logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof. dr hab.
Paweł Boski
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
Instytut Psychologii ,
BIO pawel boski

prof. dr hab. 

Paweł Boski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Prekursor psychologii międzykulturowej w Polsce najpierw w Instytucie Psychologii PAN (od 1994) a następnie w Uniwersytecie SWPS (od 1997), gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Międzykulturowej, jedynej tego typu placówki w Polsce. Pracował wiele lat w Afryce (Nigeria), Ameryce Północnej i krajach UE. Prowadzi badania w zakresie akulturacji psychologicznej osób migrujących do krajów nowego osiedlenia oraz wielokulturowości we współczesnym świecie a także badania porównawcze w zakresie wartości, tożsamości kulturowej, relacji między grupami kulturowymi, tolerancji na odmienność kulturową. W tych obszarach lokują się jego liczne publikacje polsko- i anglojęzyczne.

Od wielu lat członek i osoba funkcyjna w International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP). W laatch 2007-2013 z-ca redaktora naczelnego Journal of Cross-Culturla Psychology. Redaktor-konsultant International Journal of Intercultural Relations. W roku 2000 organizator XV Kongresu IACCP w Pułtusku; w roku 2017 organizator IX Europejskiego Kongresu IACCP w Uniwersytecie SWPS.

Jest autorem wielokrotnie nagradzanego podręcznika pt. „Kulturowe ramy zachowań społecznych” (2010), a także współautorem książki popularnonaukowej „Podróże psychologiczne przez kultury świata” (2015) - zbioru refleksji z podróży, zaprezentowanych w kontekście wiedzy z zakresu psychologii międzykulturowej i antropologii, w którym Profesor dzieli się z odbiorcami swoimi spostrzeżeniami m.in. z wielu lat swojego pobytu, badań i pracy naukowej w Afryce.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi i kieruje unikatowymi w skali kraju zajęciami dydaktycznymi z psychologii międzykulturowej i jej aplikacji. Zajęcia te odbywają się zarówno w języku polskim jak i angielskim dla rosnącej populacji studentów międzynarodowych uczelni. Autor systemu akademickich programów adaptacyjnych i akulturacyjnych dla studentów zagranicznych, również unikatowych w skali kraju.

Jest promotorem 200 prac magisterskich z zakresu psychologii międzykulturowej oraz ośmiu doktoratów.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia kulturowa
  • Akulturacja, asymilacja
  • Tożsamość kulturowa i etniczna
  • Trening kompetencji kulturowych

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni