hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej i prywatnym szkolnictwie językowym.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Kwalifikacyjno–metodyczne studia
nauczania języka angielskiego

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

O studiach

"Zapraszamy osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z nauczaniem języka angielskiego, zarówno w systemie oświaty publicznej, niepublicznej, prywatnym szkolnictwie językowym jak i na korepetycjach. Tematyka zajęć koncentruje się wokół szeroko rozumianych procesów psychologicznych, pedagogicznych i glottodydaktycznych zachodzących podczas nauczania/uczenia się języka obcego.
Zajęcia prowadzone są przez zespół wybranych specjalistów, będących zarówno teoretykami i praktykami. Ukończenie studiów daje uprawnienia pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka we wszystkich typach szkół (w połączeniu z odpowiednim certyfikatem językowym)."

Krajka maledr hab. Jarosław Krajka, prof. SWPS
Kierownik merytoryczny kierunku

Adresaci

absolwenci następujących studiów licencjackich lub magisterskich:

1. o specjalności innej niż filologia angielska legitymujący się poświadczeniem kwalifikacji językowych wymaganych prawem, zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów:

 • Certificate in Advanced English (CAE) – ocena A, B lub C,
 • International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 6,5 pkt – 7,0 pkt,
 • Test of English as a Foreign Language Educational Testing Service (TOEFL) – wersja iBT – z wynikiem całkowitym min. 87 pkt,
  • wersja CBT – min. 213pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
  • wersja PBT – min. 550 pkt i dodatkowo min. 4,5 pkt z pracy pisemnej: TWE oraz min. 50 pkt z egzaminu ustnego: TSE,
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4 – poziom „Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8 – poziom „Expert”;

2. o specjalności innej niż filologia angielska nie posiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, a zainteresowani uzyskaniem pełnych uprawnień do nauczania języka angielskiego we wszelkich typach szkół i kursów, pod warunkiem samodzielnego uzyskania poświadczenia wymaganych prawem kwalifikacji językowych określonych w punkcie 1 powyżej;

3. o specjalności innej niż filologia angielska nie posiadający odpowiedniego certyfikatu językowego, zainteresowani uzyskaniem wiedzy i umiejętności pedagogiczno-metodycznych nauczania języka angielskiego, nie planujący nauczania w systemie oświaty;

4. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) nie posiadający uprawnień do nauczania (np. absolwenci specjalizacji biznesowej, translatorycznej czy kulturoznawczej), zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania języka angielskiego;

5. filologicznych (filologia angielska lub lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego) posiadający pełne uprawnienia do nauczania, a zainteresowani podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania, pedagogiki, psychologii, emisji głosu i technologii informacyjnej w nauczaniu.

Cel

przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka angielskiego, przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć w ramach studiów,
 • projekt własny i praktyki.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.
Dyplom poświadcza posiadanie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania języka angielskiego i w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych (dyplom licencjacki lub magisterski filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej, lub certyfikat językowy przewidziany stosownymi przepisami) daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego w określonych typach szkół.

Organizacja zajęć

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - pierwszy rok

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018 - drugi rok

Program obejmuje 340 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć e-learningowych oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych.
Program studiów podyplomowych realizuje wytyczne określone w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Program zajęć

Tematyka zajęć określona przez ww. rozporządzenie obejmuje następujące zakresy:

 • psychologia – psychologia procesu uczenia się, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, radzenie sobie ze stresem, zapobieganie konfliktom i ich rozwiązywanie, różnice indywidualne w procesie uczenia się języka obcego, konwersatorium psychologiczne;
 • pedagogika – współczesne tendencje w europejskiej polityce oświatowej, diagnoza pedagogiczna, problemy wychowawcze we współczesnej szkole, rozwój zawodowy nauczyciela, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy na lekcji;
 • dydaktyka przedmiotowa – teorie uczenia się i nauczania języków obcych, techniki nauczania sprawności językowych, techniki nauczania elementów języka, integracja międzyprzedmiotowa, rozwijanie kompetencji interkulturowej, autonomia ucznia i strategie uczenia się, ocena osiągnięć ucznia, obserwacja lekcji, planowanie kursu i lekcji, analiza i opracowanie materiałów dydaktycznych;
 • przedmioty dodatkowe – elementy kultury krajów anglojęzycznych, elementy historii krajów anglojęzycznych;
 • przedmioty uzupełniające – emisja głosu, technologia informacyjna;
 • praktyki pedagogiczne – praktyka obserwacyjna, praktyka metodyczna.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów.

Dokumenty do pobrania

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Poniższe informacje dotyczą studiów 3-semestralnych: w roku akademickim 2017/2018
(2 semestry) i w roku 2018/2019 (1 semestr).

Opłata za studia
za 1 i 2 semestr roku akademickiego 2017/2018
10 rat 330 zł
2 raty 1550 zł
1 rata 3000 zł
za 3 semestr roku akademickiego 2018/2019
10 rat**
330 zł**
2 raty*
1550 zł*
1 rata 1500 zł

Łączny koszt studiów w ciągu 3 semestrów:

przy wyborze systemu 10 rat/rok akademicki: 4950 zł (łącznie 15 rat po 330 zł)
przy wyborze systemu 2 rat/rok akademicki: 4650 zł (łącznie 3 raty po 1550 zł)
przy wyborze systemu 1 raty/rok akademicki: 4500 zł (3000 zł w pierwszym roku akademickim nauki + 1550 zł w drugim roku akademickim nauki)

* tylko 1 rata płatna w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminie do 05 października 2018 roku
** tylko 5 rat płatnych w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego w terminach od 05 października 2018 roku do 05 lutego 2019 roku włącznie

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer jest dostępny w Wirtualnej Uczelni.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Opłatę rekrutacyjną  można uiścić w kasie Uniwersytetu SWPS czynnej:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj