To co prawda nic nowego, ale siła oddziaływania i skala nowości zaskakują. Obserwacje, działania, weryfikacja rozwiązań w codziennej praktyce przynoszą nam także kolejne publikacje, z czego jesteśmy bardzo dumni (widoczne po lewej stronie folderu). Szczególnie, że powstają w rytmie – od praktyki do książki, która stanowi w ten sposób pigułkę know-how.
Tak samo uczymy – teoria → praktyka zawodowa →program studiów podyplomowych. W edycji 2020 kontynuujemy podkreślanie wagi opisów stanowisk pracy, jednak nie takich na jednej kartce A4, lecz pełnych, rzetelnych, takich, które stanowią rzeczywiste DNA organizacji. Definiują realną strukturę, szlaki komunikacyjne oraz procesy. Procesy to klucz do każdego zarządzania. Więcej – to klucz do rozumienia biegu rzeczy. Ktoś pomyśli – za dużo filozofii, czystej metafizyki. Nie, za dużo to my dziś mamy pseudo-nowych złotych teorii wszystkiego – zarządzania, organizacji, zdrowego i dobrego życia i wielu innych wymiarów. Gonimy za modelami, a gubimy wartości. Coraz częściej w drodze do celu zapomina się o sensie jego osiągnięcia.
Na tę przypadłość dobry jest mały okład filozoficzny. Schładza, tonuje, pozwala zwolnić i spojrzeć na świat wokół. Pamiętajmy, ZZL to zarówno organizacja, jak i ludzie. Bez oparcia na nieudawanych wartościach nie ma i nigdy nie było efektywnego zarządzania. Wracamy do tego, przypominamy o tym, tego uczymy.

Wykłady on-line są już standardem i stanowią wygodną opcję dla osób, które nie mogą pojawić się na zajęciach. Nikt nie straci materiału i możliwości posłuchania wykładowcy. Wszystkie spotkana odbywają się w realnym wymiarze w siedzibie Szkoły, a transmisja on-line jest tylko ich drugą wersją. W wyjątkowych sytuacjach oferujemy też zapis audio z warsztatów.

Platforma e-learningowa są na niej wszystkie materiały z zajęć, w tym nagrania wykładów on-line.

EBSCO wszyscy uczestnicy studiów w USWPS mają dostęp do ogromnej elektronicznej biblioteki EBSCO.
Wejdź na naszą stronę, zapytaj o nas w sieci – na pewno zdobędziesz dobrą opinię.

 

Adresaci

studia adresowane są do menedżerów i praktyków ZZL, a także do przyszłych specjalistów działów personalnych. Zapraszamy również osoby zainteresowane takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja pracowników, zarządzanie kompetencjami, ocenianie i rozwój pracowników, zarządzanie szkoleniami, zarządzanie projektami, zarządzanie systemem wynagrodzeń oraz organizacja funkcji personalnej i aspekty z zakresu prawa pracy.

Cel

studia mają na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Zadanie to wymaga wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru pracowników, szkoleń, zarządzania motywacją, społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań tych reguł. Od specjalisty i menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, umożliwiających pracę w zespole.

O studiach także pod: www.essey.com.pl/zzl.html

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z opisem webinarów HR, które zostały zrealizowane w okresie luty-czerwiec 2019 r. i które w skrócie odzwierciedlają treść i przekaz programu naszych studiów ZZL

Warunki zaliczenia

zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów. Oficjalne zakończenie studiów następuje we wrześniu.

Czas trwania

dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2019/2020

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 205 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów (w tym wykładów on-line) oraz warsztatów.
Zajęcia są podzielone na następujące bloki tematyczne:

 • Elementy zarządzania zmianą w organizacji – 5 h
 • Procedura opisywania stanowisk pracy – 15 h
 • Zarządzanie kompetencjami – ocena i rozwój pracowników – 70 h
 • Systemy wynagrodzeń – 25 h
 • Planowanie /strategia ZZL – 10 h
 • Nabór pracowników (rek. i sel. z zew. rynku pracy) – 25 h
 • Prawo pracy – 30 h
 • Funkcja personalna – 15 h
 • Współpraca z firmą doradczą w obszarze ZZL – 10 h

Szczegółowy program studiów (.pdf)

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

BIBLIOTEKA

Nieprawdopodobnie duża baza danych – książki, pisma, case’y. Jesteś studentem Uniwersytetu SWPS masz do tego bogactwa nieograniczony dostęp!

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • cennik studiów podyplomowych (parafowany na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

W przypadku nie składania dokumentów osobiście, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z dowodem osobistym w celu dopełnienia formalności.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.
Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat 880 zł
2 raty 4225 zł
1 rata 8100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Koordynator kierunku

jarowska.ok

Koordynator kierunku

Kinga Zajkowska
tel. 22 517 98 49
e-mail: kzajkowska@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałki - piątki: 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe: 8.00-14.00