logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów.

Kontakt

Wrocław, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Negocjacje i mediacje
w organizacjach i biznesie

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikami merytorycznymi kierunku są dr Jarosław KulbatCezary Radomski

Adresaci

Studia podyplomowe skierowane są do prawników, psychologów, menedżerów i pracowników HR, właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pracowników pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i instytucjach oraz przyszłych mediatorów, którzy chcą uzyskać status mediatora stałego-sądowego oraz dla innych osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę lub zyskać dodatkowe kompetencje zawodowe.

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom zajęć niezbędnej wiedzy i wyćwiczenie umiejętności praktycznych, prowadzenia mediacji, negocjacji, a także gamy umiejętności interpersonalnych, przydatnych podczas rozwiązywania konfliktów. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, podejmowania decyzji, negocjacji, mediacji, prawa oraz praktyki biznesowej, dotyczące przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia negocjacji i mediacji w organizacjach oraz mediacji sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych.

Dlaczego warto?

Prezentowane w sferze publicznej zachowania ludzi pozwalają zaryzykować stwierdzenie, że mediatorzy i negocjatorzy powinni stanowić jedną z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce. Widoczny brak umiejętności komunikacyjnych, brak panowania nad emocjami, rodzą kolejne konflikty. Często drobne przyczyny prowadzą do rozwoju i eskalacji sporu, który szybko swój finał odnajduje w sądzie. Powszechnym oczekiwaniem jest rozwiązanie konfliktu „czyimiś rękami". Wynika ono z nieświadomości innych metod rozwiązywania sporów i ich zalet.
Studia „Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie", dedykujemy osobom, które dostrzegają problemy wynikające z konfliktów i poprzez rozwój swoich kompetencji pragną im zapobiegać.
Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy biznesu i organizacji oraz prawnicy - specjaliści zawodowi lub naukowi w swoich dziedzinach.
Od początku 2016 roku, sądy mają obowiązek informować strony sporu o możliwości mediacji i korzyściach zeń płynących. W przypadku sporów gospodarczych to przede wszystkim korzyści finansowe i oszczędność czasu, w prawie pracy lub cywilnym to także możliwość zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych konsekwencji prawnych.
Tworzy się zatem olbrzymie zapotrzebowanie na usługi mediacyjne, a im wcześniej mediator nabędzie odpowiednie wykształcenie i rozpocznie działalność, tym większa jego szansa na stałe wykonywanie tego, jakże potrzebnego społecznie i jednocześnie opłacalnego materialnie, zawodu.
Program studiów zawiera akredytowany moduł zgodny z licencjonowanym programem w standardach Vocational Competence „Akademii Bliżej". Dlatego, oprócz dyplomu ukończenia studiów, absolwenci otrzymają certyfikat ukończenia Szkoły Mediacji oraz - po zdaniu egzaminu końcowego studiów – możliwość ubiegania się o wpis na listę rekomendowanych mediatorów stałych, zgłaszaną do sądów na terenie kraju, prowadzoną przez Ośrodek Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia.
Uczestnicy mogą również przystąpić do akredytacji zewnętrzenej VCC w zawodzie mediatora, potwierdzajacej kompetencje zawodowe, zgodnie ze standardami Vocational Competence Certeficate (standard uznawany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zapisany w Rejestrze Usług Rozwojowych) – egzamin dodatkowo płatny 860 złotych.

Warunki zaliczenia

Test wiedzy z zajęć, obecność na 80% zajęć, wykonanie zadań na zajęciach.

Organizacja nauki

Zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, czyli w sobotę i niedzielę. Zjazdy będą realizowane średnio co 2-3 tygodnie. Studia prowadzone będą w Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz w salach konferencyjnych poza siedzibą Uczelni.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

 • Wprowadzenie do konfliktów społecznych (9 godz.)
 • Konflikty – podłoże, dynamika (6 godz.)
 • Patologie w zachowaniach organizacyjnych a geneza konfliktów w organizacji (9 godz.)
 • Wpływ środowiskowy a powstawanie i przebieg konfliktów (6 godz.)
 • Podejmowanie decyzji i ocena ryzyka w biznesie (10 godz.)
 • Negocjacje i inne metody rozwiązywania konfliktów (20 godz.)
 • Psychologia wpływu społecznego w rozwiązywaniu konfliktów (10 godz.)
 • Perswazja w służbie rozwiązywania konfliktów (10 godz.)
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach pracowniczych (12 godz.)
 • Opór psychologiczny stron konfliktu i jego przełamywanie podczas negocjacji lub mediacji (10 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji (10 godz.)
 • Monolog mediatora (4 godz.)
 • Techniki mediacji (9 godz.)
 • Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.)
 • Sytuacje trudne w mediacjach (12 godz.)
 • Etyka w pracy mediatora (3 godz.)
 • Kontekst prawny mediacji (4 godz.)
 • Uwarunkowania mediacji w prawie pracy ( 4 godz.)
 • Uwarunkowania mediacji w prawie gospodarczym (10 godz.)
 • Trening mediacji w sprawach gospodarczych i pracowniczych (10 godz.)

Miejsce odbywania zajęć

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego 30b oraz sale konferencyjne poza siedzibą Uczelni.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekomendacje

Emlia Wiktor 2

Emilia Wiktor
absolwentka Uniwersytetu SWPS, zawodowo związana z działem personalnym, po studiach z zakresu negocjacji i mediacji - mediator w sporach pracowniczych

"Studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie dostarczyły mi nie tylko wiedzy teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej do samodzielnego rozwiązywania konfliktów ale istotnie wpłynęły na sposób funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej oraz prywatnej. Szeroki zakres wiedzy psychologicznej przekazany w profesjonalny a zarazem dostępny sposób pozwala mi lepiej rozumieć ludzkie zachowania oraz odpowiednio na nie reagować. Dzięki temu pewnie podejmuję się trudnych zadań i projektów oraz osiągam duże lepsze wyniki przy zdecydowanie mniejszym koszcie emocjonalnym.
Na szczególną uwagę zasługuje również otwarta postawa wykładowców oraz opiekunów dydaktycznych kierunku, którzy dzięki umiejętności dostosowania sposobu prowadzenia zajęć do oczekiwań grupy, potrafili w pełni zaangażować uczestników studiów a także zbudować atmosferę ułatwiającą przyswajanie oraz dzielenie się niezwykle praktyczną wiedzą.
Studia na Uniwersytecie SWPS cenię również za możliwość poznania inspirujących osób wśród kadry prowadzącej zajęcia oraz uczestników".

paulina strychalska

Paulina Strychalska
prawnik, specjalista do spraw zasobów ludzkich i rekrutacji

"Studia podyplomowe Negocjacje i mediacje w organizacjach i biznesie były dla mnie szansą pogłębienia wiedzy na temat komunikacji, nie tylko w miejscu pracy i biznesie, ale także w codziennych kontaktach z ludźmi. Dzięki warsztatowej formie zajęć każdy uczestnik mógł praktycznie wykorzystać wiedzę, konfrontując się z kolegami z grupy i profesjonalnymi trenerami. Program studiów opiera się także na zagadnieniach teoretycznych z zakresu prawa i psychologii, które w pracy mediatora i negocjatora są szczególnie istotne.
Uważam, że studia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką konfliktu i komunikacji. Przede wszystkim polecam zajęcia przyszłym mediatorom, negocjatorom, pracownikom działów personalnych i przedstawicielom zawodów prawniczych".

Monika Kaznocha
radca prawny

"Podyplomowe studia z mediacji i negocjacji w organizacji i biznesie były dla mnie, jako radcy prawnego, szczególne wartościowe ze względu na możliwość poznania i uświadomienia sobie psychologicznych aspektów powstawania konfliktów, a także metod i technik rozwiązywania sporów.
W pracy zawodowej, często spotykam się ze sporami, które w głównej mierze biorą swój początek w braku umiejętności komunikacyjnych, nieumiejętności identyfikowania i nazywania emocji, czy wyrażania potrzeb. Podobało mi się, że wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów koncentrowały się właśnie na aspekcie komunikacji i to nie tylko w teorii, ale także w praktyce.
Dużą wartość miały dla mnie także zajęcia z wywierania wpływu społecznego i roli perswazji w rozwiązywaniu konfliktów. Zajęcia teoretyczne połączone z praktycznymi przykładami i zaangażowanie całej grupy w ciekawe zadania i ćwiczenia pomogły w lepszym zrozumieniu mechanizmów mających wpływ na powstawanie, ale także rozwiązywanie konfliktów.
Interesujące zajęcia, profesjonalni wykładowcy posiadający duże doświadczenie praktyczne – zdecydowanie polecam, nie tylko przyszłym mediatorom".

Daria Kaźmierczak

"Bardzo polecam studia podyplomowe z zakresu Negocjacji i Mediacji na Uniwersytecie SWPS. Podobał mi się bogaty zakres tematyczny tego kierunku i ciekawy charakter prowadzenia zajęć w formie warsztatów. Dużym atutem był wysoki poziom wiedzy prowadzących zajęcia i umiejętność ciekawego jej przekazywania, a także otwartość na dyskusje i doradzanie w trudnych kwestiach. Wiedzę i umiejętności, które zdobyłam na studiach mogę wykorzystywać w pracy jak i w życiu prywatnym".

Rekrutacja

Telefon informacyjny dla kandydatów: +48 71 750 72 79, 71 750 72 77.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30b, w pok. 32.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 610 zł
2 raty 2925 zł
1 rata 5600 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Złóż komplet dokumentów do 30 czerwca 2018 roku, a otrzymasz 300 zł zniżki w czesnym. Zniżka nie obowiązuje na następujących kierunkach studiów podyplomowych:

 • Psychodietetyka,
 • Psychologia Transportu z Elementami Psychodiagnostyki,
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej,
 • User Experience Design

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 20 1750 1312 1330 0000 0005 3045 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ola

Koordynator kierunku

Aleksandra Sajewicz
tel. 71 750 72 79
e-mail: podyplomowe.wroclaw@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - biuro nieczynne
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
soboty zjazdowe: 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.