hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną w oparciu o wyniki najbardziej współczesnych badań naukowych.

Kontakt

 • tel. 22 517 99 58
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Michał Wołowicz
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Superwizor Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
– specjalistyczne trzysemestralne studia podyplomowe w superwizji i nauczaniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej

 • REKRUTACJA TRWA

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Agnieszka Popieldr Ewa Pragłowska

Wymogiem prowadzenia i doskonalenia praktyki psychoterapeutycznej jest praca pod superwizją. Dynamiczny rozwój psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce i analiza obecnej sytuacji wskazują na ogromną potrzebę specjalistycznego kształcenia superwizorów jak i na znaczną dysproporcję między liczbą psychoterapeutów certyfikowanych przez PTTPB i kształcących się w rekomendowanych ośrodkach, w tym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS a liczbą certyfikowanych i kształcących się superwizorów. Oferta studiów podyplomowych SWPS w superwizji, ewidentnej luki w dostępie do superwizji.

Cel

Celem studiów podyplomowych w superwizji jest doskonalenie umiejętności terapeutycznych i dydaktycznych psychoterapeutów – doświadczonych klinicystów, którzy pragną uzupełniać wiedzę kliniczną w oparciu o wyniki najbardziej współczesnych badań naukowych oraz wykazują chęć i predyspozycje do dzielenia się wiedzą, aby pomóc psychoterapeutom w prowadzeniu profesjonalnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Czas trwania

Trzy semestry

Dokument ukończenia studiów

Studia umożliwiają uzyskanie dwóch dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje podyplomowe:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” i Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.02.2017,
 • Certyfikat Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Program

Program studiów zakłada spełnienie wymogów European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), Europejskie Towarzystwo Terapii Behawioralnych i Poznawczych (EABCT) określiło wymogi jakie spełniać powinien superwizor terapii poznawczo-behawioralnej. Jest to zapisane w standardach szkoleń i akredytacji, które stanowią, że: „superwizor terapii poznawczo-behawioralnej powinien mieć ukończone podstawowe, zgodne ze standardami EABCT szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ukończyć specjalistyczne szkolenie w superwizji”. Zaleceniem wobec szkolenia jest aby „odbywało się jako program uniwersytecki lub inny akredytowany program szkolenia trwający 1,5-2 lata i obejmowało:

A. Teorię superwizji;
B. Praktykę - prowadzenie superwizji pod superwizją;
C. Superwizję własnych terapii;
D. Stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej,
E. Nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej”.

A. Teoria superwizji – wiedza na ten temat jest nabywana podczas zajęć prowadzonych przez wykładowców zagranicznych – autorytety w dziedzinie terapii poznawczo-behawioralnej, oraz przez superwizorów PTTPB o wieloletnim doświadczeniu klinicznym, superwizyjnym, dydaktycznym i badawczym. Zajęcia realizowane w formie bloków warsztatowych i wykładowych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

B. Praktyka - prowadzenie superwizji pod superwizją – studia w superwizji są związane ze Szkołą Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Zajęcia superwizyjne prowadzone w „Szkole” na dwóch ostatnich latach czteroletnich studiów podyplomowych dają niepowtarzalną szansę tak rozległego praktykowania (200 godzin) słuchaczom studiów podyplomowych w superwizji – uczenia się przez obserwację, superwizowania pod nadzorem superwizora dydaktyka w realnych warunkach. Praktyka realizowana jest w Warszawie i wydziałach zamiejscowych SWPS. Grupa słuchaczy zostaje podzielona na małe zespoły, których opiekunem jest kierownik dydaktyczny „Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS” w danym wydziale. Każdy słuchacz uczestniczy w zajęciach superwizyjnych Szkoły psychoterapii początkowo jako obserwator, w miarę nabywania wiedzy aktywnie włączając się w pracę superwizyjną pod nadzorem.

C. Superwizja własnych terapii – superwizja prowadzona w grupie słuchaczy, przez jednego lub dwóch (zależne od wielkości grupy) głównych superwizorów Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Poza podstawowym aspektem superwizji jakim jest pomoc terapeucie, w tym wypadku ważną częścią jest możliwość zaobserwowania zgodności pracy terapeutycznej superwizantów z regułami terapii poznawczo behawioralnej. Osoby superwizowane mają natomiast szansę zaobserwować różne style superwizowania wiodące do tego samego celu – wysokiej jakości psychoterapii.

D. Stały własny rozwój profesjonalny w obszarze psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Prowadzenie praktyki jest jednoznaczne z podjęciem zobowiązania do aktualizowania wiedzy nabytej podczas podstawowego szkolenia. Program zakłada 60 godzin dydaktycznych uczestnictwa w wykładach i warsztatach, zajęcia poświęcone doskonaleniu umiejętności komunikowania się, samoobserwacji i rozwiązywania problemów.

E. Nauczanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej – jest związane z aktywnością superwizora. Minimum zakładane podczas studiów to przygotowanie godzinnej prezentacji - wykładu na temat leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychoterapii pokazujące sposób integrowania wiedzy płynącej z badań naukowych z praktyką. Wykład będzie wygłoszony dla słuchaczy Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.

Rezultatem studiów jest potwierdzenie nabycia wiedzy i kompetencji charakteryzujących superwizora psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Kierownicy kierunku

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia:

1. Posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.

Wymagany dokument: kopia certyfikatu PTTPB

2. Co najmniej 2 lata pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo- Behawioralnego.

3. Minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (obejmuje całość doświadczenia klinicznego także przed rozpoczęciem szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty).

Wymagany dokument: życiorys zawodowy, oświadczenie

4. Dwie pisemne rekomendacje osób znających pracę Kandydata.

Wymagany dokument: oryginały rekomendacji

5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury przedmiotu i uczestnictwo w warsztatach prowadzonych w j. angielskim .

Wymagany dokument: Zaświadczenie lub pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego pozwalającej na zrozumienie materiałów i wykładów prowadzonych w języku angielskim.

6. Motywacja do łączenia działalności klinicznej, dydaktycznej, rozumienie idei praktyki opartej na danych empirycznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, życiorys zawodowy, ewentualnie lista publikacji

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w przypadku kandydatów o porównywalnych kwalifikacjach. Odbywa się w dwóch turach – do 31 lipca i w miarę wolnych miejsc do 30 sierpnia. W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty wymagane do złożenia:

 1.  Ankieta osobowa (do wydrukowania po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego);
 2.  Umowa o warunkach odpłatności za studia (2 egzemplarze) i tabela czesnego (1 parafowany egzemplarz);
 3.  Kopia certyfikatu psychoterapeuty (oryginał do wglądu);
 4.  Życiorys zawodowy z uwzględnieniem listy publikacji;
 5.  Oryginały dwóch rekomendacji;
 6.  Zaświadczenie lub pisemne oświadczenie o znajomości języka angielskiego pozwalającej na zrozumienie materiałów i wykładów prowadzonych w języku angielskim;
 7.  List motywacyjny;
 8.  2 zdjęcia legitymacyjne,
 9.  Oświadczenie o praktyce klinicznej wraz z zaświadczeniem z miejsc pracy o zatrudnieniu.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 1330 zł
2 raty 6550 zł
1 rata 13000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
1330 zł**
2 raty*
6550 zł*
1 rata 6500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 19950 zł (łącznie 15 rat po 1330 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 19650 zł (łącznie 3 raty po 6550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 19500 zł (13000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 6500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator

mwolowicz

Koordynator kierunku

Michał Wołowicz
tel. 22 517 99 58
e-mail: mwolowicz@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
weekendy zjazdowe 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj