hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie) oraz osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej).

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Uważność i współczucie
Podstawy, badania i psychoterapia

 • Start rekrutacji na nowy rok akademicki: kwiecień 2018.

O studiach

"Pomimo, że uważność (mindfulness) od co najmniej dekady stała się zjawiskiem głównego nurtu psychologii, psychoterapii czy neuronauki w krajach zachodnich, a jej zastosowania wyszły już daleko po za dziedzinę zdrowia psychicznego, w Polsce jest cały czas stosunkowo mało znana i praktykowana, a dostęp do pogłębiania wiedzy w jej zakresie jest minimalny. Proponowane studia zostały tak pomyślane aby móc tę lukę uzupełnić w zakresie zarówno wiedzy, jak i umiejętności. Oferują po pierwsze możliwość rozwinięcia własnej praktyki uważności pod okiem doświadczonych nauczycieli, co jest warunkiem koniecznym aby ją poznać i wdrożyć w swoje życie zarówno w wymiarze zawodowym (terapeuci, psycholodzy, lekarze, nauczyciele itd.) jak i osobistym. Po drugie, oferują unikatową możliwość nabycia wiedzy i umiejętności w szerokim spektrum zagadnień teoretycznych i praktycznych powiązanych z uważnością i współczuciem, ze szczególnym akcentem na praktykę psychoterapeutyczną. Ambicją tego programu studiów jest bowiem to, aby dać solidne podstawy ogólne - psychologiczne, neuronaukowe i kontemplatywne uważności, a nie traktować jej powierzchownie, jako tylko „narzędzie" służące samorozwojowi lub pomaganiu. Temu poszerzonemu celowi służy również współpraca z amerykańskim Institute for Mindfulness and Psychotherapy, którego członkowie znajdą się w kadrze szkolącej.
Jeżeli zatem:
- chcesz wzbogacić swoje życie, uczynić je pełniejszym i bardziej zrównoważonym;
- chcesz poznać praktycznie i teoretycznie uważność;
- pragniesz nauczyć się metod opartych na uważności i współczuciu aby wzbogacić swoją praktykę zawodową (kliniczną, terapeutyczną, pedagogiczną bądź inną pracę z ludźmi bądź dla ludzi) te studia są dla Ciebie."

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.holasnsp 647dr Paweł Holas
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

adresatem programu są psychoterapeuci, psychologowie, psychiatrzy i lekarze innych specjalności, pracownicy społeczni i trenerzy osobiści (coachowie), którzy chcą poszerzyć swój warsztat o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dotyczące uważności i współczucia oraz ich aplikacji w psychoterapii i w rozwoju osobistym. Osoby zainteresowane praktyką uważności, jej podstawami kontemplatywnymi i psychologicznymi, badaniami naukowymi (w tym neuronauką i ustaleniami psychologii poznawczej); psychologią Ja; teoriami świadomości oraz szerzej psychoterapią w tym głównie trzecią falą psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pograniczami uważności - psychologią pozytywną.
Dla psychoterapeutów i klinicystów studium może stanowić cenne źródło wiedzy na temat rozwijania i zastosowań uważności oraz tego w jaki sposób włączać ją do praktyki klinicznej w różnych problemach psychicznych i psychosomatycznych. Dla wszystkich zainteresowanych może stanowić źródło wiedzy o kontemplatywnych fundamentach uważności, korzyściach dla zdrowia wynikających z jej rozwijania oraz wynikach badań neuroobrazowych i klinicznych nad jej efektami.
Jednym z kluczowych elementów programu studiów jest samo-doświadczanie, czyli praktykowanie uważności w ramach różnych przedmiotów w tym zwłaszcza warsztatowym - treningowi uważności. W związku z tym studium da szansę na doświadczeniowe poznanie efektów treningu uważności oraz da umiejętności i wskazówki jak praktykować i uczyć mindfulness, aby rozwijać zdolność do pełniejszego, zdrowszego i bardziej świadomego życia.

Cel

zbudowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstaw psychologicznych i kontemplatywnych uważności, a także sposobów rozwijania i zastosowań klinicznych uważności i współczucia oraz metod psychoterapeutycznych na nich opartych.
Terapie oparte na uważności, akceptacji i współczuciu, w skrócie – MBT (mindfulness-based therapies) mimo, że stosunkowo nowe bo rozwijane od lat 90 tych XX wieku, stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych naukowo metod psychoterapii. Ostatnia meta-analiza (Khoury i in. 2013) obejmująca aż 209 badań, łącznie ponad 12 tysięcy osób, wykazała, że MBT są skuteczne w rozmaitych problemach psychicznych.
Metody medytacyjne i ćwiczenia uważności, a także rozwijające (samo)współczucie są obecnie dość często stosowane we współczesnej psychoterapii, poradnictwie i różnych formach treningu mentalnego bez znajomości ich kontekstu, fundamentów, historycznego tła oraz ustaleń naukowych. Studium umożliwi uczestnikom poznanie tego kontekstu, ich praktyczne przećwiczenie oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy o świadome, etyczne i bezpieczne dla pacjentów i klientów stosowanie tych metod w odniesieniu do różnych problemów psychicznych i samo-rozwoju. Poza poznaniem terapii opartych i nawiązujących do uważności i współczucia, studium wyposaży uczestników w znajomość współczesnych nurtów psychoterapii oraz da zdolność do ich krytycznej oceny.
Obok wiedzy i umiejętności terapeutycznych, celem studium jest również zapoznanie uczestników z wiedzą naukową dotyczącą uważności i zagadnień z nią związanych. Obejmuje to obok modeli psychologicznych szerokie spektrum zagadnień począwszy od neurobiologii, psychologii Ja, współczesnych teorii świadomości, jak i pogranicza uważności wchodzącego w obszar psychologii pozytywnej. Z drugiej strony celem studium jest zapoznanie uczestników z korzeniami kontemplatywnymi uważności, a zwłaszcza z podstawami psychologii buddyjskiej, która przeżywa obecnie rozkwit zainteresowania społeczności psychologów i badaczy.
Wreszcie celem studium jest również to aby uczestnicy poprzez udział w zajęciach warsztatowych - treningu uważności i własną praktykę medytacyjną mogli osobiście doświadczyć uważności i jej efektów. Dalej, program jest tak pomyślany, aby wspomóc ich w integrowaniu tego doświadczenia we własnym życiu i praktyce zawodowej (głównie terapeutycznej).
Studium w warstwie praktycznej umożliwi naukę narzędzi i metod stosowanych w różnych formach terapii opartych na uważności i nauczy podstaw umiejętności aplikacji tych narzędzi w różnych konkretnych problemach klinicznych.

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach oraz zdanie testów kończących bloki zajęć teoretycznych.

Czas trwania

trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

program obejmuje 290 godzin zajęć dydaktycznych i trwa trzy semestry. Zajęcia odbywają się w formie interaktywnych wykładów, seminariów i warsztatów. W programie planowany jest także udział ekspertów zagranicznych (USA) zajmujących się uważnością w psychoterapii.

Zakres wiedzy i umiejętności rozwijane podczas omawianych studiów podyplomowych obejmują:

 • wiedzę z zakresu modeli psychologicznych uważności i współczucia, psychologii Ja oraz współczesnych teorii świadomości;
 • wiedzę z zakresu podstaw kontemplatywnych i filozoficznych uważności i współczucia, a także ich związku z psychologią pozytywną i praktyczną etyką;
 • wiedzę na temat naukowych podstaw uważności, w tym badań poznawczych i ustaleń neuronaukowych dotyczących efektów praktykowania uważności (medytacji) u osób zdrowych oraz cierpiących na różnego typu zaburzenia psychiczne i psychofizjologiczne (psychosomatyczne);
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zastosowań uważności i współczucia w psychoterapii i szerzej w medycynie, nurtów terapeutycznych opartych na uważności (mindfulness-based therapies) oraz tego jak integrować uważność z praktyką terapeutyczną (kliniczną);
 • wiedzę dotyczącą głównych nurtów psychoterapeutycznych opartych na dowodach, ze szczególnym naciskiem na 3 falę terapii poznawczo-behawioralnej;
 • podstawową wiedzę na temat psychologii pozytywnej i jej odniesienia do zjawiska i badań nad uważnością/medytacją;
 • umiejętności prowadzenia podstawowych ćwiczeń treningu mindfulness;
 • umiejętność stosowania podstawowych metod treningu uważności i współczucia w rozwoju osobistym i psychoterapii. W tym również umiejętności stosowania technik opartych na uważności w odniesieniu do różnych specyficznych problemów klinicznych (m. in. depresji, lęku i zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania). Zaburzenia te będą omawiane na tyle szczegółowo aby dać absolwentom dodatkowo solidną dawkę ogólnej wiedzy na temat ich psychopatologii, przebiegu i leczenia;
 • umiejętność krytycznego podejścia do nowych zjawisk w psychoterapii i ich racjonalnej oceny;
 • przede wszystkim własne pogłębione doświadczenie medytacyjne, będące fundamentem stosowania uważności w praktyce zawodowej i klinicznej.

  Proponowane studia podyplomowe będą także ścieżką umożliwiają ubieganie się o międzynarodowy certyfikat Mindfulness and Psychotherapy wydawany przez amerykański Instytut Medytacji i Psychoterapii, którego kadra – Paul Fulton i Andrew Olendzky - będą również wykładowcami na proponowanych studiach podyplomowych. Będą się o niego mogli ubiegać absolwenci tych studiów o wykształceniu związanym z ochroną zdrowia i psychologią, którzy wykażą się jednocześnie solidną własną praktyką uważności.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018
(2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku 2017/2018
10 rat 730 zł
2 raty 3550 zł
1 rata 7000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
730 zł**
2 raty*
3550 zł*
1 rata 3500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 10950 zł (łącznie 15 rat po 7300 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 10650 zł (łącznie 3 raty po 3550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 10500 zł (7000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 3500 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną można uiścić w kasie czynnej:

poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

sikora.ok

Koordynator kierunku

Maria Sikora
tel. 22 517 99 16
e-mail: msikora@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj