logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla psychologów praktyków

Kontakt

Katowice, centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Problemy psychologii klinicznej
dzieci i młodzieży

 • Rekrutacja trwa.
  STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 PROWADZONE BĘDĄ W FORMIE HYBRYDOWEJ (CZĘŚĆ ZAJĘĆ ONLINE, CZĘŚĆ OFFLINE).

O studiach

„(...)Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało".
Janusz Korczak

„Zapraszamy serdecznie wszystkich psychologów chętnych do poszerzenia swojego warsztatu pracy o nowe umiejętności i wiedzę z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, którym bliska jest maksyma Janusza Korczaka. Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w naszym otoczeniu sprzyjają intensyfikacji problematyki klinicznej w okresie rozwojowym nie tylko w wymiarze indywidualnym ale również rodzinnym. Stąd obserwujemy stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, których będzie cechować dobre przygotowanie teoretyczne, skuteczne umiejętności praktyczne oraz zrozumienie i zaangażowanie w swoją pracę.
Przygotowana przez nas oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży jest wyrazem naszej pasji i wieloletniego doświadczenia w tym obszarze. Dobór najwyższej klasy specjalistów jako prowadzących zajęcia oraz możliwość rozwijania umiejętności praktycznych podczas zajęć terenowych w wiodących, klinicznych placówkach umożliwi słuchaczom wzbogacenie swojego warsztatu diagnostycznego i terapeutycznego. W znacznej mierze podniesie to ich samodzielność i skuteczność w wykonywanej na co dzień pracy, ale również mamy nadzieję, wzbudzi pasję do niesienia pomocy tym najsłabszym i najbardziej bezradnym w świecie dorosłych – dzieciom".

sitnik wichurskansprojewska.oknspKatarzyna Sitnik-Warchulska i Katarzyna Rojewska
kierowniczki kierunku

Dla kogo

Psycholodzy praktycy.

O studiach

Studia stanowią odpowiedź na wzrastający w ostatnich latach wskaźnik problemów klinicznych u dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i równoczesny wzrost zapotrzebowania na psychologów posiadających warsztat praktycznych umiejętności z zakresu prewencji, diagnozy, pomocy oraz terapii w omawianym zakresie. Studia stanowią ofertę całościowego i praktycznego kształcenia w tym zakresie, zapewniając okazję do nauki u specjalistów łączących wieloletnie doświadczenie kliniczne z rozwojem naukowo- badawczym w obszarze psychologii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Zajęcia z danego przedmiotu prowadzone będą przez kliku wykładowców, posiadających wysoką wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie w pracy klinicznej z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. Zajęcia będą miały w dużej części charakter warsztatowy. W programie przewidziane są także zajęcia terenowe w wybranych placówkach województwa śląskiego, zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi, a w tym:

 • Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej Diada w Gliwicach
 • Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych GOAR w Gliwicach
 • NZOZ Ośrodek Terapii i Psychoedukacji Kompas w Będzinie
 • Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Pozytywka w Zabrzu
 • Ośrodek leczenia uzależnień Dom Nadziei w Bytomiu
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowice
 • SP Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu, Klinika Pediatrii

Adresaci

Psycholodzy praktycy o zainteresowaniach pracą kliniczną z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami.

Warunkami podjęcia studiów są:

 • posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą lub/i rodzinami w placówkach służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, w trakcie którego kandydat zajmował się diagnozą i pomocą psychologiczną (również w formie staży, praktyk, wolontariatów);
 • bieżąca aktywność zawodowa jako psycholog zajmujący się problematyką kliniczną lub/i w obszarze pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, psychoterapii (również w formie stażu). Posiadanie stałego kontaktu z pacjentami umożliwiającego przygotowanie opisu przypadku z praktyki własnej realizowanego w trakcie kształcenia.

CEL

Celem studiów jest zwiększenie wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu problematyki klinicznej w środowisku psychologów pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. W szczególności zajęcia będą poświęcone zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego oraz czynnikom ryzyka zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. Studia dają szansę na zdobycie i pogłębienie specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności dotyczących efektywnej interwencji wobec dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi oraz ich rodzin.

Dlaczego warto?

 • Praktyczny charakter studiów.
 • Wysokospecjalistyczna kadra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, wśród wykładowców specjaliści psycholodzy kliniczni, terapeuci, pedagodzy i lekarze będący specjalistami w zakresie psychiatrii dziecięcej, neurochirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej oraz onkologii dziecięcej.
 • Zajęcia obejmujące wiedzę z zakresu czynników ryzyka diagnozy oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w obszarze:
  - zaburzeń zachowania i emocji wieku rozwojowego (t.j. zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia ze spektrum autyzmu),
  - zagrożeń behawioralnych wieku rozwojowego (t.j. agresja, autoagresja, zaburzenia odżywiania, uzależnienia),
  - głębszych zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychotyczne),
  - niepełnosprawności i zaburzeń rozwojowych (problematyka dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z aberacjami chromosomalnymi, dzieci z uszkodzeniami w CUN, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną).
 • Zajęcia uwzględniające problematykę dzieci chorujących somatycznie (dzieci chorujących kardiologicznie, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu oddechowego, z cukrzycą, dzieci dializowane, z chorobą nowotworową, z wybranymi zaburzeniami czynnościowymi).
 • Zajęcia dotyczące problemów klinicznych, diagnozy i pomocy dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz zagrażających przemocą (dzieci z doświadczeniem przemocy, stany uwarunkowane urazem psychicznym, rodzicielstwo zastępcze, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych).
 • Moduł poświęcony pracy z rodziną oraz kontekstowi rodzinnemu problemów klinicznych dzieci i młodzieży
 • Zajęcia terenowe w placówkach zajmujących się diagnozą, terapią oraz interwencją wobec dzieci i młodzieży z różnymi problemami klinicznymi.

Organizacja nauki

Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 2-3 tygodnie.

Każdy student zgodnie z programem studiów zobligowany jest do odbycia zajęć terenowych w dwóch jednostkach. Studenci wybierają placówek spośród wymienionych w bazie udostępnionej w momencie rozpoczęcie studiów. Zajęcia terenowe (w wymiarze 5 godzin) odbywać się będą w dni robocze tj. poniedziałek–piątek. Szczegółowe terminy zajęć podane zostaną w momencie rozpoczęcia studiów.

Miejsce realizacji zajęć stacjonarnych

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane są w Filii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach lub w salach konferencyjno-szkoleniowych wynajmowanych poza siedzibą uczelni.

Warunki zaliczenia

Zdobycie zaliczeń poszczególnych przedmiotów zgodnie z programem studiów w oparciu o jedną lub kilka z następujących metod: test wiedzy, opis przypadku z praktyki własnej, obecność, aktywność podczas zajęć.

Zasady przyjęcia na studia

Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w formie warsztatów wykładów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

MODUŁ I - PROBLEMY KLINICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 • Zaburzenia zachowania i emocji wieku rozwojowego
 • Zagrożenia behawioralne wieku rozwojowego
 • Głębsze zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego

MODUŁ II - GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA ZABURZEŃ W OKRESIE DZIECIŃSTWA I DORASTANIA

 • Niepełnosprawność i ryzyko zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania
 • Przewlekła choroba somatyczna jako szczególny aspekt rozwojowy w życiu dziecka
 • Dziecko w środowisku niewydolnym wychowawczo oraz zagrażającym przemocą

MODUŁ III - RODZINA DZIECKA Z PROBLEMEM KLINICZNYM

 • Podstawy systemowego rozumienia rodziny
 • Wybrane metody pracy z rodziną dziecka z problemem klinicznym

MODUŁ IV - ŚRODOWISKA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z PROBLEMAMI KLINICZNYMI

 • Zajęcia terenowe w wybranych placówkach

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego.
W czasie wypełniania formularza poprosimy o podanie danych osobowych i załączenie:

 • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie psychologii.
 • CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
 • listu motywacyjnego, uzasadniającego wybór tych studiów.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 660 zł
2 raty 3050 zł
1 rata 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
soboty: 10.00-14.00
Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.