logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla magistrów psychologii, posiadających doświadczenie kliniczne lub chcących pracować klinicznie. W studiach mogą także wziąć udział osoby z innym wykształceniem niż psychologiczne, pod warunkiem odbycia z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Psychologia kryzysu

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Kierownikiem merytorycznym kierunku jest dr Mariusz Zięba

„Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu kryzysów. Bywają one źródłem cierpienia i trudnych przeżyć, ale też okazją do pozytywnej zmiany. Aby dobrze zrozumieć człowieka będącego w kryzysie bądź przeżywającego traumę, a następnie skutecznie udzielić mu wsparcia, potrzebna jest wiedza z różnych obszarów psychologii – nie tylko psychologii klinicznej, psychologii traumy, psychopatologii emocji, psychologii osobowości oraz neuropsychologii, ale też psychologii poznawczej i społecznej. Konieczne jest bowiem spojrzenie na sytuację człowieka w kryzysie z szerokiej perspektywy, z uwzględnieniem jego sposobów myślenia o sobie i o świecie, zasobów którymi dysponuje, uwarunkowań sytuacyjnych i indywidualnych. Niezbędne są również umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania problemu, doboru metod i narzędzi diagnostycznych oraz właściwej formy pomocy psychologicznej. A przede wszystkim gotowość odnajdywania i wspierania nadziei na to, że kryzys to również okazja do rozwoju i pozytywnej zmiany. Takie właśnie podejście, wiedzę i umiejętności znajdziecie Państwo na studiach podyplomowych "Psychologia kryzysu", na które serdecznie zapraszam.

SWPS Mariusz Ziębadr Mariusz Zięba
Kierownik merytoryczny studiów

Adresaci

Adresatami oferty są magistrowie psychologii, posiadający doświadczenie kliniczne lub chcący pracować klinicznie. W studiach mogą także wziąć udział osoby z innym wykształceniem niż psychologiczne, pod warunkiem odbycia z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku.

Cel

Celem zajęć oferowanych w ramach studiów podyplomowych jest przybliżenie słuchaczom aspektów teoretycznych dotyczących pojęcia kryzysu, traumy oraz sytuacji trudnych, ich psychologicznych konsekwencji, a także dostarczenie narzędzi do diagnozy i pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi zgłaszającymi się po pomoc psychologiczną.

Wiedza i umiejętności praktyczne związane z pomocą osobom doświadczającym sytuacji trudnych, będących w kryzysie bądź przeżywającym traumę są niezbędne psychologowi w codziennej pracy, mogą też być przydatne w pracy pedagogów, nauczycieli czy osób wykonujących zawody pomocowe np. pracownikom socjalnym, asystentom rodziny czy pielęgniarkom. Studia umożliwią poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki sytuacji trudnych i radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych człowieka oraz rozwiną praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy. Wykładowcami są klinicyści z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy podczas zajęć będą omawiali przypadki konkretnych pacjentów. Słuchacze będą wykonywali szereg ćwiczeń, po których otrzymają profesjonalny feedback dotyczący swoich mocnych i słabych stron.

Dlaczego warto?

Duża ilość zajęć warsztatowych, prowadzący z ogromnym doświadczeniem klinicznym, wiedza i techniki niezbędne do pracy psychologa i osób wykonujących zawody pokrewne.

Warunki przyjęcia

Dyplom magistra psychologii lub kierunków związanych z pomocą innym (lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni) posiadający doświadczenie kliniczne lub przygotowujących się do pracy klinicznej.
Warunkiem przyjęcia osób z innym wykształceniem niż psychologiczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku. Podczas rozmowy weryfikowane będą kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata, omówiona zostanie jego motywacja do podjęcia studiów.

Czas trwania

dwa semestry

Warunki zaliczenia

Zaliczenie poszczególnych zajęć w ramach studiów (egzaminy pisemne lub/i realizacja samodzielnych projektów w trakcie studiów.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Program obejmuje 192 godziny zajęć w formie wykładów i warsztatów. Problematyka kierunku obejmuje wiedzę teoretyczną z psychologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii traumy, psychopatologii emocji, psychologii osobowości oraz neuropsychologii. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

BLOK I - WPROWADZENIE

 • Wprowadzenie: psychologia sytuacji trudnych (pojęcie kryzysu życiowego, rozwojowego, traumy, rodzaje zdarzeń kryzysowych i traumatycznych) – 16 godzin
 • Neurobiologia stresu – 16 godzin
 • Rodzaje i specyfika sytuacji trudnych doświadczanych przez dzieci i młodzież – 16 godzin
 • Psychologiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania i konsekwencje sytuacji trudnych doświadczanych przez osoby dorosłe – 22 godziny

BLOK II-DIAGNOZA

 • Diagnoza dziecka doświadczającego kryzysu/ traumy: metody diagnostyczne (ilościowe i jakościowe), narzędzia diagnostyczne – 10 godzin
 • Diagnoza osoby dorosłej doświadczającej kryzysu/traumy: metody (ilościowe i jakościowe) diagnostyczne, narzędzia diagnostyczne – 8 godzin

BLOK III-INTERWENCJA, TERAPIA

 • Tworzenie programów rozwoju i wzmacniania zasobów osobistych wpływających na proces adaptacji do traumy i kryzysu – 16 godzin
 • Tworzenie programów profilaktyki i prewencji w organizacji i środowisku – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja i działania terapeutyczne wobec osób doświadczających zaburzeń somatycznych – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla osób dorosłych – 10 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: interwencja kryzysowa dla dzieci i młodzieży – 8 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: psychoterapia poznawczo behawioralna – 16 godzin
 • Pomoc dla osób w kryzysie: terapia ACT – 10 godzinPomoc dla osób w kryzysie: terapia systemowa – 8 godzin
 • Psychologia sytuacji trudnych – diagnoza, interwencja, terapia. Prezentacja własnych przypadków lub projektów – 16 godzin

Program studiów

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Warunki przyjęcia

Dyplom magistra psychologii lub kierunków związanych z pomocą innym (lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni) posiadający doświadczenie kliniczne lub chcących pracować klinicznie.
Warunkiem przyjęcia osób z innym wykształceniem niż psychologiczne jest odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikami kierunku. Podczas rozmowy weryfikowane będą kompetencje i doświadczenie zawodowe kandydata, omówiona zostanie jego motywacja do podjęcia studiów.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów powoduje uruchomienie procedury rekrutacyjnej.

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2018-2019
10 rat 570 zł
2 raty 2725 zł
1 rata 5200 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Opłatę rekrutacyjną prosimy wpłacać na nr konta 47 1750 1312 1330 0000 0005 3044 w tytule przelewu wpisując nazwisko i imię kandydata.

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni [w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek].
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.