logo uswps nazwa 3

Poznań

Co się z nami dzieje, kiedy życie traci sens i nie jest takie jak byśmy chcieli? Czy osobowość wpływa na nasze poczucie satysfakcji z życia? W jaki sposób nadać idei sens działania? Czy duchowość i religijność może mieć związek ze szczęściem? Jak być odważnym w działaniu i mądrze przechodzić przez niepowodzenia? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź podczas wykładów i warsztatów w ramach III edycji Tygla, który w tym roku poświęcony jest wartościom i sensowi życia. Wydarzenie jest organizowane z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Już 7 października zapraszamy na konferencję z udziałem psychologów, trenerów biznesu i rozwoju osobistego. A od 9 do 11 października odbywać się będą bezpłatne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Psychoterapii i Treningu Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytet SWPS w Poznaniu. Rekrutacja na wydarzenie jest zakończona!

Dążenie do przyjemności i osiągnieć, do których zachęca i które umożliwia współczesny świat, pozostawia nas nadal bez odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania. Viktor E. Frankl powiedział, że tylko ten człowiek tak bardzo nastawia się na samourzeczywistnienie, który już raz chybił w narzuceniu sensu życiu. Zdezorientowani próżnymi obietnicami szczęścia, które oferuje konsumpcjonizm stawiamy więc pytania o sens coraz odważniej. Jeśli przyjmiemy, że życie swojego sensu stracić nie może, to stajemy przed bardzo obiecującą perspektywą. Bo oto okazuje się, że możliwość sensu kryje się we wszystkim, co nam się przydarza. 
Tygiel sensu i wartości to przestrzeń dla tych, którzy szukają inspiracji w budowaniu swojej wewnętrznej odwagi do poszukiwania sensu. 

7 października podczas konferencji, znakomici mówcy w lekkim, popularno-naukowym stylu wprowadzą nas w świat swoich odkryć i przeżywania pracy oraz codzienności z poczuciem sensu. Dotkniemy sfer, których w tym kontekście dotykają psychologowie, ludzie biznesu i specjaliści od rozwoju osobistego.

 

Konferencja - 7 października 2017 r., sala N303

10.00-10.15 – otwarcie konferencji

Sesja I „Sens Życia i Wartości”

10.15-11.00 – wykład

11.05-11.35 – wykład

11.40-12.10 – wykład

12.15-13.00 – przerwa

Sesja II „Wartości i sens w biznesie, przywództwie i rozwoju osobistym”

13.00-13.50 – wykład

13.55-14.45 – wykład

14.50-15.40 – wykład

 WARSZTATY - 9 października

17.00 – warsztat dla osób dorosłych (powyżej 18 lat), sala 406

17.00 – warsztat dla dzieci i młodzieży (7-15 lat), sala gimnastyczna

 WARSZTATY - 10 października

17.00 – warsztat dla osób dorosłych (powyżej 18 lat), sala 312

17.00 – warsztat dla osób w wieku 16-25 lat, sala 406

WARSZTATY - 11 października

17.00 – warsztat dla osób dorosłych (powyżej 20 lat), sala 406

17.00 – warsztat dla dzieci (6-9 lat), sala 312

Wykłady

Co się dzieje, kiedy życie traci sens?

Sens życia jest istotną potrzebą wśród wszystkich potrzeb ludzkich. Jeśli już mówić o nim w terminach potrzeb, to raczej należy mówić o „potrzebie potrzeb”. Wszelka potrzeba, jeśli zaistnieje w życiu ludzkim w sposób naturalny – ma możliwość spełniania się w kontekście i na poziomie wydajności i możliwości swego zaistnienia, tj. konkretnego ludzkiego życia. 

Doświadczenie poczucia sensu życia należy do głębokich doznań egzystencyjnych, tj. życiowo ważnych, które motywują życie i każde nasze działanie. Poczucie sensu życia nieodłącznie jest związane z realizacją wartości, które domagają się przeżywania, spełniania i reflektowania. Na przeciągu naszego życia wartości dopełniają się, korygują się i dojrzewają. Poziom realizowania i jakość wartości jest wskaźnikiem integracji, dojrzałości i wolności człowieka.

Potrzeba „poczucia sensu życia” przejawia się w szczególności w sytuacjach trudnych, cierpienia, choroby lub zagrożenia utraty czegoś istotnego w życiu. 
Wystąpienie ma na celu przybliżenie istoty i znaczenia poczucia sensu życia dla naszego rozwoju i funkcjonowania oraz analizę skutków jego utraty. Jest próbą odpowiedzi na pytanie co się dzieje, kiedy braknie podstawowej życiowej motywacji oraz sensu jakichkolwiek działań: „Czy ktoś wie, jak to jest, gdy przed sobą już nic się nie widzi”.

ks popielski

Prof. dr hab. DDR hc., ks. Kazimierz Popielski

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, logoterapeuta i noo-psychoterapeuta. Kontynuator idei twórcy III wiedeńskiego kierunku w psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla. Przyjaciel V.E.Frankla i współtwórca tego kierunku. Doktor honoris Causa Trnavskiego Uniwersytetu (2001) (Słowacja) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW, Warszawa). Laureat nagrody miasta Wiednia im V.E.Frankla (2001) za całokształt rozwoju kierunku logoterapeutycznego. Specjalizuje się w dziedzinie noo-psychosomatyki oraz psychologii wartości, terapii nerwic oraz problematyce egzystencjalnej. Autor licznych artykułów naukowych oraz czterech testów psychologicznych. Do jego najważniejszych publikacji książkowych należą: Człowiek - pytanie otwarte (1987, autor i red.), Noetyczny wymiar osobowości (1994), Człowiek – Wartości – Sens (1996, autor i red.), K psychológii osobného subjektu (2001, autor i red.), Psychologia egzystencji – wartości dla życia (2008, autor i red.). 

lilia suchocka

Dr Lilia Suchocka

psycholog, logoterapauta, trener i terapeuta EEG Biofedback, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL (Lublin). Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie zagadnień z psychologii zdrowia i psychologii egzystencjalnej: logoterapii i noo-psychoterapii, psychologia bólu i cierpienia. Autorka książek pt. Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej (2007), Psychologia bólu (2008), Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i chorobie (2011) oraz wielu artykułów naukowych. Laureatka nagrody miasta Wiednia im. V.E.Frankla (2008) dla młodych naukowców za książkę o psychologii cierpienia.

Osobowość i wartości a dobrostan i poczucie sensu życia, czyli o tym, jakim trzeba być, żeby być szczęśliwym

Wykład poruszy problematykę relacji występujących pomiędzy cechami i metacechami osobowości oraz preferencjami różnych wartości a poziomem dobrostanu psychicznego i poczuciem sensu życia. Omówione zostaną wyniki najnowszych badań z tego zakresu, w tym badań własnych, wraz z interpretacją znaczenia tych badań dla codziennego życia człowieka.

Innymi słowy analiza obejmie to, jakie cechy osobowości oraz cenienie jakich wartości sprzyja osiągnięciu i utrzymywaniu się satysfakcji z życia oraz wpływa na stabilność poczucia, że własne życie ma sens.

wlodzimierz struss

Dr Włodzimierz Strus

adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi badania nad modelami struktury osobowości, optymalnym funkcjonowaniem oraz patologią osobowości. Jego zainteresowania obejmują także możliwości integracji różnych modeli, koncepcji i teorii konstruowanych w obrębie psychologii osobowości oraz problematykę moralnego funkcjonowania człowieka. Autor i współautor kilkunastu publikacji w czasopismach i książkach polskich i zagranicznych, w tym książki Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne (Wydawnictwo Liberi Libri). Współpracuje z podmiotami realizującymi projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Prowadził także warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem i psychoprofilaktyki wypalenia zawodowego dla nauczycieli i wychowawców.

Związek religijności i duchowości ze szczęściem i wartościami

W ramach wykładu zostanie przedstawiona w skrócie dotychczasowa wiedza na temat związku między religijnością i duchowością a wartościami ważnymi dla człowieka i jego dobrostanem (poczuciem szczęścia). Omówione zostaną problemy dotyczące większości przeprowadzonych dotychczas badań. Szczególny nacisk położony zostanie na rozróżnienie znaczenia duchowości i różnych form religijności, oraz na różnicę między zadowoleniem z życia a poczuciem sensu życia i rozwijania swojego potencjału. W trzeciej części wykładu przedstawione zostaną wyniki badań własnych, w tym wyniki analiz przeprowadzonych na próbie reprezentatywnej i porównań międzykulturowych.

jarodlaw piotrowski

Dr Jarosław Piotrowski

wykładowca poznańskiego wydziału Uniwersytetu SWPS, psycholog społeczny i międzykulturowy, zainteresowany badaniem tematyki duchowości i jej związku z wartościami, poczuciem sensu życia i zadowoleniem z życia. Stworzył własne narzędzie badawcze do pomiaru transcendencji duchowej. Autor licznych artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych dotyczących między innymi tematyki duchowości, wartości i dobrostanu. Organizator konferencji naukowej „Wartości i sens życia”, która odbyła się w Poznaniu we wrześniu 2015 r. Poza nauką, jego zainteresowania obejmują fantastykę, LARP-y i gry planszowe. Regularny uczeskim stnik zlotów i konwentów takich jak Pyrkon, Baltikon i Tetcon.

Znaczenie wartości podstawowych dla procesu stabilizacji i rozwoju społeczeństw:
od chaosu i Efektu Lucyfera do „dobrego” przywództwa i myślenia strategicznego

Wykład złożony będzie z dwóch części. W pierwszej skupimy się na procesie degeneracji relacji społecznych ukazanym na schemacie teorii chaosu i prowadzącym do Efektu Lucyfera.

Druga część wykładu związana będzie z metodami przeciwdziałania i procesami stabilizującymi relacje społeczne zarówno w perspektywie geopolitycznej jak i lokalnej. Omówimy teorie przywództwa, strategii i stoicki model reakcji na kryzys.

maciej milczanowski

Dr inż. Maciej Milczanowski

były żołnierz 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan 1997/98, Sił Koalicji w Iraku 2005/6. Lider Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Trener w Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni prof. Zimbardo. Absolwent, WSO WŁ w Zegrzu, Akademii Obrony Narodowej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Hoover Institution w Uniwersytecie Stanforda. Ekspert Fundacji Pułaskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie międzynarodowym, polityce międzynarodowej (zwłaszcza polityce USA na Bliskim Wschodzie i w Europie), psychologii społecznej oraz historii. Obecnie prowadzi badania nad strategią i przywództwem w czasie operacji „Iracka Wolność” Sił Koalicji w Iraku. Autor książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych, oraz popularnego bloga.

SENSOTWÓRCZOŚĆ - siedem sposobów tworzenia wartości w zespole i organizacji

Podczas wykładu przyjrzymy się problemom, z jakimi borykają się liderzy współczesnych firm i członkowie zespołów. Sięgniemy po siedem kluczowym obszarów, które we współczesnych organizacjach stanowią fundament sukcesu, ale są też źródłem największych wyzwań. “Sensotwórczość” to idea nadawania sensu działaniu – zarówno jednostkowemu, jak i organizacyjnemu. Współcześni pracownicy wiedzy nie chcą pracować w miejscach z pozoru nowoczesnych, a w rzeczywistości przypominających obozy pracy podporządkowane partykularnym interesom. Dlatego warto przyjrzeć się własnemu działaniu, zespołowi, czy całej organizacji pod kątem “sensotwórczości” – temu, czy i jak można zwiększyć spójność działania, komunikacji, celów i rozwoju by ostatecznie tworzyć autentyczną wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczeństwa.

258 joanna heidtman

Dr Joanna Heidtman

wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadziła przez 10 lat badania dotyczące dynamiki grupowej. Jest współzarządzającym w firmie doradczej Heidtman & Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera oraz wykładowca na studiach podyplomowych SWPS i AGH. Jako doradca i coach pracuje z menedżerami wyższego szczebla, zarządami, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Zrealizowała kilkaset programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie, rozwoju talentów liderskich w organizacji. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach.

Gdzie szukać siły, kiedy kusi, żeby się poddać?

Robienie rzeczy odważnych w życiu osobistym czy zawodowym jest ryzykowne, niepewne oraz pełne sprzecznych emocji. Dodatkowo, o czym często wolimy nie myśleć, podejmowanie się odważnych zadań, realizowanie odważnych projektów czy odważne wchodzenie w relacje, niosą ze sobą ryzyko porażki. Taka to już natura odwagi, że ma w swoją definicję wpisaną możliwość niepowodzenia, bo inaczej po co by nam ona była, gdyby wynik z góry był przesądzony na naszą korzyść? Więc jeśli chcemy w swoim życiu więcej siebie samych i więcej odwagi, to niezbędnym jest nam nauczyć się, jak mądrze przechodzić przez niepowodzenia.

Wzmacnianie zdolności do podnoszenia się po błędach daje wiarę, że cokolwiek wydarzy się na naszej drodze życia, będziemy potrafili sobie z tym poradzić. Porażki nie są przyjemne i pewnie nigdy nie będą ale jeśli będziemy potrafili poradzić sobie z emocjami, krytykiem wewnętrznym i oceną innych, które im towarzyszą, to będziemy potrafili zbudować potężną siłę na tym, co chciało nam tę siłę odebrać. Innymi słowy ten wykład to wykład o budowaniu siły tam, gdzie kusi, żeby się poddać.

joanna chmura

Joanna Chmura

trener, z wykształcenia psycholog, realizuje projekty szkoleniowo-coachingowe w Polsce, Europie oraz USA. Po kilkunastoletniej zwycięskiej walce z zaburzeniami jedzenia postanowiła zawodowo zająć się tematem wstydu, czyli lękiem przed tym, jak odbierają nas inni oraz odwagą do podnoszenia się po porażkach. Pracuje z klientami indywidualnymi i biznesowymi w zakresie odwagi, autentyczności i siły czerpanej z błędów i potknięć. Uczennica dr Brené Brown, która jako jedna z dwóch osób w Polsce w swojej praktyce wykorzystuje m.in. modele „The Daring Way™" i „Rising Strong™, stworzone przez autorkę „Darów niedoskonałości" i „Z wielką odwagą". A od stycznia 2017 jako jedyna osoba z Europy, w odpowiedzi na zaproszenie samej Brené Brown należy do jej zespołu 15 facylitatorów programu rozwoju przywództwa “Brave Leaders™”.

Warsztaty

Jeśli nie wiesz, co robić, rób dobro (BRAK MIEJSC)

Istotą warsztatu jest doświadczenie na własnej skórze tego, jak nasze myślenie wpływa na nasze emocje i jak sama myśl o czymś pozytywnym i dobrym może nas zachęcać do celowego działania na rzecz innych.

Ania Cwojdzińska – psycholog, jej praktyka zawodowa koncentruje się wokół pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z placówkami oferującymi różne formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Odbyła długoterminowy staż na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży (w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM w Poznaniu), pracowała w szkole podstawowej, w gimnazjum, w obszarze pomocy społecznej (w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne), w ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną w Kościanie czy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu). Aktualnie zajmuje się głównie prowadzeniem psychoterapii oraz szkoleń i warsztatów, od 2013 roku realizuję także zajęcia ze studentami na poznańskiego wydziału Uniwersytetu SWPS.

Ze sztuką karate ku wartościom w życiu

Dzięki treningowi i pracy, którą wspólnie wykonamy nauczymy się jak można poradzić sobie z możliwym agresywnym zachowaniem drugiego człowieka. Jednocześnie będziemy koncentrować się na wartościach takich jak szacunek, otwartość na potrzeby drugiego człowieka, empatia, życzliwość i pomocniczość. Wartości te pomagają rozwijać dobrą relację z drugim człowiekiem oraz przyczyniają się do harmonii w stosunkach międzyludzkich. 

Andrzej Jędrzejewski – negocjator, mediator, socjoterapeuta, trener karate, posiadacz 3 dana stylu shotokan, wojskowy instruktor samoobrony, uczestnik stażów tai-chi, student drugiego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Narzędzia dramowo-teatralne w przełamywaniu nieśmiałości, barier dotyku oraz rozwiązywaniu codziennych problemów w relacji z innymi

Każdego dnia zmagamy się z różnymi trudnościami, które generują w nas liczne napięcia i sprawiają, że stajemy się bardziej wycofani, mniej spontaniczni, nie radzimy sobie w relacjach z innymi, nie potrafimy budować zdrowych, długotrwałych relacji oraz wychodzić z sytuacji trudnych obronną ręką. Często na agresję reagujemy agresją i ponosimy konsekwencję swoich czynów. Uczestnicy warsztatu poznają narzędzia, które pomocne są w przełamywaniu barier nieśmiałości, dotyku, radzenia sobie z trudnymi emocjami, dają wgląd w siebie, by spojrzeć na problem z dystansem, okiem obserwatora. Wykorzystane podczas warsztatu narzędzia „Teatru FORUM” dadzą możliwość przeżycia trudnych sytuacji życia codziennego i podejmowania decyzji bez ponoszenia realnych konsekwencji. Warsztat da możliwość wglądu w to co czują inni podczas konfliktu oraz wypracowania najlepszych rozwiązań w sytuacjach trudnych, by w przyszłości popełniać mniej błędów, z mniejszym uszczerbkiem dla nas samych.
Łukasz Gnioch  pedagog, politolog, ekonomista społeczny, instruktor teatralny, student II roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Na co dzień pracuje jako terapeuta z osobami zmagającymi się z zaburzeniami osobowości, schizofrenią, depresją dwubiegunową, organicznymi zaburzeniami nastroju. Pasjonat teatru, dramy i pracy ze słowem (recytacja). Wieloletni kierownik artystyczny czterech grup teatralnych. Laureat i juror licznych przeglądów teatralnych i recytatorskich. Od 10 lat prowadzi warsztaty na terenie całej Polski z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami w zakresie działań teatralnych i dramowych oraz realizuje liczne projekty w tym zakresie. Przeprowadza również szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów na terenie całej Polski w zakresie teatru w terapii, dramy w terapii i edukacji.

Realizacja postawionych sobie celów jako szansa na znalezienie szczęścia i sensu życia (BRAK MIEJSC)

W trakcie warsztatu zastanowimy się nad odpowiedziami na kilka prostych ale fundamentalnych pytań. Kim jest szczęśliwy człowiek? Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne w życiu? To tylko niektóre z nich.

Poznamy rolę pasji jako motywatora i podróży jako inspiratora do działania. Poznamy siłę pozytywnych wyobrażeń i ich wpływ na naszą efektywność oraz wytrwałość w działaniu. Odkryjemy jaką rolę w osiąganiu celów posiadają nasze emocje.

Sylwia Małaj-Śliwińska – z zawodu trener i samodzielny pracownik bankowy, z zamiłowania miłośniczka przyrody i podróży. Obecnie jest niezależnym trenerem-konsultantem, specjalizującym się w szkoleniach i doradztwie z rynku kapitałowego z zakresu funduszy inwestycyjnych oraz asertywności, sprzedaży oraz technik negocjacji. Wszystko to czyni w oparciu o własne doświadczenia jak i inspiracje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, wskazując ich silne strony oraz sprawiając by po zakończeniu szkolenia życie uczestników nie było już takie samo…

Gdy życie nie jest takie, jak byś chciał/a, zrób krok do akceptacji i zaangażowanego działania (BRAK MIEJSC)

Czy w tym miejscu i w tym czasie jesteś szczęśliwy/a? Czy Twoje życie wygląda tak, jak chcesz? Podczas warsztatu poznasz narzędzia, dzięki którym z łatwością odpowiesz na powyższe pytania. Zajrzysz w głąb siebie w poszukiwaniu i usystematyzowaniu własnych wartości oraz dowiesz się, w jaki sposób je realizować. Warsztat oparty na technikach pochodzących z terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz na Teorii Dobrostanu Psychicznego Carol Ryff.

Małgorzata Maruszczak – trener rozwoju osobistego i zawodowego, coach, doradca biznesowy. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie i biznesowe. Od 2008 roku prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą. Obecnie studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jest członkiem międzynarodowej organizacji na rzecz nauki kontekstualno-behawioralnej ACBS i jej polskiego oddziału ACBS Polska (promującej terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT).

Nicol Sobieraj – dietetyk, psychodietetyk, psycholog, była przewodnicząca Koła Naukowego Psychoterapii i Treningu na Uniwersytecie SWPS, główna organizatorka akcji Tygiel rozwojowy. Jest autorką bloga o nazwie Wilk i Owca, na którym dzieli się przepisami na zdrowe i smaczne posiłki, swoją wiedzą oraz pasją związaną z racjonalnym odżywianiem. Odbyła szkolenie z psychoterapii systemowej oraz terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), a praktyki odbywała w szkoleniowym Centrum Fitzgerald, a także w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

Przez zabawę w świat wartości

Każdy rodzic zapewne chciałby, aby jego dziecko kierowało się wartościami, które w przyszłości zaowocują w życie pełne sukcesów i samorealizacji. Świadomość tego czym się kierujemy podejmując różne decyzję, często może wpływać na to jak postrzegamy nasze życie, dlatego też niezwykle ważne jest uczenie dzieci, od najmłodszych lat, tego co w naszym rozumieniu jest najważniejsze i nadaje sens istnieniu. Każde dziecko, zarówno to starsze, jak i młodsze, najlepiej uczy się przez zabawę i doświadczenie. W związku z tym, zapraszam dzieci w wieku 6-9 lat na warsztat, który wprowadzi nas w te zagadnienia. Po przez zabawę porozmawiamy o najważniejszych wartościach, a poprzez sztukę spróbujemy je dotknąć i zobaczyć.

Dorota Chudzik – mgr socjoterapii i promocji zdrowia, aktualnie studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako animator edukacji kulturowej oraz jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej. Świetnie realizuje się w prowadzeniu warsztatów dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat o tematyce dowolnej wykorzystując artystyczne środki ekspresji.

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
ul. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

Archiwum aktualności z Poznania

Online 02-09-2020

Branża opakowań, personalizacja, startup – Konrad Kwiatkowski (Packhelp) i Marta Wujek (MamStartup.p…

Packhelp, znany w Polsce jako zapakuj.to, to internetowa platforma sprzedaży spersonalizowanych opakowań. Startup swoją działalność rozpoczął od oferowania prostych tekturowych pudełek z nadrukami, a dziś oferta firmy obejmuje szeroką gamę...

Czytaj więcej

Webinar 10-08-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 05-08-2020

Odpowiedzialny biznes, ekologia, startup – Martyna Zastawna (WoshWosh) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Historia WoshWosh i jej założycielki Martyny Zastawnej jest słynna w środowisku startupowym. Właścicielka firmy w swoim biznesplanie założyła, że w pierwszym miesiącu działalności przyjdzie do niej 10 klientów – a...

Czytaj więcej

Aktualności z Wrocławia 01-08-2020

Międzynarodowy warsztat: Zmiana przez design lub katastrofę – życie (społeczne) po pandemii

Żyjemy w nieprzewidywalnych czasach, w których do takich globalnych problemów jak kryzys klimatyczny czy przyspieszające rozwarstwienie społeczne dochodzi jeszcze zagrożenie epidemiczne. Potrzebujemy zmiany. Dokonanie jej możliwe jest przez projektowanie lub...

Czytaj więcej

Webinar 29-07-2020

Samotność w związku. Razem czy jednak osobno? – webinar

Uczucie samotności towarzyszy wielu osobom, które są w stałych związkach. Po okresie fascynacji przychodzi codzienność, a z nią – niekiedy obojętność na potrzeby drugiej osoby. Samotnie można czuć się również...

Czytaj więcej

Online 28-07-2020

Kultura organizacyjna: czy można ją zaprojektować? – Sylwia Hull-Wosiek i Edyta Paul (Concordia Desi…

Kultura organizacyjna jest bardzo ważnym elementem każdego miejsca pracy. To coś więcej niż przyjaźni współpracownicy czy estetyczna przestrzeń biurowa. Czym jest kultura organizacyjna i czy w czasie epidemii koronwirusa, kiedy wielu...

Czytaj więcej

Webinar 23-07-2020

Hejt i odrzucenie. Osamotnienie nastolatków wśród rówieśników – webinar dla młodzieży

Każdy z nas potrzebuje kogoś zaufanego, na kogo może liczyć, z kim będzie się dobrze i swobodnie czuł. Nie zawsze jednak znajdujemy się w gronie osób, które sami wybraliśmy. Niejednokrotnie...

Czytaj więcej

Online 22-07-2020

Współczesna fotografia i storytelling w projektowaniu graficznym – A. Gondek-Grodkiewicz

Dlaczego w fotografii ważny jest storytelling? Czy zdjęcia robi się aparatem, czy głową? Jak fotografowie funkcjonują w czasach, gdy każdy jest fotografem amatorem? Fotografia jako element grafiki – jak to...

Czytaj więcej

Webinar 20-07-2020

Czym jest psychoterapia i dlaczego działa? – webinar

Psychoterapia – czym jest? Jak działa? Kto powinien z niej korzystać? Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty albo u psychiatry? Na czym polegają dane zaburzenia psychiczne czy choroby? Czy farmakoterapia jest bezpieczna?...

Czytaj więcej

Online 16-07-2020

What’s in store for the design industry? – L. Traldi (Interni Design Journal)

Spotkamy się z redaktor prowadzącą największego magazynu o designie i architekturze Interni Design Journal. Ten kultowy magazyn doczekał się w czasie pandemii swojej premiery w wersji online, a za jego...

Czytaj więcej

Webinar 07-07-2020

Psychodeliki. O odmiennych stanach świadomości w popkulturze – B. Przybyszewski (Liczne Rany Kłute)…

Psychodeliczny. Jaki film, serial czy teledysk kojarzy się z tym określeniem? W popkulturze nie brakuje przykładów, gdy pojawiające się na ekranie jaskrawe kolory, dziwne kształty i wirujące fraktale próbują przenieść...

Czytaj więcej

Sukcesy pozanaukowe 30-06-2020

Uniwersytet SWPS doceniony w U-Multirank 2020

Z przyjemnością informujemy, że w rankingu U-Multirank 2020 Uniwersytet SWPS znalazł się wśród 25 najlepszych uniwersytetów na świecie, które otrzymały najwyższe oceny w kategorii Przychód z Kształcenia Podyplomowego i Zawodowego...

Czytaj więcej

Webinar 25-06-2020

Samotność w czterech ścianach. Kiedy nie masz oparcia w bliskich – webinar dla młodzieży

Samotność to nie tylko przebywanie samemu. Może być ona rozumiana również jako odczuwanie niezrozumienia, wyobcowania, tęsknoty. Wiele dorastających młodych osób doświadcza pewnego rodzaju utraty – czuje dojmujący brak mało obecnego...

Czytaj więcej

Webinar 17-06-2020

Licencjat i co dalej? – webinar

Posiadasz dyplom licencjata i zastanawiasz się, co dalej? Myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji i zdobyciu wymarzonego dyplomu magistra? A może nie wiesz, który kierunek wybrać po ukończonych do tej pory...

Czytaj więcej

Webinar 16-06-2020

Drzwi Otwarte Online – ABC kandydata

Psychologia, Prawo, Zarządzanie, a może Wzornictwo, Grafika, filologie obce, Dziennikarstwo lub kierunki kulturoznawcze? Oferta studiów wyższych Uniwersytetu SWPS jest bardzo bogata. W 5 miastach – Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i...

Czytaj więcej

Online 09-06-2020

Service design: projektowanie doświadczeń w dobie kryzysu – A. Mróz i K. Andrzejczyk-Briks (Concordi…

Trwa właśnie niezwykły usługowy eksperyment na globalną skalę wywołany przez Covid 19. Nikt z nas nie wie, jak długo to potrwa ani jaka „nowa normalność” czeka nas za zakrętem. Wiemy...

Czytaj więcej

Aktualności z Poznania 03-06-2020

Badanie: Współczucie i odpornośc w czasach pandemii

Świat zmaga się z pandemią koronawirusa od grudnia 2019 r. Wirus, który w szybkim tempie rozprzestrzenił się na całym świecie, wpłynął na życie wielu ludzi (bezpośrednio lub pośrednio). Już sam...

Czytaj więcej

Online 03-06-2020

Uberyzacja usług, startup na studiach – Daniel Żukowski (WeeDo) i Marta Wujek (MamStartup.pl)

Pierwotnym założeniem startupu WeeDo było stworzenie aplikacji-platformy łączącej ludzi, którzy mogą zaoferować pracę, z tymi, którzy są gotowi ją wykonać. W obliczu pandemii koronawirusa twórcy WeeDo postanowili oprócz tego dać...

Czytaj więcej