logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia skierowane są tylko i wyłącznie do absolwentów psychologii.

Kontakt

 • tel: 22 517 99 36
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Dorota Chojnacka
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Diagnoza Psychologiczna
w Praktyce Klinicznej

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Studia organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym

"Psychologiczna diagnostyka zdrowia psychicznego jest zadaniem ważnym i trudnym, a jakość przygotowania do jej wykonywania decyduje o losach osób, których diagnoza dotyczy oraz o zawodowym sukcesie psychologa w obszarze klinicznym, psychoterapeutycznym czy edukacyjnym. Aby diagnozować w sposób profesjonalny, trzeba dobrze nauczyć się używania narzędzi psychologicznej oceny oraz konstruowania psychologicznej charakterystyki osoby na podstawie zabranych danych, trzeba także stale aktualizować swoją wiedzę na temat zdrowia psychicznego i standardów diagnostycznych. Dlatego warto uzupełnić umiejętności diagnozowania wyniesione ze studiów oraz skonfrontować je z doświadczeniem i wiedzą wybitnych specjalistów i praktyków studiując na kierunku DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA W PRAKTYCE KLINICZNEJ."

P3100007prof. dr hab. Ewa Trzebińska
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Studia skierowane są tylko i wyłącznie do absolwentów psychologii.

Cel:

celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychologicznej w różnych obszarach praktyki klinicznej i dla różnych celów klinicznych. W trakcie studiów będzie można:

 • nauczyć się stosowania podstawowych narzędzi diagnostycznych szeroko wykorzystywanych w praktyce klinicznej,
 • poszerzyć wiedzę o zdrowiu psychicznym,
 • poznać procedury diagnostyczne potrzebne do oceny najczęściej spotykanych w praktyce zaburzeń psychicznych,
 • poznać specyfikę diagnozowania problemów rodziny, dzieci i młodzieży,
 • stworzyć własne instrumentarium diagnostyczne.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów.

Czas trwania

Dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS oraz zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Staż Diagnostyczny!

Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej" mają możliwość odbycia stażu diagnostycznego w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS.

Program stażu jest skoordynowany z programem studiów podyplomowych „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej". Staż dostępny jest wyłącznie dla uczestników i absolwentów tych studiów.

Staż to dodatkowa, ściśle praktyczna forma kształcenia podyplomowego przeznaczona dla osób, które chcą pogłębić zdobyte podczas studiów umiejętności przez ich trenowanie w kontakcie z pacjentem w placówce medycznej pod kierunkiem doświadczonych klinicystów.

Więcej informacji

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Organizacja i tematyka zajęć

Program obejmuje 275 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w weekendy (średnio dwa spotkania w miesiącu) w formie interaktywnych wykładów, oraz ćwiczeń i warsztatów w małych grupach. W programie przewidziane są następujące zajęcia:

 Blok tematyczny 1

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZIE KLINICZNEJ

 • Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej - wykład
 • Planowanie i przeprowadzanie psychologicznej diagnozy klinicznej - warsztaty
 • Raport diagnostyczny - warsztaty

Blok tematyczny 2

OBSZARY I METODY PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY KLINICZNEJ

 • Psychopatologia emocji - wykład
 • Osobowość i zdrowie psychiczne - wykład
 • Wykorzystanie testu inteligencji Wechslera (WAIS-R) w diagnozie indywidualnej - warsztaty
 • MMPI – 2 jako narzędzie klinicznej diagnozy psychologicznej - warsztaty
 • Standardowe techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej - warsztaty
 • Neuropsychologiczne następstwa uszkodzeń OUN - wykład
 • Neuropsychologiczne aspekty diagnozy zdrowia psychicznego - warsztaty
 • Zaburzenia rodziny - wykład

Blok tematyczny 3

SPECYFICZNE ZADANIA W PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZIE KLINICZNEJ

 • Diagnoza zaburzeń osobowości - warsztaty
 • Diagnozowanie uzależnienia. Diagnoza nozologiczna i problemowa - warsztaty
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń psychicznych - warsztaty
 • Praktyczne diagnozowanie zaburzeń rodziny - warsztaty
 • Diagnoza zaburzeń u dzieci i młodzieży - warsztaty

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

 

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu magistra psychologii lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 790 zł
2 raty 3825 zł
1 rata 7400 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

chojnacka.ok

Koordynator kierunku

Dorota Chojnacka
tel. 22 517 99 55
e-mail: dorota.chojnacka@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.