logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Negocjacje i mediacje
w organizacjach i biznesie

 • Rekrutacja trwa.
  ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE ONLINE LUB W FORMIE HYBRYDOWEJ (ONLINE LUB OFFLINE).

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego-sądowego oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom zajęć niezbędnej wiedzy i wyćwiczenie umiejętności praktycznych, prowadzenia mediacji, negocjacji, a także gamy umiejętności interpersonalnych, przydatnych podczas rozwiązywania konfliktów. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w organizacjach oraz mediacji sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych. 

Dlaczego warto?

Prezentowane w sferze publicznej zachowania ludzi pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że mediatorzy i negocjatorzy powinni stanowić jedną z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Widoczny brak umiejętności komunikacyjnych, brak panowania nad emocjami, rodzą kolejne konflikty. Często drobne przyczyny prowadzą do rozwoju i eskalacji sporu, który szybko swój finał odnajduje w sądzie. Powszechnym oczekiwaniem jest rozwiązanie konfliktu „czyimiś rękami". Wynika ono z nieświadomości innych metod rozwiązywania sporów i ich zalet.
Studia „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie", dedykujemy osobom, które dostrzegają problemy wynikające z konfliktów i poprzez rozwój swoich kompetencji pragną im zapobiegać.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy biznesu i organizacji oraz prawnicy - specjaliści zawodowi lub naukowi w swoich dziedzinach.
Od początku 2016 roku, sądy mają obowiązek informować strony sporu o możliwości mediacji i korzyściach zeń płynących. W przypadku sporów gospodarczych to przede wszystkim korzyści finansowe i oszczędność czasu, w prawie pracy lub cywilnym to także możliwość zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych konsekwencji prawnych.
Tworzy się zatem olbrzymie zapotrzebowanie na usługi mediacyjne, a im wcześniej mediator nabędzie odpowiednie wykształcenie i rozpocznie działalność, tym większa jego szansa na stałe wykonywanie tego, jakże potrzebnego społecznie i jednocześnie opłacalnego materialnie, zawodu.
Program studiów zawiera akredytowany moduł zgodny z licencjonowanym programem w standardach Vocational Competence „Akademii Bliżej". Dlatego, oprócz dyplomu ukończenia studiów, absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji oraz - po zdaniu egzaminu końcowego studiów – możliwość ubiegania się o wpis na listę rekomendowanych mediatorów stałych, zgłaszaną do sądów na terenie kraju, prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.
Uczestnicy mogą również przystąpić do akredytacji zewnętrznej VCC w zawodzie mediatora, potwierdzającej kompetencje zawodowe, zgodnie ze standardami Vocational Competence Certificate (standard uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zapisany w Rejestrze Usług Rozwojowych) – egzamin dodatkowo płatny.

Warunki zaliczenia

Uzyskanie przynajmniej 60% punktów z testu wiedzy z większości zajęć (z pominięciem części zajęć z prawa, gdzie warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadania podczas zajęć) oraz obecność na min. 83% zajęć.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów.

 • Wprowadzenie do konfliktów społecznych (9 godz.)
 • Konflikty – podłoże, dynamika (6 godz.)
 • Patologie w zachowaniach organizacyjnych a geneza konfliktów w organizacji (9 godz.)
 • Wpływ środowiskowy a powstawanie i przebieg konfliktów (6 godz.)
 • Negocjacje i dodatkowe metody rozwiązywania konfliktów (20 godz.)
 • Psychologia wpływu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów (10 godz.)
 • Perswazja w służbie rozwiązywania konfliktów (10 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych (10 godz.)
 • Opór psychologiczny stron konfliktu i jego przełamywanie podczas negocjacji lub mediacji (10 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji (10 godz.)
 • Monolog mediatora (4 godz.)
 • Techniki mediacji (9 godz.)
 • Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.)
 • Sytuacje trudne w mediacjach (12 godz.)
 • Etyka w pracy mediatora (3 godz.)
 • Uwarunkowania mediacji w prawie gospodarczym (10 godz.)
 • Trening mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych (10 godz.)
 • Podstawy prawa cywilnego dla mediatorów oraz wybrane zagadnienia mediacji cywilnych (20 godz.)

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Emlia Wiktor 2

Emilia Wiktor
absolwentka Uniwersytetu SWPS, zawodowo związana z działem personalnym, po studiach z zakresu negocjacji i mediacji - mediator w sporach pracowniczych

"Studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie dostarczyły mi nie tylko wiedzy teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej do samodzielnego rozwiązywania konfliktów ale istotnie wpłynęły na sposób funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej oraz prywatnej. Szeroki zakres wiedzy psychologicznej przekazany w profesjonalny a zarazem dostępny sposób pozwala mi lepiej rozumieć ludzkie zachowania oraz odpowiednio na nie reagować. Dzięki temu pewnie podejmuję się trudnych zadań i projektów oraz osiągam duże lepsze wyniki przy zdecydowanie mniejszym koszcie emocjonalnym.
Na szczególną uwagę zasługuje również otwarta postawa wykładowców oraz opiekunów dydaktycznych kierunku, którzy dzięki umiejętności dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do oczekiwań grupy, potrafili w pełni zaangażować uczestników studiów a także zbudować atmosferę ułatwiającą przyswajanie oraz dzielenie się niezwykle praktyczną wiedzą.
Studia na Uniwersytecie SWPS cenię również za możliwość poznania inspirujących osób wśród kadry prowadzącej zajęcia oraz uczestników".

paulina strychalska

Paulina Strychalska
prawnik, specjalista do spraw zasobów ludzkich i rekrutacji

"Studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie były dla mnie szansą pogłębienia wiedzy na temat komunikacji, nie tylko w miejscu pracy i biznesie, ale także w codziennych kontaktach z ludźmi. Dzięki warsztatowej formie zajęć każdy uczestnik mógł praktycznie wykorzystać wiedzę, konfrontując się z kolegami z grupy i profesjonalnymi trenerami. Program studiów opiera się także na zagadnieniach teoretycznych z zakresu prawa i psychologii, które w pracy mediatora i negocjatora są szczególnie istotne.
Uważam, że studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką konfliktu i komunikacji. Przede wszystkim polecam zajęcia przyszłym mediatorom, negocjatorom, pracownikom działów personalnych i przedstawicielom zawodów prawniczych".

mateusz walczak

Mateusz Walczak
absolwent kierunku, specjalista ds. komunikacji i projektów HR

"Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie”, które ukończyłem w roku akademickim 2018/2019, były dla mnie bogatą dawką wiedzy o konflikcie, umiejętności jego rozwiązywania, komunikacji interpersonalnej oraz poznania technik negocjacyjnych.
W swojej pracy, na co dzień, zajmuję się dużymi oraz małymi projektami na relacjach Firma - Pracownik - Wykonawca. Potrzeby i interesy, jakie posiada każda ze stron są często określone dopiero w konflikcie i rzadko zdarza się, że pokrywają się w codziennym życiu. Kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS nauczył mnie słuchania, otwartych rozmów o konstruktywnym podejściu do szukania rozwiązań i negocjowania warunków z podejściem WIN - WIN.
Sami wykładowcy przekazywali wiedzę i popierali ją przykładami z własnego życia. Dało mi to jeszcze lepszą perspektywę na moc łagodzenia konfliktu oraz negocjacji miedzy stronami. Obecnie mogę powiedzieć, że podczas dużej ilości symulacji, wypracowałem umiejętności konstruktywnego patrzenia na konflikt i miękkiego podejścia do człowieka.
Dokonując wyboru studiów podyplomowych kierowałem się również opiniami absolwentów, którzy na co dzień prowadzą już mediacje w swojej pracy. Kiedy pytałem co jest ważne na takich studiach, wszyscy odpowiadali że przeważająca ilość zajęć praktycznych, a mogę powiedzieć że otrzymałem to w 100% kończąc właśnie ten kierunek na Uniwersytecie SWPS".

katarzyna tadajewska

Katarzyna Tadajewska
absolwentka kierunku

"Studia podyplomowe „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie”, w roku akademickim 2018/2019 były dla mnie niesamowicie ciekawą przygodą. Miałam możliwość zgłębiać wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji, konfliktu czy oporu ale także mediacji, a przy tym poznać wiele inspirujący osób, tak wspaniałych wykładowców, jak również samych uczestników studiów.
Bardzo cenię sobie, że studia te dały mi pakiet nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również okazję, by w praktyce wypróbować to, czego się nauczyłam, trenować nabyte umiejętności i rozwijać wiedzę w dziedzinach przydatnych mi na co dzień w pracy. Jako radca prawny w dużej korporacji niejednokrotnie mogę wykorzystywać techniki negocjacyjne czy zasady komunikacji mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska oraz osiągnięcie porozumienia po każdej ze stron.
Cieszę się, że zajęcia prowadzili z nami głównie praktycy w wykładanych czy trenowanych dziedzinach, gdyż dzięki temu mogliśmy dowiedzieć się, jak to, co nam przekazują, funkcjonuje w rzeczywistości, np. z jakim problemami w pracy mediatora możemy się spotkać czy jak wyglądają negocjacje ze związkami zawodowymi.
Dużym plusem studiów było uzyskanie certyfikatu i rekomendacji na mediatora, oczywiście po zdanym egzaminie, dzięki czemu bez problemu można było uzyskać wpis na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym".

katarzyna tadajewska

Iwona Rudnicka – Hrynyszyn
absolwentka kierunku, mediator sądowy

"O tym, że dialog, rozmowa, porozumienie jest najlepszym sposobem na rozwiązywanie trudnych sytuacji wiedziałam od zawsze. Do tego, że chcę nauczyć się mediować i negocjować przekonywałam się stopniowo po kolejnych kursach i krótkich szkoleniach, które nie dawały kompleksowej wiedzy i umiejętności. Szukałam zatem uczelni, gdzie mogłabym rozwinąć swoje zainteresowania. Wybierając studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu dokonałam najlepszego wyboru, nie zawiodłam się, uczelnia spełniła moje oczekiwania. Zakres przekazanej wiedzy - obszerny i kompleksowy. Doświadczenie wykładowców, a przede wszystkim podejście do słuchaczy, na bardzo wysokim poziomie. Życzliwy stosunek, otwartość, które pomogły nam się przełamać podczas ćwiczeń oraz humor powodowały, że intensywny tok studiów nie był uciążliwy. To był dobry czas, ciekawych doświadczeń, nie bez znaczenia było również to, że trafiłam na wspaniałych ludzi. Stworzyliśmy silny zespół i po roku czasu zdecydowanie zaprzyjaźniliśmy się ze sobą, w dalszym ciągu utrzymujemy kontakt. Wiedza, którą zdobyłam jest mi bardzo przydatna zarówno w pracy jak i w życiu osobistym, bo wszędzie mam kontakt z ludźmi, a teraz łatwiej jest mi z nimi rozmawiać i rozumieć ich potrzeby ".

Monika Kaznocha
radca prawny

"Podyplomowe studia z mediacji i negocjacji w organizacji i biznesie były dla mnie, jako radcy prawnego, szczególne wartościowe ze względu na możliwość poznania i uświadomienia sobie psychologicznych aspektów powstawania konfliktów, a także metod i technik rozwiązywania sporów.
W pracy zawodowej, często spotykam się ze sporami, które w głównej mierze biorą swój początek w braku umiejętności komunikacyjnych, nieumiejętności identyfikowania i nazywania emocji, czy wyrażania potrzeb. Podobało mi się, że wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów koncentrowały się właśnie na aspekcie komunikacji i to nie tylko w teorii, ale także w praktyce.
Dużą wartość miały dla mnie także zajęcia z wywierania wpływu społecznego i roli perswazji w rozwiązywaniu konfliktów. Zajęcia teoretyczne połączone z praktycznymi przykładami i zaangażowanie całej grupy w ciekawe zadania i ćwiczenia pomogły w lepszym zrozumieniu mechanizmów mających wpływ na powstawanie, ale także rozwiązywanie konfliktów.
Interesujące zajęcia, profesjonalni wykładowcy posiadający duże doświadczenie praktyczne – zdecydowanie polecam, nie tylko przyszłym mediatorom".

Daria Kaźmierczak

"Bardzo polecam studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji na Uniwersytecie SWPS. Podobał mi się bogaty zakres tematyczny tego kierunku i ciekawy charakter prowadzenia zajęć w formie warsztatów. Dużym atutem był wysoki poziom wiedzy prowadzących zajęcia i umiejętność ciekawego jej przekazywania, a także otwartość na dyskusje i doradzanie w trudnych kwestiach. Wiedzę i umiejętności, które zdobyłam na studiach mogę wykorzystywać w pracy jak i w życiu prywatnym".

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. prowadzi kolejną edycję projektu „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – III EDYCJA”.
Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • pracodawcy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracownicy w zakresie programów outplacementowych, przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem w zakresie programów outplacementowych,
 • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących Pracownika.
 • osoby odchodzące z rolnictwa zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2021 - czerwiec 2023. Możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 7 tys. zł. Studia podyplomowe mogą trwać́ maksymalnie do 30 czerwca 2023 r. Więcej szczegółów na stronie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.: https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 680 zł
2 raty 3150 zł
1 rata 5900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Koordynator 

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
soboty w weekendy zjazdowe: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.