Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej

Wydział Prawa w Warszawie

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej powstało w 2016 r. Było to pierwsze koło naukowe, które powstało na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Inicjatorem utworzenia organizacji studenckiej był jej obecny opiekun – prof. dr hab. Bronisław Sitek. Opiekunem pomocniczym koła jest mgr Justyna Skwirowska.

Nasza działalność

Nasze cele

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej działa niezwykle prężnie na Wydziale Prawa w Warszawie, organizując konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także wykłady z zaproszonymi gośćmi. Za główny cel członkowie wraz z opiekunem stawiają sobie rozwój naukowy i kształcenie umiejętności prawniczych.

Członkowie koła są autorami rozdziałów monografii i artykułów naukowych opracowanych pod merytorycznym okiem prof. dr. hab. Bronisława Sitka. Działalność Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej nie zawęża się do jednej dziedziny prawa – pod okiem opiekuna wybierane są obszary tematyczne, które w danym czasie stanowią ciekawy cel badawczy do opracowania.

Nasza dotychczasowa działalność

Członkowie Koła są autorami rozdziałów monografii i artykułów naukowych opracowanych pod merytorycznym okiem prof. dr. hab. Bronisława Sitka. Działalność Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej nie zawęża się do jednej dziedziny prawa – pod okiem opiekuna wybierane są obszary tematyczne, które w danym czasie stanowią ciekawy cel badawczy do opracowania.

Konferencje

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej było wielokrotnie organizatorem i współorganizatorem konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Konferencje naukowe o zasięgu krajowym:

 • „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” – konferencja zorganizowana w dniu 8 marca 2018 r. Celem wydarzenia było uwypukleniu problematyki związanej z rozwojem praw kobiet w Polsce, ale także w ujęciu globalnym. Wśród znamienitych prelegentów znaleźli się wykładowcy Uniwersytetu SWPS (prof. dr hab. Bronisław Sitek, prof. dr hab. Marek Chmaj, dr hab. Teresa Gardocka, dr Małgorzata Eysymontt), a także przedstawiciele nauki, tacy jak dr hab. Monika Płatek, dr hab. Anna Wachowiak oraz polski dziennikarz i publicysta Jacek Żakowski. Konferencja otrzymała patronat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • „Kondycja gospodarki w dobie permanentnych zmian gospodarczych” – konferencja zorganizowana w dniu 12 czerwca 2018 r. Wydarzenie miało na celu pochylenie się nad problematyką związaną z ciągłymi zmianami w prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego. Wśród wybitnych prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. Dominik Gajewski, dr hab. Małgorzata Szwejkowska oraz dr Tomasz Grzybowski i dr Marta Sarnowiec-Cisłak. W efekcie rozważań pokonferencyjnych powstała publikacja naukowa wydana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 • „Tajemnica zawodowa – współczesne wyzwania etyki” – konferencja zorganizowana w dniu 2 grudnia 2019 r. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz mBank S.A. Patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Izba Lekarska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, a także Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. Wśród znamienitych prelegentów należy wyróżnić: prof. dr. hab. Lecha Gardockiego, prof. dr. hab. Bronisława Sitka, dr. hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, mec. Włodzimierza Chróścika, lek. Grzegorza Wronę. Podczas wydarzenia omówionych zostało ponad 15 profesji, w których praktycy muszą przestrzegać tajemnicy zawodowej. Konferencja składała się z trzech paneli, jeden z nich zaś przeznaczony był na referaty studenckie, w tym referaty członków naszego koła. Z uwagi na szczególne zainteresowanie tematem, po konferencji ukazały się artykuły naukowe opublikowane w „Acta Iuridica Resoviensia” nr 29 i nr 33;
 • „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii” – konferencja zorganizowana w dniu 16 marca 2021 r. Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z potrzebą dyskusji o tym, jak będzie kształtował się rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii koronawirusa. Dyskusja przeprowadzona została przez znamienitych specjalistów: prof. dr hab. Annę Musiałę z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr. Mariana Gorynię z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz mec. Włodzimierza Chróścika, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.
 • „Stopy procentowe: Kluczowe narzędzie polityki monetarnej czy przestarzały instrument finansowy?” – konferencja zorganizowana w dniu 16 maja 2023 r. Wydarzenie zostało zorganizowane w celu przybliżeniu aktualnego i niezwykle ważnego dla wszystkich tematu inflacji. Uczestnicy i uczestniczki konferencji dowiedzieli się, jak stopy procentowe wpływają na gospodarkę oraz jakie są najnowsze trendy na rynku finansowym. Poznali również wyzwania czekające kraje, których gospodarki są uzależnione od poziomu stóp procentowych.

Konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym:

Dzięki wieloletniej współpracy prof. dr. hab. .Bronisława Sitka z Uniwersytetem w Castelló de la Plana, Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej jest współorganizatorem tamtejszych cyklicznych wydarzeń. Członkowie koła co roku biorą aktywny udział w konferencji poprzez wygłoszenie referatów.

 • „9th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Administration, Welfare State & Socioeconomic Policies: Roman Roots and Modern Institutions” – konferencja zosrganizowana w Hiszpanii;.
 • „10th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Commercial Relations – from Roman Law to the Present” – konferencja zorganizowana w dniu 31 maja 2019 r. Wydarzenie odbyło się na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie;
 • „11th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition Woman, Society and Law: from Roman Law to Digital Age” – konferencja zorganizowana w dniu 30 kwietnia 2021 r. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej.
 • „12th Polish-Spanish Conference on the European Legal Tradition – Relationship between law and civil society from a historical comparative and interdisciplinary perpective” – konferencja zorganizowana w dniu 8 kwietnia 2022 r. Wydarzenie odbyło się na terenie Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 • „13th Polish–Spanish Conference on the European Legal Tradition – Family, Law and Society: From Roman Law to the Present Day” – konferencja zorganizowana w dniu 21 kwietnia 2023 r. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie w Barcelonie w Hiszpanii.

Wykłady i spotkania

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej stworzyło w 2018 r. program wykładów „Ignorantia Iuris Nocet”, w ramach których zapraszanych byli prelegenci z ośrodków akademickich oraz instytucji krajowych i międzynarodowych.

W ramach cyklu spotkań obyły się wykłady z następującymi gośćmi:

 • dr Paweł Kowalski (Uniwersytet SWPS w Warszawie); temat: Niezależność polskiego sądownictwa? – Pytania prejudycjalne;
 • dr hab. Maciej Szpunar (Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej); temat: Internet a prawo autorskie w orzecznictwie TSUE;
 • prof. Aldo Petrucci (Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pizie); temat: Roman law and new trends of European contract law: the requirements of a valid contract;
 • mec. Bogdan Artymowicz (Dyrektor Działu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych); temat: Zmiany w prawie zamówień publicznych;
 • prof. dr hab. Dominik J. Gajewski (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego); temat: Miliony od Facebooka: czy podatek cyfrowy ma sens?;
 • dr hab. Monika Całkiewicz (Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie); temat: Oględziny miejsca zwłok.
 • dr hab. Svetlaną Zapara oraz dr Natalią Kletsova; temat: On the war crimes committed by the Russian Federation in Ukraine.
 • mec. Klaudia Chróścik; temat: Klauzule niedozwolone w postanowieniach umów kredytów frankowych.
 • dr hab. Monika Całkiewicz (Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie); temat: Zdawalność absolwentów Uniwersytetu SWPS na aplikację radcowską.
 • dr hab. Elżbieta Zębek prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; temat: Katastrofa na rzece Odrze: skutki ekologiczne i prawne.
 • r.pr. Włodzimierz Chróścik (Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych); temat: Aplikacja radcowska - Co powinniśmy wiedzieć.
 • r.pr. Mateusz Woiński; temat: Tydzień Akademicki – zostań radcą prawnym.

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej od początku swojej działalności jest organizatorem spotkań z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w celu przybliżenia studentom Uniwersytetu SWPS charakterystyki aplikacji radcowskiej oraz zawodu radcy prawnego. Ponadto celem spotkania jest omówienie zdawalności studentów SWPS na aplikację radcowską.

Publikacje

Członkowie Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej mieli przyjemność wielokrotnie uczestniczyć w projektach, których efektem było ukazanie się publikacji w postaci monografii naukowych oraz artykułów w recenzowanych czasopismach, znajdujących się w wykazie czasopism naukowych ustanowionych decyzją Ministra Edukacji i Nauki.

Monografie naukowe:

Artykuły naukowe członków koła w „Acta Iuridica Resoviensia” nr 2 (33)/2021:

 • Izabela Wysocka, Istota tajemnicy ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej naruszenie;
 • Justyna Skwirowska, Schematy podatkowe a tajemnica zawodowa wybranych zawodów zaufania publicznego;
 • Mariusz Wierzbowski, Tajemnica bankowa a jej ograniczenia.

Zarząd Koła

Paulina Lewandowska
Paulina Lewandowska
Przewodnicząca
Łukasz Kordelasiński
Maciej Sowiński
Zastępca Przewodniczącej
Łukasz Kordelasiński
Łukasz Kordelasiński
Sekretarz
Emilia Jedynak
Emilia Jedynak
Skarbnik