hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 Projekt Strukturalny

Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Lider projektu i partnerlogotyp wsg swps
Wartość projektu1 223 251,40 zł
Jednostka finansującalogo MNISW

Dofinansowanie z UE: 1 100 000 zł

Okres realizacji projektu: od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt jest adresowany do pracowników naukowych, prowadzących innowacyjne badania naukowe i zainteresowanych komercjalizacją ich rezultatów. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez finansowanie prac przedwdrożeniowych oraz realizację działań służących budowaniu trwałej współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

logotyp ue EFRR POIR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zadania projektu

Wsparcie transferu wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego realizowane będzie przede wszystkim w formie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegających m.in. na analizach potencjału rynkowego know-how, analizach gotowości wdrożeniowej, a także na wycenie i ochronie praw własności przemysłowej. Równolegle inicjowana oraz wzmacniana będzie współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W trybie konkursowym zostaną wybrane najbardziej innowacyjne rezultaty prac B+R, dla których sfinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe służące podniesieniu ich gotowości technologicznej. Twórcom własności intelektualnej zostanie zapewnione także wsparcie Brokerów Innowacji, pełniących rolę pośredników między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym projekt koordynowany jest przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu i wspiera działania tej ogólnouczelnianej komórki organizacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Zarządzanie portfelem technologii.
  4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  5. Działalność Brokerów Innowacji.

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.4 – Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31 p. 411
03-815 Warszawa
ctw@swps.edu.pl
tel. 22 517 99 12

Zapytania ofertowe

Analiza konwersacji człowiek-chatbot

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udzieli zamówienia, którego celem jest przeprowadzenie i dostarczenie zamawiającemu analiz i rekomendacji niezbędnych do opracowania modelu teoretycznego, służącego zbudowaniu informatycznego narzędzia pozwalającego na ewaluację i personalizację komunikatów w relacji człowiek-chatbot.

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 4.4: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert – do 21 stycznia 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ctw@swps.edu.pl

Prace programistyczne - dostosowanie systemu IT do potrzeb klienta

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udzieli zamówienia, którego celem jest dostosowanie aplikacji do wymogów klienta, m.in. poprzez dodanie nowych funkcjonalności .

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 4.4: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert – do 10 stycznia 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ctw@swps.edu.pl