hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Wartość projektu: 17999881

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym będą realizować projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży.

 

ciąg POWER RP i UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt naukowy, wdrożeniowy

Opracowanie
i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych

do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

 

Jednostka realizująca Dwa logotypy 2
Kwota dofinansowania PLN 17 999 881W tym kwota dofinansowania z UE:
PLN 15 170 299, 87
Jednostka pośredniczącamen lewe z godłem 

Okres realizacji projektu: 2018  –  2021

 

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych (lider) wspólnie z Uniwersytetem SWPS (partner) będą realizować projekt nr POWR.02.10.00-00-9002/17, którego celem jest opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami.

OPIS PROJEKTU

Projekt ma na celu opracowanie zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania oparte na nowatorskiej koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem funkcji wykonawczych, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji.

Funkcje wykonawcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego w różnych sferach życia, jak również mają istotne znaczenie dla funkcjonowania powiązanego z edukacją. Wymienione obszary determinują m.in. gotowość szkolną, sukces szkolny, a także w dalszej perspektywie – sukces zawodowy i jakość życia.

Nowatorskie narzędzie diagnostyczne

W skład zestawu narzędzi diagnostycznych będzie wchodzić Bateria Testów Poznawczych, które mierzą funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie, uwaga, język.

Badanie będzie prowadzone w formie atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży, część testów zostanie przeprowadzona na komputerze. Taka forma badania zapewni pełną standaryzację jego przebiegu oraz przyspieszy proces diagnozy poprzez automatyczne obliczanie i tworzenie profili wyników. Bateria Testów Poznawczych nie tylko umożliwi łatwy dobór testów i przeprowadzenie badania, lecz także posłuży również diagnozie funkcjonalnej.

Testy zostaną znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, przy czym w zależności od wieku badanych będą miały różną formę i zawierały inne zadania. Według założeń projektowych na wszystkich etapach projektu przebadanych zostanie łącznie ok. 9 tys. osób. Opracowane testy oraz materiały postdiagnostyczne trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce.

Współpraca z przedszkolami i szkołami

Od listopada 2019 do października 2020 prowadzimy badania normalizacyjne tworzonych narzędzi, w placówkach (szkoły i przedszkola) na terenie całej Polski. Badania te prowadzone są na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej, tak żeby zapewnić warunki do opracowania norm dla wszystkich dzieci i młodzieży w Polsce. W związku z zasadami realizacji badań normalizacyjnych, szczególnie ważne jest, żeby w badaniu wzięło udział jak najwięcej dzieci wylosowanych z wybranych oddziałów w konkretnych przedszkolach i szkołach. Badanie dziecka zawsze jest poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody opiekuna osoby niepełnoletniej.

Warsztaty dla psychologów

W dniach 22 oraz 29 lutego na Uniwersytecie SWPS realizowane są warsztaty instruktażowe dla psychologów badaczy realizujących badanie w grupach dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warsztaty mają charakter zamknięty, nie prowadzimy rekrutacji do udziału w nich.

Zachęcam Dyrekcję placówek, z którymi kontaktują się koordynatorzy badań terenowych do wyrażenia zgody na prowadzenie badań na terenie placówki. Dokładnych informacji udzieli Państwu koordynator badań terenowych przypisany do danej placówki: Jakub Iwański, Zuzanna Łopieńska, Sandra Łuczak, Karolina Łukasik, Karolina Malinowska, Szymon Medalion, Aleksandra Puszkiewicz oraz Justyna Rodzińska-Nair. Do Państwa placówek mogą także zgłaszać się inni członkowie naszego zespołu wymienieni na stronie.

dr Magdalena Kaczmarek

Skuteczniejsze wsparcie uczniów

Opracowane narzędzia diagnostyczne będą przeznaczone także do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu, uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uczenia się, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci dwujęzycznych, pochodzących z innych kultur, dzieci imigrantów oraz uczniów zdolnych. Dla wszystkich grup zostaną opracowane profile funkcji poznawczych.

Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest włączenie – a nie wykluczenie – uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie efektywności kształcenia i wsparcia.

Ze strony IBE projektem kierują prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr Katarzyna Wiejak, a ze strony Uniwersytetu SWPS za powodzenie przedsięwzięcia odpowiadają prof. dr hab. Grzegorz Sędek i dr Magdalena Kaczmarek.

Finansowanie

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysoka jakośc systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Klauzula informacyjna – do pobrania

 

Zespół badawczy Uniwersytetu SWPS

 

258 grzegorz sedek

prof. dr hab.

Grzegorz Sędek

Kierownik projektu ze strony Uniwersytetu SWPS
Ekspert naukowy

 

258 mkaczmarek

dr

Magdalena Kaczmarek

Ekspert naukowy, opiekun etapów ze strony Uniwersytetu SWPS

258 izabela krejtz

dr hab., prof. Uniwersytetu

Izabela Krejtz

Specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych

anna orylska 2

dr

Anna Orylska

Specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych

Klara Rydzewska 2

dr

Klara Rydzewska

Specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych

someone

dr

Piotr Rycielski

Specjalista ds. psychometrii

someone

dr

Radosław Kaczan

Specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych

mkoscielniak kolor

dr

Maciej Kościelniak

Grafik

krzysztof rzenca

mgr

Krzysztof Rzeńca

Specjalista ds. opracowania badawczych systemów informatycznych

Jednostka kordynująca

Dział Badań Naukowych i Projektów

Dyrektor: Piotr Matejek
tel. 22 517 99 21
e-mail: badania@swps.edu.pl
poniedziałek-piatek: 9.00-16.00

Lokalizacja

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
pokoje 408, 409, 410

 

Wyszukaj projekt

Projekty - Typ
Projekty - Dyscyplina
Projekty - Jednostka organizacyjna
Projekty - Kierownik
Projekty - Instytucja finansująca
Projekty - Status
Projekty - Okres realizacji