hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

Jednym z powodów, dla których warto robić badania, to branie pod lupę różnych mitów. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że kondycja psychiczna emeryta wynika wprost z wielkości jego emerytury. Istniejące rankingi światowe pokazują tutaj jednak zdecydowanie większą złożoność tego zjawiska. Wiele zależy zatem i od uwarunkowań kulturowych, i od indywidualnych zasobów psychologicznych. W naszym projekcie szukamy zatem optymalnej trajektorii adaptacji do emerytury i zastanawiamy się, czy jest on taka sama dla Polaków, jak i dla Niemców.

 

projekt naukowy

Wartości i normy kulturowe a pozytywne starzenie się


porównania polsko-niemieckie

 

Jednostka realizującaUNI SWPS warszawa 
Logo of Freie Universitaet Berlin
Kwota dofinansowania55 350 EUR
Jednostka finansującaPNFN3

Okres realizacji projektu: 2013–2016

 

Jednym z powodów, dla których warto robić badania, to branie pod lupę różnych mitów. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że kondycja psychiczna emeryta wynika wprost z wysokości jego emerytury. Rankingi światowe pokazują jednak zdecydowanie większą złożoność tego zjawiska. Wiele zależy zarówno od uwarunkowań kulturowych, jak i indywidualnych zasobów psychologicznych. Zespół dr Ewy Gruszczyńskiej i prof. Niny Kroll szuka optymalnej trajektorii adaptacji do emerytury i sprawdza, czy jest ona taka sama dla Polaków, jak i dla Niemców.

Założenia projektu

W ciągu ostatnich dekad obserwuje się systematyczny wzrost populacji ludzi starszych, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Tym samym poszukiwanie predyktorów pozytywnego starzenia się staje się kwestią kluczową dla przyszłości społeczeństw europejskich. Przejście na emeryturę jest punktem zwrotnym życia w okresie późnej dorosłości. Między emerytami niemieckimi i polskimi istnieją jednak uderzające różnice w adaptacji do tej zmiany, przejawiające się przede wszystkim w wyższym poziomie depresji i niższej jakości życia tych ostatnich. Czy są one skutkiem wyłącznie rozbieżności w zasobach finansowych pomiędzy oboma krajami?

W świetle współczesnej wiedzy psychologicznej takie stwierdzenie byłoby nadmiernym uproszeniem, ponieważ wiadomo, że systemy wartości, zarówno na poziomie społecznym, jak i jednostkowym, mogą modyfikować to, jak ludzie adaptują się do zmieniających się wymagań życiowych. Celem proponowanego projektu jest zatem zbadanie, jak wspomniane systemy wartości, zwłaszcza w obliczu zachodzących w nich obecnie zmian, oddziałują na trajektorie przystosowania się do emerytury w obu krajach oraz czy zasoby psychologiczne, takie jak sposoby radzenia sobie i wsparcie społeczne, są mediatorami tego procesu.

W każdym kraju finalna grupa badanych obejmuje 200 osób, które właśnie przeszły na emeryturę. Badanie zostanie przeprowadzone w modelu podłużnym z czterokrotnie powtarzanymi pomiarami zmiennych: wkrótce po przejściu na emeryturę, 3, 6 i 12 miesięcy później. Dane zostaną poddane zaawansowanej analizie statystycznej celem uzyskania solidnej podstawy empirycznej dla przyszłych interwencji. Dzięki temu oddziaływania dotyczyć będą dokładnie tych zasobów psychologicznych, które w kontekście określonych wartości pozwalają na redukcję rozbieżności w jakości życia między polskimi a niemieckimi emerytami.

 

Zespół badawczy

258 ewa gruszczynska

dr

Ewa Gruszczyńska

kierownik projektu (zespół polski)
psycholog zdrowia, specjalizująca się w tematyce stresu, dyrektor Instytutu Psychologii Klinicznej
egruszczynska@swps.edu.pl

258 nina kroll

prof.

Nina Kroll

kierownik projektu (zespół niemiecki)
profesor psychologii, specjalizuje się w problematyce wsparcia społecznego w diadach, kierownik Katedry Psychologii Zdrowia na Freie Universität w Berlinie

258 aleksandra kroemeke

dr

Aleksandra Kroemeke

wykonawca
psycholog zdrowia, interesuje się problematyką radzenia sobie z chorobą, funkcji prozdrowotnych zasobów człowieka i czynnikami pozytywnego starzenia się

258 marie warner

dr

Lisa Marie Warner

wykonawca
psycholog zdrowia, interesuje się psychologią starzenia się, zmianą zachowań zdrowotnych oraz uwarunkowaniami poczucia własnej skuteczności

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji