Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Czy kraj pochodzenia wpływa na jakość życia w chorobie ALS?

Stwardnienie zanikowe boczne (ang. amyotrophic lateral sclerosis [ALS]) to postępująca choroba, prowadząca do stopniowej degeneracji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Międzynarodowy zespół badaczy, w którym znalazł się dr Maksymilian BieleckiInstytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, zbadał czynniki wpływające na jakość życia (ang. Quality of Life [QoL] i depresję u osób chorujących na stwardnienie zanikowe boczne.

#stwardnienie zanikowe boczne #dobrostan #jakość życia #depresja #ból

zatroskany starszy mężczyzna na wózku inwalidzkim

Co badaliśmy?

  • Naszym celem była prospektywna ocena czynników wpływających na jakość życia (QoL) i depresję u pacjentów cierpiących na chorobę ALS w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną w Polsce, Niemczech i Szwecji oraz związek z czynnikami socjodemograficznymi i klinicznymi.

W jaki sposób?

  • Przeprowadziliśmy standaryzowane wywiady dotyczące jakości życia, depresji, poziomu funkcjonalności i bólu z 314 osobami cierpiącymi na ALS (120 z Polski, 140 z Niemiec i 54 ze Szwecji) oraz z 311 zdrowymi osobami z grupy kontrolnej, dobranymi tak, by odpowiadały wiekiem, płcią i poziomem edukacji osobom z grupy pacjentów.

Wnioski z pracy badawczej

  • Pacjenci ze wszystkich trzech krajów wykazali podobny poziom ruchowego upośledzenia. Ogólnie, pacjenci chorujący na ALS ocenili swoją jakość życia niżej niż osoby zdrowe z grupy kontrolnej.
  • Pacjenci z Niemiec i Szwecji, ale nie z Polski, zgłosili wyższy poziom depresji niż odpowiadające im osoby zdrowe z grupy kontrolnej.
  • Analiza grup pacjentów z ALS wykazała, że ruchowe upośledzenie wpływało na niższy poziom jakości życia (ACSA) i wyższy poziom depresji wśród pacjentów z Niemiec.
  • Dłuższy czas od otrzymania diagnozy był predyktorem niższej depresji (u mężczyzn) i wyższej jakości życia.

Dlaczego to badanie jest ważne?

  • Ponieważ pokazało, że związki pomiędzy klinicznymi i demograficznymi czynnikami są moderowane przez kraj pochodzenia. To z kolei ma wpływ na projektowanie i interpretację naukowych i klinicznych badań, które powinny odzwierciedlać złożoność i heterogeniczność mechanizmów determinujących jakość życia (QoL).

Nasze wyniki mają znaczenie dla metodologii badań, gdyż wskazują jak ważne jest uwzględnianie grup kontrolnych z różnych krajów, które wezmą pod uwagę heterogeniczność rezultatów i ograniczone uogólnienie wyników wśród różnych kontekstów kulturowych (nawet bliskich geograficznie) na wszystkich etapach procesu badawczego.