Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną
naukowo-badawczy
studencki
zakończony

Rola ukierunkowania regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnejoraz przekształcenia pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną

Marta Roczniewska
kierownik projektu
dr
Marta Roczniewska

psycholog pracy

zobacz biogram
wartość projektu: 98 220 PLN
instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki
dyscyplina: psychologia
lokalizacja: Sopot
okres realizacji: 2016 2017 2018 2019

 

projekt naukowy

Rola ukierunkowania 

regulacyjnego osoby i kultury organizacyjnej oraz projektowania pracy w reagowaniu na zmianę organizacyjną 

 

 

Jednostka realizującaUNI SWPS sopot
Kwota dofinansowania 98 220 PLN
Jednostka finansującaNCN

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 – kwiecień 2019

 

Zmiana jest nieodzownym elementem życia, obejmuje każdą sferę działalności człowieka, nie omijając środowiska pracy. Tempo zmian w otaczającej rzeczywistości sprawia, że organizacje również poddawane są ciagłym przeobrażeniom. Ponieważ zmiany organizacyjne w istotny sposób wpływają na efektywność pracy i jakość życia zatrudnionych osób, warto poznać czynniki decydujące o sposobie reagowania na nie. Projekt pod kierownictwem Marty Roczniewskiej pozwoli ocenić właśnie wpływ motywacji pracownika w kontekście reagowania na zmianę.

Opis projektu

Założenia i cele projektu

Problemem badawczym w projekcie jest ustalenie, w jaki sposób kultura organizacyjna (poprzez sposób formułowania komunikatów o zmianie), ukierunkowanie regulacyjne pracownika (poprzez nastawienie motywacyjne wobec zmiany) oraz obrana przez pracownika strategia przekształcenia pracy wpływają na reagowanie na zmiany organizacyjne. Projekt zakłada, że kultura organizacyjna nastawiona na rozwój (promocyjna) w kontrze do kultury organizacyjnej nastawionej na unikanie strat (prewencyjna) wpływa na sposób, w jaki zmiana jest komunikowana pracownikom. W konsekwencji, pracownicy postrzegają zmianę jako wyzwanie (szansę) lub zagrożenie, a to wpływa na ich funkcjonowanie – zaangażowanie w pracę oraz wyczerpanie emocjonalne.

Zespół chce również sprawdzić hipotezę o moderującym wpływie ukierunkowania regulacyjnego pracownika na odebranie komunikatu dotyczącego zmiany – zgodnie z hipotezą dopasowania regulacyjnego komunikat dostosowany do motywacji jednostki będzie mieć buforujący wpływ na negatywne konsekwencje zmiany dla funkcjonowania jednostki. Celem projektu jest również przygotowanie polskiej adaptacji skali przekształcena pracy. Zespół planuje sprawdzić, w jaki sposób ukierunkowanie regulacyjne pracownika wpływa na sposób radzenie sobie ze zmianą poprzez strategię przekształcenia pracy obraną w reakcji na zmianę.

Planowane przez nas badania pozwolą ocenić wpływ motywacji pracownika na reagowanie na zmianę. Ponieważ zmiany organizacyjne w istotny sposób wpływają na efektywność pracy i jakość życia zatrudnionych osób, warto poznać czynniki decydujące o sposobie reagowania na nie.

Roczniewska, Marta kierownik projektu
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Marta Roczniewska
Miasto
sopot
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Sopocie","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Organizacji i Marketingu","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Instytucie
{"funkcja-w-instytucie0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Instytut Psychologii","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Centrum
{"funkcja-w-centrum0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Centrum Bada\u0144 nad Poznaniem i Zachowaniem","Nazwa odmieniona":""}}
Obszar zainteresowania
psychologia-pracy
Wydział
Array
Instytut
Array
dr Marta Roczniewskapsycholog pracy

 

Metody badawcze

Zaplanowano realizację 6 badań: pięć z nich będzie przeprowadzonych wśród dorosłych osób pracujących, których organizacje są w trakcie zmian, natomiast jedno z badań ma charakter eksperymentalny. Celem pierwszego badania jest sprawdzenie, jak promocyjna versus prewencyjna kultura organizacji wpływa na sposób komunikowania zmiany (zmiana jako szansa na zysk i rozwój versus zmiana w celu uniknięcia strat i eliminacji błędów) oraz w jaki sposób osobowościowe ukierunkowanie pracowników moderuje wpływ tego komunikatu na zaangażowanie w pracę i wyczerpanie emocjonalne. Analizy przeprowadzone zostaną w modelu moderowanej mediacji.

W badaniu drugim zaplanowane jest manipulowaniem komunikatem na temat zmiany i sprawdzenie zaangażowania w realizowane zadanie (model powtarzanych pomiarów – przed komunikatem i po nim na temat zmiany). Seria trzech kolejnych badań ma posłużyć opracowaniu polskiej adaptacji skali do pomiaru przekształcenia pracy – Job Crafting Scale (Tims, Bakker i Derks, 2012). W ostatnim badaniu zespół chce zweryfikować hipotezę jak ukierunkowanie regulacyjne wpływa na adaptację do zmiany poprzez strategię przekształcenia pracy. Te analizy przeprowadzone zostaną w modelu mediacji.

Użyteczność wyników

Przedmiotem badania będzie zgłębienie psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za reagowanie na zmianę w środowisku pracy. Zdecydowana większość publikacji z tego zakresu opisuje zmiany z makroperspektywy, analizując procesy strategicznego zarządzania zmianą. Planowane badania wpiszą się w postulowaną w ostatnim czasie perspektywę eksploracji tego zjawiska, gdzie podkreśla się duże znaczenie motywacji samego pracownika w reagowaniu na zmianę.

W niniejszym projekcie przyjęto perspektywę interakcji, dotyczącą dopasowania komunikatu tworzonego przez organizację na temat zmiany do motywacji pracowników. Nowatorskim elementem projektu jest pokazanie kultury organizacyjnej z perspektywy teorii ukierunkowań regulacyjnych Higginsa oraz zbadanie wpływu tego ukierunkowania na sposób komunikowania zmiany, a także moderującego wpływu nastawienia pracownika na reagowanie na zmianę. W ten sposób wyniki badań pozwolą zintegrować przewidywania wywiedzione z psychologii ogólnej z tymi z dziedziny psychologii organizacji. Dodatkowo, w toku realizacji projektu badawczego zaadaptowana zostanie metoda do badania zjawiska przekształcenia pracy, które jest stosunkowo nowym polem badawczym. W niniejszym projekcie zespół chce badać je jako strategię obraną przez pracowników w reakcji na zmianę organizacyjną, co nie było do tej pory eksplorowane przez innych badaczy. Wyniki badań własnych mają na celu poszerzenie wiedzy z zakresu obszaru przekształcenia pracy.