logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie) oraz osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej).

Kontakt

 • tel: 22 517 99 36
 • e-mail: cspis@swps.edu.pl
 • Koordynator kierunku: Marzena Wiercińska
Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Uważność i współczucie
Podstawy, badania i psychoterapia

 • Rekrutacja trwa.

O studiach

"Pomimo, że uważność (mindfulness) od co najmniej dekady stała się zjawiskiem głównego nurtu psychologii, psychoterapii czy neuronauki w krajach zachodnich, a jej zastosowania wyszły już daleko po za dziedzinę zdrowia psychicznego, w Polsce jest cały czas stosunkowo mało znana i praktykowana, a dostęp do pogłębiania wiedzy w jej zakresie jest minimalny. Proponowane studia zostały tak pomyślane aby móc tę lukę uzupełnić w zakresie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oferują po pierwsze możliwość rozwinięcia własnej praktyki uważności pod okiem doświadczonych nauczycieli, co jest warunkiem koniecznym aby ją poznać i wdrożyć w swoje życie zarówno w wymiarze zawodowym (terapeuci, psycholodzy, lekarze, nauczyciele itd.) jak i osobistym. Po drugie, oferują unikatową możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w szerokim spektrum zagadnień teoretycznych i praktycznych powiązanych z uważnością i współczuciem, ze szczególnym akcentem na praktykę psychoterapeutyczną. Ambicją tego programu studiów jest bowiem to, aby dać solidne podstawy ogólne - psychologiczne, neuronaukowe i kontemplatywne uważności, a nie traktować jej powierzchownie, jako tylko „narzędzie" służące samorozwojowi lub pomaganiu. Temu poszerzonemu celowi służy również współpraca z amerykańskim Institute for Mindfulness and Psychotherapy, którego członkowie znajdą się w kadrze szkolącej.
Jeżeli zatem:
- chcesz wzbogacić swoje życie, uczynić je pełniejszym i bardziej zrównoważonym;
- chcesz poznać praktycznie i teoretycznie uważność;
- pragniesz nauczyć się metod opartych na uważności i współczuciu aby wzbogacić swoją praktykę zawodową (kliniczną, terapeutyczną, pedagogiczną bądź inną pracę z ludźmi bądź dla ludzi) te studia są dla Ciebie."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.holasnsp 647dr hab. n. med. Paweł Holas
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Adresatami programu są psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie), którzy chcą poszerzyć swój warsztat o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące uważności i współczucia oraz ich aplikacji w psychoterapii i w rozwoju osobistym. Osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej); psychologią Ja; teoriami świadomości oraz szerzej psychoterapią w tym głównie trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pograniczami uważności - psychologią pozytywną.
Dla psychoterapeutów i klinicystów studia mogą stanowić cenne źródło wiedzy na temat rozwijania i zastosowań uważności oraz tego w jaki sposób włączać ją do praktyki klinicznej w różnych problemach psychicznych i psychosomatycznych. Dla wszystkich zainteresowanych mogą stanowić źródło wiedzy o kontemplatywnych fundamentach uważności, korzyściach dla zdrowia wynikających z jej rozwijania oraz wynikach badań neuroobrazowych i klinicznych nad jej efektami.
Jednym z kluczowych elementów programu studiów jest samo-doświadczanie, czyli praktykowanie uważności w ramach różnych przedmiotów w tym zwłaszcza warsztatowym - treningowi uważności. W związku z tym studia dają szansę na doświadczeniowe poznanie efektów treningu uważności oraz da umiejętności i wskazówki jak praktykować i uczyć mindfulness, aby rozwijać zdolność do pełniejszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia.

Cel

Głównym celem jest zbudowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia. Celem jest także zapoznanie z metodami terapeutycznymi opartymi na uważności (MBT, Mindfulness-Based Therapies) oraz metodami odwołującymi się do nich (3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz terapia zaangażowania i akceptacji (ACT)).
Terapie oparte na uważności, akceptacji i współczuciu, w skrócie – MBT, z których te najbardziej znane to Program Redukcji Stresu Oparty na Uważności (MBSR) oraz powstała z jego połączenia z terapią poznawczą - Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) to najlepiej udokumentowane interwencje oparte na uważności, których skuteczność została wykazana w licznych meta-analizach w problemach i zaburzeniach emocjonalnych, zwłaszcza w wypadku MBCT, w zaburzeniach nastroju, profilaktyce depresji (Holas i Żołnierczyk-Zreda, 2018) oraz w problemach lękowych (np. metaanalizy Alsubaie i in., 2017 i Strauss i in., 2014). Mimo, że MBT są stosunkowo nowe, bo rozwijane od lat 90 tych XX wieku, stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych naukowo metod interwencji psychologicznej. Przykładowo, ostatnie meta-analizy obejmujące ponad 200 badań oraz 12 tys. osób (Goldberg in., 2018; Khoury i in., 2013), wykazały, że MBT są skuteczne w pierwotnych i wtórnych do chorób somatycznych problemach depresyjnych i lękowych. Z drugiej strony, rozwijanie uważności i związanych z nią jakości (umiejętności), takich jak współczucie, wdzięczność czy zdolność do cieszenia się (smakowania) są istotnym elementem programów psychologii pozytywnej. W istocie, liczne badania pokazały, że rozwijanie uważności wiąże się ze wzrostem dobrostanu i jakości życia, wpływając również korzystnie na relacje z innymi ludźmi.

Metody medytacyjne i ćwiczenia uważności, a także rozwijające (samo)współczucie są obecnie często stosowane we współczesnej psychoterapii, poradnictwie i różnych formach treningu mentalnego bez znajomości ich kontekstu, fundamentów, historycznego tła oraz ustaleń naukowych, co obniża ich jakość i efektywność.
Studia umożliwią absolwentom poznanie tego kontekstu, praktyczne przećwiczenie technik oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla klientów stosowanie tych metod w odniesieniu do różnych problemów i zaburzeń psychicznych, oraz samo-rozwoju. Poza poznaniem terapii opartych i nawiązujących do uważności i współczucia, studia wyposażą uczestników w znajomość współczesnych nurtów psychoterapii oraz dadzą zdolność do ich krytycznej oceny.
Obok wiedzy i umiejętności terapeutycznych, celem studiów jest również zapoznanie uczestników z wiedzą naukową dotyczącą uważności i zagadnień z nią związanych. Obejmuje to obok modeli psychologicznych, szerokie spektrum zagadnień począwszy od neurobiologii, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości, jak i pogranicza uważności wchodzącego w obszar psychologii pozytywnej. Z drugiej strony celem studiów jest zapoznanie uczestników z korzeniami kontemplatywnymi uważności, a zwłaszcza z podstawami psychologii buddyjskiej, która przeżywa obecnie rozkwit zainteresowania społeczności psychologów i badaczy.
Ich celem jest również solidne rozwinięcie własnej praktyki uważności, dzięki dużemu naciskowi studiów na praktyczne doświadczanie uważności oraz wsparcie w integrowaniu tego doświadczenia we własnym życiu i praktyce zawodowej. Studia w warstwie praktycznej umożliwią naukę narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności, w tym w szczególności w ramach terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w odniesieniu do różnych kontekstów i problemów klinicznych.

Program szkolenia nauczycielskiego MBCT (w skrócie MBCT-PL) w Polsce oferuje dwie ścieżki (MBCT-PL 1 i MBCT-PL 2) do uzyskania certyfikatu w zależności od stopnia zaawansowania osoby w praktyce i wiedzy dotyczącej uważności. Ścieżka dla zaawansowanych (MBCT-PL 2) ma charakter skrócony i jest otwarta dla osób będących absolwentami studiów podyplomowych pt.: „Uważność i współczucie, fundamenty, badania i psychoterapia” na Uniwersytecie SWPS lub osób posiadających ukończone szkolenie nauczycielskie w interwencji opartej na uważności. Zawiera łącznie 21 dni szkolenia, całość zmieści się w okresie 1-1,5 roku. Ścieżka tzw. regularna (MBCT-PL 1) jest poszerzona o około 1/3 w stosunku do zaawansowanej i dotyczy pozostałych chętnych osób. Zawiera łącznie 32 dni szkoleniowe w okresie 2-2,5 roku.
Udział w studiach podyplomowych skraca oraz obniża o 1/3 (w przybliżeniu) koszt regularnej (standardowej) ścieżki do zostania nauczycielem. Ponadto, przez okres trwania studiów podyplomowych absolwenci mają możliwość uzyskania doświadczenia własnego i spełnienia wymogów potrzebnych do otwarcia szkolenia nauczycielskiego.
Szkolenie jest opisane na stronie: https://www.fundacja-mindfulness.org/opis-szkolenia.

Dlaczego warto

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach oraz zdanie testów kończących bloki zajęć teoretycznych.

Czas trwania

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2018/2019.

Organizacja i tematyka zajęć

Szczegółowy program zajęć

Program studiów jest pionierski i wyjątkowy na tle dostępnych w Polsce i na świecie kursów dotyczących uważności i psychoterapii. Program został uznany jako na tyle dogłębny i pełny, iż pomyślne ukończenie studiów podyplomowych umożliwia rozpoczęcie i jednoczesne zaliczenie istotnej części blisko 3 letniego szkolenia do certyfikatu terapeuty MBCT Oksfordzkiego Centrum Uważności (OMC), dla tych osób, które będą dalej chciały kontynuować naukę. Poniżej główna lista wyróżników studiów:

 • Kadra składa się z uznanych polskich i amerykańskich praktyków i naukowców.
 • Daje solidną i wszechstronną podstawę teoretyczną, w której mieszczą się zarówno kontemplatywne podstawy, jak i zaawansowana współczesna wiedza psychologiczna oraz neuronaukowa dotycząca uważności, współczucia i dziedzin w których mają swoje zastosowanie.
 • Wiedza teoretyczna jest odpowiednio zrównoważona dużą ilością zajęć praktycznych - doświadczeniowych, które rozwijają kluczowe umiejętności związane z treningiem uważności i współczucia oraz ich wykorzystywaniem w pracy z ludźmi.
 • Ponieważ studia przygotowują do pracy z ludźmi przede wszystkim, choć nie jedynie w obrębie pomagania i psychoterapii, w programie znajdują się również zajęcia seminaryjne i warsztatowe dotyczące psychoterapii, w tym terapii 3 Fali poznawczo-behawioralnej (DBT, ACT).

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • wiedzę z zakresu modeli psychologicznych uważności i współczucia, psychologii Ja oraz współczesnych teorii świadomości;
 • wiedzę z zakresu podstaw kontemplatywnych i filozoficznych uważności i współczucia, a także ich związku z psychologią pozytywną i praktyczną etyką;
 • wiedzę na temat naukowych podstaw uważności, w tym badań poznawczych i ustaleń neuronaukowych dotyczących efektów praktykowania uważności (medytacji) u osób zdrowych oraz cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne i psychofizjologiczne (psychosomatyczne);
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowań uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie, nurtów terapeutycznych opartych na uważności (mindfulness-based therapies) oraz tego jak integrować uważność z praktyką terapeutyczną (kliniczną); Szczególny nacisk zostaje położony na terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT);
 • wiedzę dotyczącą głównych nurtów psychoterapeutycznych opartych na dowodach, ze szczególnym naciskiem na 3 falę terapii poznawczo-behawioralnej, a w ramach niej na terapie zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT);
 • podstawową wiedzę na temat psychologii pozytywnej i jej odniesienia do zjawiska i badań nad uważnością/medytacją;
 • umiejętności prowadzenia podstawowych ćwiczeń treningu uważności oraz współczucia w rozwoju osobistym i psychoterapii;
 • w tym również umiejętności stosowania technik opartych na uważności w odniesieniu do różnych specyficznych problemów klinicznych (m. in. depresji, lęku i zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania). Zaburzenia te będą omawiane na tyle szczegółowo aby dać absolwentom dodatkowo solidną dawkę ogólnej wiedzy na temat ich psychopatologii, przebiegu i leczenia;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik MBCT;
 • umiejętności podstawowe dotyczące stosowania technik terapii zaangażowania i akceptacji (ACT) oraz terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)
 • umiejętność krytycznego podejścia do nowych zjawisk w psychoterapii i ich racjonalnej oceny;
 • przede wszystkim własne pogłębione doświadczenie medytacyjne, będące fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.

  Proponowane Studia Podyplomowe będą dawać również możliwość dalszego kształcenia się celem ubiegania się o certyfikat terapeuty MBCT wydany przez Centrum Uważności przy Uniwersytecie w Oksfordzie (OMC) w ramach Mindfulness-Based Cognitive Therapy International Training in Poland, organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfulness, prowadzony przez kadrę OMC oraz polskich nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli zakwalifikować się do tego szkolenia o ile ukończą pomyślne studia podyplomowe i rozwiną własną solidną praktykę uważności. Studia te zaliczają ponad 1/3 całości szkolenia certyfikacyjnego.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia i wypełnionej ankiety rekrutacyjnej. W razie wątpliwości możliwa rozmowa rekrutacyjna. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie nauk o zdrowiu i społecznych.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dostarczenie kompletu oryginałów dokumentów.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2018/2019
(2 semestry) i w roku 2019/2020 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2018/2019
10 rat 730 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 7000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2019/2020
10 rat**
730 zł**
2 raty*
3550 zł*
1 rata 3500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 10950 zł (łącznie 15 rat po 7300 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 10650 zł (łącznie 3 raty po 3550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 10500 zł (7000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2019 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2019 roku do 05 lutego 2020 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

wiercinska.ok


Marzena Wiercińska

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
tel. 22 517 99 55 

tel: 694 44 17 46
e-mail: mwiercinska@swps.edu.pl

 

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (w skrócie: Uniwersytet SWPS). Adres siedziby: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
2. Z Uniwersytetem SWPS można skontaktować pisząc na adres e-mail swps@swps.edu.pl, dzwoniąc na numer telefonu 22 517 96 00 lub pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej.
3. Uniwersytet SWPS powołał Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres e-mail: abi@swps.edu.pl albo pisząc na adres siedziby uczelni podany wyżej, z dopiskiem „IOD”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy (wysyłanie spersonalizowanego newslettera).
5. Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie Uniwersytetu SWPS: dostawcy usług IT.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo żądać od Uniwersytetu SWPS: a) sprostowania danych; b) usunięcia danych; c) ograniczenia przetwarzania danych.
8. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo do wniesienia - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Uniwersytet SWPS).
9. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania od Uniwersytetu SWPS spersonalizowanego newslettera. Niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymywania od Uniwersytetu SWPS newslettera.