hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 Projekt Strukturalny

Inkubator Innowacyjności 2.0

 

Lider projektu i partnerlogotyp wsg swps
Wartość projektu1 223 251,40 zł
Jednostka finansującalogo MNISW

Dofinansowanie z UE: 1 100 000 zł

Okres realizacji projektu: od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r.

 

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Realizacja projektu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt jest adresowany do pracowników naukowych, prowadzących innowacyjne badania naukowe i zainteresowanych komercjalizacją ich rezultatów. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez finansowanie prac przedwdrożeniowych oraz realizację działań służących budowaniu trwałej współpracy środowiska naukowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

logotyp ue EFRR POIR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zadania projektu

Wsparcie transferu wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego realizowane będzie przede wszystkim w formie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegających m.in. na analizach potencjału rynkowego know-how, analizach gotowości wdrożeniowej, a także na wycenie i ochronie praw własności przemysłowej. Równolegle inicjowana oraz wzmacniana będzie współpraca z otoczeniem gospodarczym, w szczególności z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych. W trybie konkursowym zostaną wybrane najbardziej innowacyjne rezultaty prac B+R, dla których sfinansowane zostaną prace przedwdrożeniowe służące podniesieniu ich gotowości technologicznej. Twórcom własności intelektualnej zostanie zapewnione także wsparcie Brokerów Innowacji, pełniących rolę pośredników między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym projekt koordynowany jest przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu i wspiera działania tej ogólnouczelnianej komórki organizacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:

  1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
  2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
  3. Zarządzanie portfelem technologii.
  4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych.
  5. Działalność Brokerów Innowacji.

Finansowanie

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, Działanie 4.4 – Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Kontakt

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu SWPS
ul. Chodakowska 19/31 p. 411
03-815 Warszawa
ctw@swps.edu.pl
tel. 22 517 99 12

Zapytania ofertowe

Prace programistyczne – dostosowanie systemu IT do potrzeb klienta

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udzieli zamówienia, którego celem jest dostosowanie aplikacji do wymogów klienta, m.in. poprzez dodanie nowych funkcjonalności.

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 4.4: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert – do 27 stycznia 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ctw@swps.edu.pl

Produkcja i postprodukcja filmu 360 do gogli VR

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udzieli zamówienia, którego celem jest produkcja z montażem i obróbką postprodukcyjną 3-minutowego filmu w technologii 360° do emisji na goglach VR (wirtualnej rzeczywistości), dotyczącego wzbudzania empatii w środowisku wielokulturowym.

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 4.4: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert – do do 3 lutego 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ctw@swps.edu.pl

Badanie ilościowe metodą CAWI

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny udzieli zamówienia, którego celem jest przeprowadzenie badania ilościowego (porównawczego) metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie (N=500) Polaków.

Wykonanie usługi będzie finansowane ze środków projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, działanie 4.4: „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”.

Termin składania ofert – do do 3 lutego 2020 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: ctw@swps.edu.pl