hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

Akcja Inkubacja

 

Wartość projektu5 556 243,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. – 31 lipca 2018 r.

Celem głównym projektu jest pobudzenie innowacyjnej aktywności 120 podmiotów i osób z różnych sektorów, by w sposób kreatywny poszukiwały rozwiązań na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej młodych ludzi - przedstawicieli Pokolenia Z, w szczególności w zakresie:

 • zapobiegania pracy poniżej posiadanych kwalifikacji,
 • ułatwiania zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie edukacji formalnej,
 • kształcenia postaw przedsiębiorczych oraz wspierania w zakładaniu własnej działalności,
 • zachęcania, szczególnie kobiet z mniejszych ośrodków, do kształcenia zawodowego,
 • wdrażania rozwiązań umożliwiających współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami w zakresie staży/praktyk.

Cel będzie realizowany przez bezpośrednie wsparcie innowatorów społecznych oraz wdrożenie modelu inkubowania nowych rozwiązań, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest przez ECORYS Polska sp. z o.o. w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opis projektu

Zadania projektu:

W ramach projektu wykonywane są następujące zadania:

 • Zadanie 1 - Działania Przygotowawcze,
 • Zadanie 2 - Nabór Grantobiorców, 
 • Zadanie 3 - Udzielanie grantów, 
 • Zadanie 4 - Wsparcie Grantobiorców, 
 • Zadanie 5 - Ewaluacja Innowacji,
 • Zadanie 6 - Upowszechnianie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.

Grupa docelowa projektu: 

W ramach projektu bezpośrednim wsparciem zostaną objęci Innowatorzy Społeczni - pojedyncze osoby/podmioty, bądź zespoły tworzone jako grupy nieformalne osób fizycznych lub sformalizowane partnerstwa podmiotów z różnych sektorów. Zespoły liczyć będą 1-5 osób reprezentujących co najmniej jedno z następujących środowisk:

 • młodzież - przedstawiciele pokolenia Z (ur. w latach 1990-1999),
 • osoby prywatne - posiadające innowacyjny pomysł,
 • animatorzy społeczni,
 • szkoły różnego szczebla,
 • przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych w obszarze kształcenia i aktywizacji zawodowej młodych ludzi,
 • organizacje pozarządowe,
 • biznes,
 • instytucje Państwowe,
 • partnerzy społeczni.

Członkowie zespołów Innowatorów będą reprezentować grupę docelową Innowacji:

Użytkownicy wsparcia - podmioty/osoby, które mogą skorzystać z wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w codziennej praktyce na rzecz edukacji/aktywizacji zawodowej młodych osób - przedstawicieli Pokolenia Z:

 • biorą udział w kreowaniu polityk publicznych na rzecz młodych ludzi/dostosowania edukacji do potrzeb rynku pracy,
 • reprezentują biznes zainteresowany pozyskiwaniem adekwatnie wykwalifikowanych pracowników,
 • reprezentują świat akademicki chcący wdrożyć programy kształcenia młodych ludzi przygotowujących ich do pełnienia ról zawodowych,
 • pracują na co dzień z młodzieżą Pokolenia Z,
 • zajmują się edukacją młodzieży,
 • zajmują się aktywizacją, doradztwem, poradnictwem zawodowym.

Odbiorcy wsparcia - Młodzi ludzie urodzeni w latach 1990-1999:

 • uczniowie szkół średnich (licea, technika, szkoły zawodowe),
 • studenci szkół wyższych,
 • słuchacze szkół wieczorowych,
 • absolwenci pozostający poza rynkiem pracy,
 • NEET'S,
 • pracujący poniżej kwalifikacji,
 • chcący podnieść kwalifikacje zawodowe/ przekwalifikować się.

Finansowanie

Projekt „Akcja Inkubacja” jest realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260