Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży
społeczny
aplikacyjny
naukowo-badawczy
zakończony

Opracowanie i upowszechnienienarzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

Grzegorz Sędek
kierownik projektu
prof. dr hab.
Grzegorz Sędek

psycholog, specjalizuje się w psychologii eksperymentalnej: społecznej, klinicznej i poznawczej

zobacz biogram
wartość projektu: 19 352 881 PLN
budżet Uniwersytetu SWPS: 8 645 591 PLN
instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Warszawa
okres realizacji: 2018 2019 2020 2021 2022

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Przez najbliższe trzy lata Instytut Badań Edukacyjnych wspólnie z Uniwersytetem SWPS będą realizować projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży.

 

ciąg POWER RP i UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt naukowy, wdrożeniowy

Opracowanie
i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych

do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży

 

Jednostka realizująca Dwa logotypy 2
Kwota dofinansowania PLN 19 352 881, 19W tym kwota dofinansowania z UE:
PLN 17 593 528, 36
Jednostka pośredniczącamen lewe z godłem 

Okres realizacji projektu: 2018  –  2022

 

Jak ocenić rozwój poznawczy dzieci i młodzieży? Jak podnieść efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami? Zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych (lider) oraz Uniwersytetu SWPS (partner) zrealizował projekt nr POWR.02.10.00-00-9002/17, którego celem było opracowanie nowatorskich narzędzi diagnostycznych do oceny rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami. Skonstruowane narzędzia diagnozować mają poziom funkcji wykonawczych (kontrolę uwagi, pamięć roboczą, elastyczność poznawczą, rozumowanie), szybkość procesów percepcyjnych oraz funkcje językowe w aspekcie komunikacji za pomocą mowy i pisma.

Założenia

Projekt miał na celu opracowanie zestawu narzędzi przeznaczonych do specjalistycznej diagnozy dzieci i młodzieży w obszarze funkcjonowania poznawczego. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania oparte na nowatorskiej koncepcji teoretycznej z wykorzystaniem funkcji wykonawczych, takich jak: pamięć, uwaga, myślenie, w połączeniu ze sferą percepcji, języka i komunikacji.

Funkcje wykonawcze są niezbędne dla prawidłowego rozwoju umysłowego i fizycznego w różnych sferach życia, jak również mają istotne znaczenie dla funkcjonowania powiązanego z edukacją. Wymienione obszary determinują m.in. gotowość szkolną, sukces szkolny, a także w dalszej perspektywie – sukces zawodowy i jakość życia.

Nowatorskie narzędzie diagnostyczne

W skład zestawu przygotowanych narzędzi diagnostycznych wchodzi: komputerowa bateria testów poznawczych, skale obserwacyjne do oceny tej sfery rozwoju przeznaczone dla rodziców i nauczycieli oraz zestaw materiałów postdiagnostycznych, wspomagających pracę z dziećmi wymagającymi stymulacji rozwoju poznawczego. Narzędzia te będą dostępne w frmie nowoczesnej aplikacji komputerowej.

Innowacyjność proponowanej baterii testów polega na tym, że przyjęty model stwarza spójne ramy teoretyczne dla całego spektrum funkcji opisujących efektywność przetwarzania poznawczego dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi. To technicznie zaawansowane narzędzie jest pierwszym dostępnym na rynku polskim testem obejmującym tak szerokie spektrum oceny funkcjonowania.

Testy zostały znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci i młodzieży w wieku od 3 miesięcy do 25 lat, przy czym w zależności od wieku badanych miały różną formę i zawierały inne zadania. Wszystkie zadania zostały przygotowane w wersji komputerowej.

Współpraca z przedszkolami i szkołami

Od listopada 2019 r. do października 2020 r. zespół prowadził badania normalizacyjne tworzonych narzędzi, w placówkach (szkoły i przedszkola) na terenie całej Polski. Badania te prowadzone były na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowej, tak żeby zapewnić warunki do opracowania norm dla wszystkich dzieci i młodzieży w Polsce. Badanie dziecka zawsze jest poprzedzone uzyskaniem pisemnej zgody opiekuna osoby niepełnoletniej.

Badania normalizacyjne w przedszkolach i szkołach

Badania, początkowa zaplanowane na 2020 r., zrealizowane zostały w okresie październik 2020 – czerwiec 2021 z uwagi na pandemiczne obostrzenia.

Warsztaty dla psychologów

W dniach 22 oraz 29 lutego 2020 r. na Uniwersytecie SWPS zrealizowano warsztaty instruktażowe dla psychologów badaczy realizujących badanie w grupach dzieci z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warsztaty miały charakter zamknięty.

Testowanie gotowego narzędzia

Po etapie przygotowaniu założeń teoretycznych i opracowaniu wyjściowej puli elementów do poszczególnych testów przeprowadzono badania prepilotażowe oraz pilotażowe. Miały one na celu ocenę rzetelności oraz trafności pomiaru z zastosowaniem przygotowywanej aplikacji komputerowej.

Wdrożenie: aplikacja KAPPa

Aplikacja KAPPa służy diagnozie kilku grup dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Należą do nich m.in. dzieci i młodzież z: niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dysfunkcją wzroku lub słuchu, w spektrum autyzmu, z zaburzeniami komunikacji językowej, ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, przede wszystkim dysleksją, ADHD.

Przy projektowaniu aplikacji wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania oraz zaimplementowano zasady WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) w konstruowaniu testu.

KAPPa nie służy ocenie ogólnego rozwoju intelektualnego i nie posługuje się ilorazem inteligencji, przeznaczona do oceny funkcjonalnej uwzględniającej szereg szczegółowych obszarów i podobszarów poznawczych. Pozwala na precyzyjny pomiar pewnych aspektów ocenianych funkcji, takich jak czas wykonywania zadania i czas reakcji. W większości zadań ocena dokonywana jest automatycznie przez program komputerowy, a instrukcje są w pełni wystandaryzowane i podawane przez lektora. Aplikacja stanowi cenne uzupełnienie istniejących już narzędzi psychologicznych, służąc do diagnozy funkcjonalnej, wspomagającej proces planowania działań pomocowych.

Zarówno podstawowe jak również złożone funkcje wykonawcze oraz umiejętności językowe i komunikacyjne mają kluczowe znaczenie dla wielu aspektów funkcjonowania człowieka, zwłaszcza nabywania przez niego wiedzy i umiejętności. Funkcje wykonawcze mają ogromny wpływ na prawidłowy rozwój umysłowy i fizyczny, pozwalają na kontrolę procesów takich jak percepcja, uwaga, pamięć, planowanie, rozumowanie i rozwiązywanie problemów. Umożliwiają one skuteczną regulację myśli, emocji i celowego zachowania człowieka. W powiązaniu z umiejętnościami językowymi determinują gotowość szkolną, późniejszy sukces edukacyjny i zawodowy, który przekłada się na jakość życia człowieka. Dobra diagnoza opisanych obszarów rozwoju poznawczego dokonana przy współpracy opiekunów, nauczycieli i specjalistów jest ważnym krokiem w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, wspieraniu ich rozwoju, podjęciu działań pomocowych a także profilaktycznych.

z artykułu „Narzędzia diagnostyczne do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży – projekt wdrożeniowy” (S. Bedyńska i inn., „Przegląd Psychologiczny” nr 2/2021)

Użyteczność wyników

Opracowane narzędzia diagnostyczne przeznaczone są do diagnozy uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym dzieci z dysfunkcją wzroku i słuchu, uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uczenia się, ADHD, z niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci dwujęzycznych, pochodzących z innych kultur, dzieci imigrantów oraz uczniów zdolnych. Dla wszystkich grup zostaną opracowane profile funkcji poznawczych.

Dzięki takiemu ujęciu możliwe jest włączenie – a nie wykluczenie – uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie efektywności kształcenia i wsparcia.

Finansowanie

Projekt został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.10 „Wysoka jakośc systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Klauzula informacyjna – do pobrania

Ze strony IBE projektem kierowały prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis i dr Katarzyna Wiejak, a ze strony Uniwersytetu SWPS za powodzenie przedsięwzięcia odpowiadali prof. dr hab. Grzegorz Sędek i dr Magdalena Kaczmarek.

Zespół badawczy Uniwersytetu SWPS

Kaczmarek, Magdalena ekspert naukowy, opiekun etapów ze strony Uniwersytetu SWPS
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Magdalena Kaczmarek
Stanowisko
adiunkt
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"Pe\u0142nomocnik dziekana ds. jako\u015bci kszta\u0142cenia","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":"na Wydziale Psychologii w Warszawie"}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii R\u00f3\u017cnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Innowacji Spo\u0142ecznych i Ekonomicznych HumanTech","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych "HumanTech"
Obszar zainteresowania
Array
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
dr Magdalena Kaczmarekpsycholog, w pracy naukowej interesuje się zagadnieniem traumy i przedsiębiorczości, współtworzy pionierski projekt MatchBeta
Krejtz, Izabela specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Imię i nazwisko
Izabela Krejtz
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
profesor uczelni
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych, O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"O\u015brodek Bada\u0144 Okulograficznych","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Wydział
Array
Instytut
Array
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Izabela Krejtzpsycholog poznawczy
Orylska, Anna specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Anna Orylska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
psycholożka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na uczelni
członek Rady Programowej ds. Kształcenia Podyplomowego
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Klinicznej","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Instytut
Instytut Psychologii
Obszar zainteresowania
psychologia-dziecieca
Wydział
Array
Funkcja w Centrum
[]
dr Anna Orylskapsycholog
Rydzewska, Klara specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznyc
Etatowy
Tak
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Klara Rydzewska
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Klara Rydzewska 
Rycielski, Piotr specjalista ds. psychometrii
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Piotr Rycielski
Specjalizacja
Specjalista ds. psychometrii
Miasto
warszawa
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Projektowania w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Spo\u0142ecznych Zastosowa\u0144 Nowych Technologii","Nazwa odmieniona":""}}
Dyscyplina
psychologia
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Piotr RycielskiSpecjalista ds. psychometrii
Kaczan, Radosław specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Radosław Kaczan
Miasto
warszawa
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Warszawie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Katedra Psychologii Poznawczej, Rozwoju i Edukacji","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-rozwojowa
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Radosław Kaczanpsycholog rozwoju człowieka
Kościelniak, Maciej grafik
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Maciej Kościelniak
Miasto
poznan
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"kierownik","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej","Nazwa odmieniona":"Zak\u0142adu Psychologii Spo\u0142ecznej i Mi\u0119dzykulturowej"}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii i Prawa w Poznaniu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Interdyscyplinarne Centrum Stosowanych Bada\u0144 Poznawczych","Nazwa odmieniona":""},"funkcja-w-centrum1":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Wspieraniem Podejmowania Decyzji","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Maciej Kościelniakpsycholog
Rzeńca, Krzysztof specjalista ds. opracowania badawczych systemów informatycznych
Etatowy
Nie
Biogram
Tak
Specjalizacja
Psycholog
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Krzysztof Rzeńca
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
mgr Krzysztof Rzeńcapsycholog

Skontaktuj się
z nami

Dział Badań Naukowych

Dane teleadresowe

ul. Chodakowska 19/31, pokoje 408, 409, 410
03-815 Warszawa

[email protected]

22 517 99 21


Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 9.00–16.00


Zespół

Dyrektor
Piotr Matejek

[email protected]