hr award color

logo uswps nazwa 3

Uczelnia

 

 projekt Strukturalny

rozwój Potencjału BIURA KARIER

 

Lider projektuUNI SWPS
Wartość projektu1 295 493,60 zł
Jednostka pośredniczącancbir

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu jest poprawa do VIII.2019 r. przygotowania 1000 studentów/-tek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego do rozpoczęcia aktywności zawodowej i funkcjonowania na rynku pracy.

Projekt bezpośrednio wpływa na osiągnięcie ww. celu szczegółowego POWER, gdyż wsparciem obejmuje studentów/-tki, zapewniając rozwój kompetencji odpowiadających potrzebom i wyzwaniom rynku pracy. Uczestnicy projektu podczas usług doradztwa nabędą wiedzę o swoich predyspozycjach i kompetencjach zawodowych. Profesjonalni doradcy zadbają o stworzenie indywidualnych planów działania wskazujących etapy i sposoby realizacji ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Warsztaty z przedsiębiorczości i specjalistyczne doradztwo biznesowe rozwiną kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, zapewnią wsparcie w planowaniu, zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Tak kompleksowe wsparcie, ściśle związane z efektami kształcenia, uzupełni realizowane w toku studiów przygotowanie do wejścia na rynek pracy i zagwarantuje poprawę przygotowania studentów/-tek do realizacji karier zawodowych. Usługi pośrednictwa pracy orz coaching zawodowy i mentoring w miejscu pracy dodatkowo ułatwią aktywizację zawodową i utrzymanie zatrudnienia.

logotupy ue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zadania projektu

Wsparcie obejmuje 5 ścieżek rozwojowych budowanych z działań z zad. 1 i 2:

 • Doradztwo zawodowe: 400 osób
 • Doradztwo zawodowe i warsztaty z przedsiębiorczości: 200 osób
 • Doradztwo z przedsiębiorczości: 144 osoby
 • Doradztwo z przedsiębiorczości i warsztaty z przedsiębiorczości: 56 osób
 • Warsztaty z przedsiębiorczości: 200 osób

Studenci po realizacji swojej ścieżki będą mogli wziąć udział w mentoringu lub coachingu zawodowym z zad. 3.

Zadania w projekcie:

 • Wparcie studentów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
  Realizacja 600 indywidualnych usług doradztwa zawodowego oraz diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych. (zakres: diagnoza zdolności, silnych/słabych stron, planowanie ścieżki kariery, dobór/zmiana zawodu/kierunku kształcenia wg możliwości psychofizycznych, kompetencji, potrzeb rynku pracy; coaching zawodowy: rozwój ograniczeń blokujących ścieżki kariery; rozwój wiedzy nt. rynku pracy, oczekiwań pracodawców, praw/obowiązków pracowniczych; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej – symulacje z kamerą; tworzenie CV, listu motywacyjnego, profilu w portalach biznesowych, tj. LinkedIn
 • Rozwój u studentów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego kompetencji z zakresu przedsiębiorczości.
  Realizacja 200 indywidualnych usług doradczych, warsztatów oraz pogłębionej diagnozy kompetencji i predyspozycji w zakresie przedsiębiorczości. (Projekty biznesowe oraz Biznes manager).
 • Wsparcie absolwentów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w początkowym etapie rozpoczęcia pracy zawodowej.
  Realizacja coachingu zawodowego i mentoringu dla osób, które znalazły zatrudnienie za pośrednictwem Biura Karier uczelni oraz monitoring karier zawodowych studentów. (coaching zawodowy, mentoring, monitoring karier zawodowych studentów).

Grupa docelowa projektu

Projekt obejmie wsparciem:

 • 1000 studentów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego ze studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od kierunku/Wydziału, w tym 30 osób z niepełnosprawnością,
 • 11 pracowników Biura Karier: 6 obecnych i 5 nowych.

Finansowanie

Projekt „Rozwój potencjału Biura Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznego” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP PAKIETU 3 LICENCJI DOSTĘPU DO PLATFORMY ON-LINE

 

W związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Biura Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu 3 licencji dostępu do platformy on-line do badania kompetencji wraz z instruktażem z obsługi platformy.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie - ZAPYTANIE. Prosimy o wysłanie wypełnionego FORMULARZA OFERTOWEGO na adres oferty_bk@swps.edu.pl w terminie do 19 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. 

 

Kontakt

biuro.projektow.europejskich@swps.edu.pl
tel. 61 271 1260

 

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP PAKIETU 3 LICENCJI DOSTĘPU DO PLATFORMY ON-LINE

            W związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Biura Karier SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej.

Przedmiotem zamówienia jest zakup pakietu 3 licencji dostępu do platformy on-line do badania kompetencji wraz z instruktażem z obsługi platformy.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

·        Zapytanie

·        Formularz ofertowy

Termin składania ofert: 19.12.2016 na adres: oferty_bk@swps.edu.pl