logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób, które zainteresowane sa zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie" lub „psychologia" i poszukują interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z obu tych kierunków oraz dla doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną.

Kontakt

Warszawa, CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ

Zarządzanie i psychologia menedżerska.
Studia Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Studia realizowane przez:

UE kraków logologo ogolne SWPS 01f

Absolwenci otrzymają dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Studia podyplomowe Zarządzanie i psychologia menedżerska są wspólnym przedsięwzięciem SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie (Uniwersytet SWPS) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działającego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP UEK).

W obu uczelniach będą prowadzone zajęcia wg tego samego programu, a uczestnicy otrzymają Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez oba uniwersytety - Uniwersytet SWPS i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wspólny charakter przedsięwzięcia pozostaje w ścisłym związku z ideą tych studiów - mają one dostarczać słuchaczom wiedzy zarówno z zakresu klasycznie rozumianego zarządzania, jak też tych aspektów psychologii, które wiążą się z pracą menedżera. Kierownikami studiów są wybitni specjaliści: prof. dr hab. Dariusz Doliński z Uniwersytetu SWPS i prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

"Ta propozycja jest unikatowa, dlatego, że uczestnicy będą współpracować ze specjalistami z różnych dyscyplin imającymi znaczące, choć odmienne doświadczenie praktyczne. Takie wielostronne podejście da możliwość uzyskania wiedzy nie tylko głębszej, ale także trudno dostępnej w inny sposób."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.hausner.oknsp 696prof. dr hab. Jerzy Hausner

„Absolwenci zarządzania bardzo często stwierdzają, że w pracy zawodowej brakuje im kompetencji psychologicznych. Absolwenci psychologii, którzy są menadżerami myślą często, z kolei, że przydałaby im się wiedza z klasycznego zarządzania. Studia "Zarządzanie i psychologia menadżerska" są unikatową propozycją kierowaną przede wszystkim do tych, którzy nie studiowali ani psychologii, ani zarządzania (choć absolwenci jednego z tych kierunków, a nawet obu - także dowiedzą się szeregu nowych rzeczy)."

Biogramy.BIO Dariusz Dolinskinsp 696prof. dr hab. Dariusz Doliński

Cel

Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie i psychologia menedżerska" jest:

 •  zdobycie przez Absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy niezbędnej do efektywnego pełnienia roli menedżera w każdym z trzech sektorów, a także umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce zarządzania organizacją,
 •  rozwinięcie osobistych kompetencji psychologicznych ułatwiających zarządzanie zespołami ludzkimi, motywowanie siebie i innych, a także wzmocnienie skutecznej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem.

Adresaci

Adresaci studiów to w szczególności osoby, które są zainteresowane zarządzaniem, ale w swojej dotychczasowej edukacji nie studiowały na kierunkach „zarządzanie" lub „psychologia" i poszukują interdyscyplinarnej oferty, łączącej wiedzę z obu tych kierunków. Osoby takie poszerzą swoją wiedzę dotyczącą zarządzania o zastosowanie psychologii, a także rozwiną kompetencje „miękkie" niezbędne dla efektywnego funkcjonowania w roli menedżera. Dla tej grupy nasze studia będą więc wprowadzeniem w świat „psychologii" i „zarządzania", z licznymi ilustracjami zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Zapraszamy także doświadczonych menedżerów, pragnących poszerzyć teoretyczną refleksję nad ogólnymi zasadami zarządzania, a także zapoznać się z możliwościami zastosowania najnowszych teorii, wzbogaconych o wiedzę psychologiczną, w swoich relacjach ze współpracownikami, kontrahentami, czy szerzej interesariuszami.

Co nas wyróżnia?

 • studia mają charakter interdyscyplinarny.
 • absolwenci otrzymają dwa świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • program kształcenia oparty jest na różnorodnych formach dydaktycznych, a absolwent studiów wyposażony będzie w realną, opartą na badaniach empirycznych wiedzę, i przykłady jej zastosowania w praktyce.
 • kadrę stanowią pracownicy naukowi obu uczelni, praktycy zarządzania i psychologii, mający duże doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne.

Organizacja zajęć

Program studiów podyplomowych "Zarządzanie i psychologia menedżerska" realizowany będzie niezależnie w Warszawie i Krakowie w trakcie dwóch semestrów i obejmie ok. 15 spotkań weekendowych.

Czas trwania

Dwa semestry.

Warunki zaliczenia

Studia kończą się egzaminem. Warunkiem do jego przystąpienia jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów. Egzamin końcowy ma formę testową, pytania są jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą wszystkich zajęć realizowanych w ramach programu studiów w liczbie proporcjonalnej do liczby godzin danego przedmiotu w programie. Ocenę końcową ze studiów stanowi ocena z testu.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwa:

 • ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS
 • ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program studiów obejmuje łącznie 192 godziny i składa się z 8 bloków tematycznych. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

BLOK I: Przywództwo, kierowanie ludźmi

 •  Przywództwo w organizacji i zespole
 •  Umiejętności i kompetencje menedżerskie
 •  Rola lidera w zarządzaniu zmianą
 •  Zarządzanie emergentne

BLOK II: Współzależność społeczna: konflikt i negocjacje

 •  Negocjacje w biznesie i poza biznesem
 •  Konflikt i rozwiązywanie konfliktów

BLOK III: Psychologia społeczna w pracy menedżera

 •  Wywieranie wpływu społecznego
 •  Inteligencja emocjonalna i społeczna w organizacji i działaniach biznesowych

BLOK IV: Organizacja i zarządzanie

 •  Zarządzanie organizacjami
 •  Zarządzanie strategiczne
 •  Zarządzanie sobą
 •  Zarządzanie przez wartości i koncepcja "Firmy jako Idea"

BLOK V: Zarządzanie zasobami ludzkimi

 •  Kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia
 •  Systemy motywacji i wynagrodzeń
 •  Ocenianie pracowników
 •  Rozwój kariery zawodowej - perspektywa indywidualna i organizacyjna

BLOK VI: Skuteczny marketing i komunikacja zewnętrzna

 •  Marketing i komunikacja rynkowa
 •  Specyfika komunikacji masowej i kreatywność w jej projektowaniu
 •  Public relations

BLOK VII: Finanse i sprawozdawczość dla menedżera

 •  Podstawy controlingu i sprawozdawczości finansowej
 •  Zarządzanie kapitałem obrotowym

BLOK VII: Techniki i praktyka zarządzania projektami

 •  Metodologia zarządzania projektami - teoria i praktyka
 •  Zarządzanie ryzykiem

Egzamin końcowy

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 980 zł
2 raty 4650 zł
1 rata 8900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.