logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie podejść kontemplacyjnych.

Kontakt

Poznań, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Studia Uważności i Współczucia

 • Rekrutacja trwa

O studiach

"Jest to pierwszy i jedyny taki program w Europie. Proponowany program studiów podyplomowych jest nowatorski, gdyż nie tylko zawiera podejście uważności, ale także, co jest nowością w tego typu programach, wszechstronnie omawia podejście współczucia. Obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu modeli psychologicznych, fizjologicznych, psychoterapeutycznych, a także społecznych. W trakcie studiów uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia praktyk z obydwu podejść oraz zapoznania się z procesami medytacyjno-kontemplacyjnymi i ich wpływem na funkcjonowanie człowieka oraz system, w którym funkcjonuje. Dodatkowe tematy będą dotyczyć także koncepcji psychofizjologicznych związanych z uważnością przestrzeni oraz natury, naszego otoczenia, sztuki i wpływu tych czynników na naszą fizjologię i zachowanie. Program jest także wyjątkowy, bo przekazuje słuchaczom podstawy wiedzy i przełożenie jej na praktyczne kompetencje do wielorakiego wykorzystania. Bierze pod uwagę rozległy kontekst zagadnienia uważności i współczucia. Tak przedstawiona wiedza i umiejętności z nią związane składać się będą na solidne fundamenty, których obecnie często brakuje w zapoznawaniu się z podejściami kontemplacyjnymi. Program prezentuje nowe ujęcie podejść kontemplacyjnych, wychodzące poza ściśle terapeutyczne obszary, a także pokazuje rejony zastosowania w organizacjach i w biznesie. W tej wspólnej eksploracji i nauce słuchaczy wspierać będą badacze i praktycy z Polski, Wielkiej Brytanii, Australii i USA."

Biogramy.BIO paulina sobiczewskansp 594PhD researcher Julia E. Wahl
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

Studia skierowane do:

 • psychoterapeutów,
 • psychologów,
 • pracowników socjalnych,
 • pedagogów,
 • coachów,
 • trenerów,
 • członków i przywódców organizacji społecznych,
 • działaczy politycznych,
 • menadżerów,
 • pracowników różnorodnych instytucji i firm,
 • tych wszystkich, którzy chcą zmienić jakość swojego życia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Program da im narzędzia, które pozwolą im zmienić ich dotychczasowy schemat funkcjonowania.

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie podejść kontemplacyjnych (uważności oraz współczucia). Program skierowany jest nie tylko do psychologów, psychoterapeutów, pracowników społecznych, pedagogów, coachów i trenerów, osób pracujących w zawodach pomocowych, ale także do tych, którzy pragną wykorzystać nową wiedzę i umiejętności w swoim życiu zawodowym, swoich organizacjach, a także w życiu osobistym.
Obecny program jest zatem przeznaczony dla wszystkich, którzy są zainteresowani poznawaniem i ćwiczeniem podejść kontemplacyjnych, w tym w pierwszej kolejności uważnością (jednym z najbardziej popularnych i opartych na dowodach podejść w zachodniej medycynie i psychologii), a także coraz bardziej docenianego i intensywnie badanego podejścia współczucia. Studenci będą mogli przećwiczyć różne praktyki oparte na uważności (np. świadomość oddechu, skanowanie ciała, uważna joga) i oparte na współczuciu (np. formy wyobrażeniowe).
Oprócz aspektu empirycznego (przećwiczenia metod) słuchacze będą mieli również możliwość krytycznego zbadania pozytywnych i negatywnych skutków uważności i medytacji, nieporozumień otaczających uważność i współczucie. W rezultacie zapoznają się z klinicznymi i praktycznymi implikacjami i zastosowaniami.

Cel

Studia Podyplomowe Uważności i Współczucia mają na celu połączenie teorii i praktyki tych pojęć, tak by przygotowały uczestników do zastosowania ich we współczesnym świecie i w różnych kontekstach życia zawodowego i prywatnego.
Studia zapewniają dogłębną wiedzę i kontekst podejść kontemplacyjnych. Odnoszą się nie tylko do wiedzy psychologicznej, neurofizjologicznej, praktyki i technik różnych szkół psychoterapeutycznych, w tym wybranych modeli trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, ale także wykorzystują socjologię, ekonomię behawioralną, psychologię organizacji i biznesu, psychologię architektury (w tym architektury krajobrazu).
Program studiów odnosi się też do badań, a także procesów medytacyjnych, zarówno w zakresie negatywnych, jak i pozytywnych skutków praktyki. Studenci uczą się przy tym właściwego zastosowania metod kontemplacyjnych w zależności od kontekstu i grupy docelowej (populacji, z którą pracują).

Co wyróżnia nasz program:

 • INTEGRACJA PRAKTYKI Z TEORIĄ, ODNIESIENIE DO RÓŻNYCH OBSZARÓW ZASTOSOWANIA PODEJŚĆ KONTEMPLACYJNYCH (m.in. różnych podejść psychoterapeutycznych, biznesu, architektury i architektury krajobrazu, sztuki, ekonomii behawioralnej).
 • Zawarcie aż dwóch podejść kontemplacyjnych: uważności i współczucia. To drugi w Europie program studiów, który jednocześnie odnosi się zarówno do podejścia uważności, jak i współczucia.
 • Międzynarodowa kadra.
 • Dodatkowy atut programu to treningi uważności i współczucia, które umożliwią osobiste osadzenie się w praktyce i zrozumienie metod pracy podejść kontemplacyjnych w oparciu o własne doświadczenie.

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 11-12 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w Poznaniu (w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu).

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz zaliczenie wybranych przedmiotów, a także krótka praca pisemna.

Czas trwania

dwa semestry (201 godzin + 4 godziny webinarów), 11-12 zjazdów
30 punktów ECTS.

Dokument ukończenia studiów

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Program

Organizacja i tematyka zajęć

Podejście uważności jest coraz częściej stosowane na świecie w różnorodnym kontekście psychoterapeutycznym, medycznym, leczniczym i pomocowym (problemy natury psychologicznej i somatycznej). Znajduje także zastosowanie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i społecznych (biznes, polityka, ekonomia behawioralna, planowanie przestrzenne). Coraz częściej podkreśla się, że obecne dynamicznie zmieniające się czasy wymagają nowych modeli wsparcia w ujęciu indywidualnym, ale także systemowym i społecznym. Jednym z tych modeli może być podejście kontemplacyjne (uważność i współczucie). Podejście to pomaga zredukować różnego rodzaju napięcia, radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w komunikacji, w byciu kreatywnym. Służy zmianie dotychczasowych nawyków reagowania. Zmienia jakość życia.

Praktyka
Kontakt z doświadczonymi wykładowcami i praktykami podejść kontemplacyjnych z Polski, z Wlk. Brytanii, a także w ramach webinarów – z Australii i z USA (w przypadku zagranicznych wykładowców zajęcia będą tłumaczone na język polski).

Kadra
Kadra składa się z polskich i brytyjskich praktyków i badaczy podejścia uważności i współczucia (specjalizujących się w różnych zakresach i tematach), w tym wykładowców z kolebki badań i modeli terapeutycznych nad współczuciem w Europie, Uniwersytetu w Derby, a także z Uniwersytetu w Nottingham i Aberystywth University. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania z webinarów z międzynarodowymi ekspertami tychże podejść z USA i Australii.

Zjazdy

 • Program studiów obejmuje 201 godzin zajęć dydaktycznych
 • Zajęcia stacjonarne podczas weekendów
 • Webinary (4 godziny)
 • Nagrania ćwiczeń kontemplacyjnych (praktyk) do praktykowania pomiędzy zjazdami według zaleceń trenerów podejść uważności i współczucia

Słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z następujących obszarów i tematów:

 • Wprowadzenie do podejścia i elementów uważności (mindfulness): podstawowe terminy, narzędzia, badania;
 • Procesy medytacyjno-kontemplacyjne, negatywne i pozytywne skutki praktyki – rekomendacje i przeciwskazania oraz Krytyka podejść kontemplacyjnych
 • Uważność (mindfulness) w psychoterapii (3. fala terapii-poznawczo-behawioralnej – MBCT, ACT/FAT, terapia Gestalt, terapia ciałem, terapia psychodynamiczna), psychologii, medycynie – rys historyczny, współczesne implikacje i narzędzia,
 • Filozofia i korzenie uważności i współczucia w kontekście buddyzmu, chrześcijaństwa, filozofii antycznej,
 • Uważność w arteterapii i psychofizjologia widzenia,
 • Uważność w kontekście fizycznej przestrzeni i natury (nowość w Polsce),
 • Podejście uważności i współczucia (compassion) w kontekście edukacji, pracy nauczyciela i uczniów (dzieci i młodzieży),
 • Podejście współczucia w psychologii, psychoterapii, medycynie – rodzaje programów, praktyk, badania,
 • Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu (Compassion-Focused Therapy),
 • Podejścia kontemplacyjne (uważność i współczucie) w kontekście organizacji – kompetencje dla pracowników organizacji oraz dla osób wspierających organizacje (trenerów, coachów),
 • Neurofizjologia podejść kontemplacyjnych,
 • Podejścia kontemplacyjne w kontekście somatopsychologii, psychosomatyki oraz psychologii zdrowia,
 • Uważność i współczucie w kontekście socjologii, sieci społecznych oraz ekonomii behawioralnej – teoria i praktyka (nowość w Polsce) oraz Krytyka współczesnych podejść kontemplacyjnych,
 • Trening uważności,
 • Trening współczucia.

Zajęcia będą miały następującą formę: wykłady, ćwiczenia kontemplacyjne oparte na doświadczaniu (praca z oddechem, ciałem, praca wyobrażeniowa, praca z głosem, method acting), ćwiczenia w parach i w grupach, dyskusje grupowe (dociekanie – inquiry).

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy akademickiej, praktyce kontemplacyjnej. Wśród kadry znajdują się zarówno psycholodzy, coachowie, psychoterapeuci, jak i socjolodzy, filozofowie, artyści.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie i kadrze studiów.

Kadra

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia

Kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • Ankieta osobowa
 • Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • Tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • Dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – Dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie. Biuro mieści się w siedzibie Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu, w pok. 131.

W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Nawet do 80% dofinansowania na studia podyplomowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny uzyskał aprobatę PARP i wpis do Bazy Usług Rozwojowych jako podmiot świadczący usługi rozwojowe. Informacje o instytucjach dofinansowujących studia w danym województwie znajdziecie Państwo pod linkiem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce: Dofinansowanie oraz na stronie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://warp.org.pl/oferta/dotacje/

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2019-2020
10 rat   730 zł
2 raty   3475 zł
1 rata  6600 zł
Opłata rekrutacyjna  300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł w tym:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (opłata bez zniżki wynosi 300 zł – absolwent płaci 0 zł).

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.

Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
47 1750 1312 1330 0000 0005 3044
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Koordynator kierunku

ignaciuke

Koordynator kierunku

Ewa Ignaciuk
tel. 61 27 11 255
e-mail: eignaciuk@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00


Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.